Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Soest

Verordening subsidiering afkoppelen hemelwater gemeente soest 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSoest
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening subsidiering afkoppelen hemelwater gemeente soest 2015
CiteertitelVerordening subsidiering afkoppelen hemelwater gemeente Soest 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerphemelwater

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 149 Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-06-2015Nieuwe regeling

30-04-2015

Soester Courant 21-10-2015

RV 15-09

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening subsidiering afkoppelen hemelwater gemeente soest 2015

Kenmerk Ruimte/1254743

Nummer RB 15-09

Verordening Subsidiëring AFKOPPELEN hemelwater GEMEENTE Soest

De raad van de gemeente Soest;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 maart 2015, nr. RV 15-09 ;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Overwegende

 • -

  dat de gemeenteraad van Soest een Gemeentelijk Rioleringsplan heeft vastgesteld waarin is gesteld dat vermenging van schone afvalwaterstromen (hemelwater) met vuil afvalwater, overeenkomstig de in artikel 10.29a van de Wet milieubeheer vastgelegde voorkeursvolgorde voor de behandeling van afvalwater, zoveel mogelijk moet worden teruggedrongen;

 • -

  dat door de klimaatverandering in de toekomst meer en zwaardere regenbuien worden verwacht waardoor de kans op wateroverlast in het stedelijk gebied toeneemt;

 • -

  dat afkoppelen van het hemelwater van het vuilwaterriool een duurzame manier is om de gevolgen van de klimaatverandering te beperken;

 • -

  dat een subsidieregeling perceeleigenaren stimuleert om hemelwater van het vuilwaterriool af te halen.

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  afkoppelen: het beëindigen van de afvoer van op verhard oppervlak vallend hemelwater, door dit hemelwater te benutten, te infiltreren in de bodem dan wel te brengen in oppervlaktewater;

 • b.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Soest;

 • c.

  hemelwater: regenwater, ijzel, sneeuw en hagel.

 • d.

  openbaar vuilwaterriool: voorziening voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater, in beheer bij een gemeente of een rechtspersoon die door een gemeente met het beheer is belast.

 • e.

  schoon verhard oppervlak: het oppervlak zoals daken, wegen, verharde terreinen, waarvan het hemelwater, dat tot afstroming komt, als schoon kan worden aangemerkt.

Artikel 2. Werkingsgebied

Deze verordening is van toepassing op bestaand schoon verhard oppervlak dat is aangesloten op een openbaar vuilwaterriool binnen de gemeente Soest.

Artikel 3. Bevoegdheid tot subsidieverlening

Het college kan subsidie verlenen voor het afkoppelen van bestaand schoon verhard oppervlak.

Voor subsidie komen in ieder geval in aanmerking particulieren, bedrijven of instellingen die eigenaar zijn van de betreffende verharding.

Artikel 4. Vaststellen subsidieplafond

De gemeenteraad bepaalt jaarlijks bij de vaststelling van de begroting, welke bedragen voor de uitvoering van deze verordening beschikbaar worden gesteld.

Artikel 5. Subsidieaanvraag

 • 1.

  De subsidie wordt aangevraagd door het indienen van het daarvoor bestemde aanvraagformulier, vergezeld van de in artikel 6 vermelde gegevens.

 • 2.

  Het college stuurt de aanvrager binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag de beslissing op de subsidieaanvraag of meldt schriftelijk dat zich een situatie voordoet als bedoeld in lid 4.

 • 3.

  Aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

 • 4.

  Aanvragen die wegens het bereiken van het subsidieplafond niet kunnen worden gehonoreerd en worden aangehouden tot januari van het daarop volgende jaar. Aanvragen die ook in dat jaar niet kunnen worden gehonoreerd wegens het bereiken van het subsidieplafond, worden geweigerd.

De aanvrager wordt van het aanhouden of de weigering schriftelijk op de hoogte gesteld.

Artikel 6. Over te leggen gegevens bij aanvraag

Bij de aanvraag, zoals beschreven in artikel 5 lid 1, worden de volgende gegevens overlegd:

 • a.

  een situatietekening 1:100 waar de huidige situatie op is weergegeven.

 • b.

  het aantal m2 af te koppelen verhard oppervlak.

Voor schuine daken wordt uitgegaan van het aantal vierkante meters dat overblijft als het dakvlak wordt geprojecteerd op een horizontaal plat vlak.

 • c.

  de wijze van afkoppelen.

 • d.

  een situatietekening 1:100 waar de gewenste situatie op is weergegeven met daarop:

  • 1.

   de hoogteligging en het materiaalgebruik van de aan te leggen leidingen.

  • 2.

   het aantal m2 oppervlak en/of de m3 inhoud dat beschikbaar is om het af te koppelen

hemelwater op te vangen.

Artikel 7. Hoogte subsidie, wijze van berekening

 • 1.

