Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waadhoeke

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent liggeld Liggeldverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaadhoeke
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent liggeld Liggeldverordening
CiteertitelLiggeldverordening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

Deze regeling vervangt de Liggeldverordening Franekeradeel 2014.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 147 van de Gemeentewet
 2. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
 3. artikel 229b van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-01-2018nieuwe regeling

02-01-2018

gmb-2018-3337

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent liggeld Liggeldverordening

De raad van de gemeente Waadhoeke

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van -;

 

gelet op artikel 147, artikel 229 lid 1 sub a en b en artikel 229b van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende:

 

 

LIGGELDVERORDENING

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening en de tarieventabel wordt verstaan onder:

 • a.

  vaartuig: een vervoermiddel voor vervoer over wateroppervlakten, waaronder tevens begrepen een vaartuig zonder waterverplaatsing, een casco, een vaartuig in aanbouw en een vaartuig dat de geschiktheid tot varen of drijven heeft verloren, dan wel de overblijfselen daarvan;

 • b.

  ligplaats innemen: het afmeren en het vervolgens doen of laten liggen van een vaartuig aan of op de oever, aan de oeverbescherming, aan of op een natuurlijke of een voor dit doel aangebrachte voorziening of aan een ander vaartuig;

 • c.

  lengte van het vaartuig: de lengtemaat van het vaartuig over alles, naar boven afgerond op hele meters;

 • d.

  dag: een periode van 24 uren die aanvangt en eindigt om middernacht of een gedeelte daarvan;

 • e.

  maand: een kalendermaand of een gedeelte daarvan;

 • f.

  jaar: een kalenderjaar of een gedeelte daarvan;

 • g.

  woonschip: elk vaartuig dat uitsluitend of in hoofdzaak wordt gebruikt als, of te oordelen naar zijn constructie of inrichting uitsluitend of in hoofdzaak is bestemd om te worden bewoond door één of meer personen;

 • h.

  recreatievaartuig: ieder voor sport- en vrijetijdsdoeleinden bedoeld vaartuig, ongeacht het type of de wijze van voortstuwing.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam "liggeld" wordt een recht geheven voor vaartuigen, die ligplaats innemen binnen de gemeente Waadhoeke bij daarvoor door burgemeester en wethouders aangewezen ligplaatsen.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtige is de kapitein, de schipper, reder of eigenaar van het vaartuig dan wel diens vertegenwoordiger.

Artikel 4 Tarief

De rechten worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 5 Belastingtijdvak

Het belastingtijdvak is de in het belastingjaar aaneengesloten periode (als genoemd in de tarieventabel) gedurende welke het belastbaar feit zich voordoet.

 

Artikel 6 Vrijstellingen

Geen liggeld is verschuldigd voor:

 • a.

  vaartuigen, waarmee gedurende een periode van minder dan zes uren een ligplaats wordt ingenomen;

 • b.

  recreatievaartuigen voor eigen gebruik van een eigenaar of gebruiker van een woonschip, voor zover gelegen bij of in de directe nabijheid van dat woonschip;

 • c.

  recreatievaartuigen met een lengte die niet meer bedraagt dan 5 meter, voor zover hiermee ligplaats wordt ingenomen op voor “ligplaatsen recreatievaartuigen tot maximaal 5 meter” aangewezen gedeelten van het openbaar water;

 • d.

  vaartuigen die zijn bestemd voor en daadwerkelijk worden gebruikt voor het vervoer van personen door charitatieve instellingen;

 • f.

  vaartuigen, waarmee ligplaats wordt ingenomen aan een oever of kade die is gelegen buiten de bebouwde kom van de stad Franeker.

Artikel 7 Wijze van heffing

 • 1.

  De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

 • 2.

  Indien zich ten aanzien van eenzelfde belastingplichtige meerdere belastbare feiten voordoen, kunnen de rechten daarvan worden geheven bij wege van één gedagtekende schriftelijke kennisgeving.

Artikel 8 Tijdstip van betaling

 • 1.

  Het liggeld moet worden betaald op het moment van uitreiking van de in artikel 7 bedoelde kennisgeving.

 • 