  Het college stelt bij zijn besluit tot verlening van de subsidie de hoogte ervan vast.

 • 2.

  Aan de aanvrager kan subsidie worden verleend in de kosten voor het afkoppelen van bestaand schoon verhard oppervlak. De subsidie bedraagt 33% van de aanlegkosten met een maximum van € 3,- per m2 afgekoppeld oppervlak.

 • 3.

  De subsidie kan slechts worden verleend:

  • a.

   het af te koppelen verhard oppervlak zich bevindt in bestaand stedelijk gebied en is aangesloten op een openbaar vuilwaterriool in de gemeente Soest.

  • b.

   als de wijze van afkoppelen naar het oordeel van het college milieuhygiënisch en hydrologisch verantwoord is.

  • c.

   als de minimale oppervlakte van het bestaand schoon verhard oppervlak 20 m2 is.

Voor schuine daken wordt uitgegaan van het aantal vierkante meters dat overblijft als het dakvlak wordt geprojecteerd op een horizontaal plat vlak.

 • e.

  als alle gegevens bedoeld in artikel 6 zijn ontvangen.

  • 4.

   In een beschikking tot subsidieverstrekking kunnen andere verplichtingen of nadere uitvoeringsvoorschriften worden gegeven die strekken tot verwezenlijking van het doel van de subsidie.

Artikel 8. Kosten die niet voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Indien sprake is van samenloop van deze regeling met een vergelijkbare andere regeling en uit hoofde van die andere regeling een subsidiebedrag is verstrekt, wordt dit bedrag in mindering gebracht bij de vaststelling van de subsidiehoogte.

 • 2.

  Indien de afkoppeling van de hemelwaterafvoer door de gemeente wordt uitgevoerd en bekostigd, wordt geen subsidie verstrekt.

Artikel 9. Vaststelling van de subsidie

 • 1.

  De vaststelling van de definitieve subsidie vindt op aanvraag plaats:

  • a.

   nadat de in de aanvraag opgenomen werkzaamheden schriftelijk gereed zijn gemeld

met behulp van het daarvoor bestemde formulier, vergezeld van een kopie van de originele rekening en van de originele betaalbewijzen van deze rekening betreffende de uitgevoerde werkzaamheden, evenals foto’s van de uitgevoerde werkzaamheden, die de wijze van afkoppelen en de afkoppellocatie aantonen.

 • b.

  na goedkeuring van de onder a. genoemde documenten, binnen acht weken na het indienen van het formulier gereedmelding.

  • 2.

   De subsidie kan lager worden vastgesteld voor zover de werkzaamheden niet geheel zijn uitgevoerd (een afwijking van maximaal 10% is toegestaan); de subsidie wordt dan vastgesteld naar rato van gerealiseerd aantal m2.

  • 3.

   Het college stelt de subsidie betaalbaar binnen vier weken na de vaststelling van de subsidie.

Artikel 10. Weigerings- en intrekkingsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 4:48, artikel 4:49 en artikel 4:50 van de Algemene wet bestuursrecht kan het college de subsidie weigeren of intrekken, indien blijkt dat:

 • a.

  is begonnen met het werk voordat deze verordening is vastgesteld;

 • b.

  is begonnen met het werk voordat de subsidieaanvraag is ingediend;

 • c.

  de werkzaamheden niet zijn uitgevoerd binnen 6 maanden na de datum van de beslissing op de subsidieaanvraag als bedoeld in artikel 5, lid 2.

 • d.

  hemelwater dat afstroomt van afgekoppeld verhard oppervlakinfiltratie in de bodem of afvoer naar open water naar ons oordeel niet haalbaar of wenselijk is;

 • e.

  indien het afkoppelen anderszins vanuit milieuhygiënisch of hydrologisch oogpunt ongewenst is.

Artikel 11. Hardheidsclausule

Het college kan van deze verordening afwijken voor zover de toepassing daarvan leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 12. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening subsidiëring afkoppelen hemelwater gemeente Soest.

Artikel 13. Datum van inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking zes weken na de dag van bekendmaking.

Soest, 30 april 2015.

de raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

M.van Vliet MPM AA R.T. Metz

Toelichting

De Verordening subsidiëring afkoppelen hemelwater gemeente Soest is vastgesteld om perceeleigenaren te stimuleren om hemelwater van het vuilwaterriool af te halen. Het af te koppelen verhard oppervlak moet aangesloten zijn op een openbaar vuilwaterriool binnen de gemeente Soest.

Zowel particulieren, bedrijven of instellingen die eigenaar zijn van de betreffende verharding kunnen de subsidie aanvragen. Het aanvraagformulier kan samen met de vereiste gegevens worden ingediend aan het college van B&W, p/a afd. Ruimte, Postbus 2000, 3760 CA Soest.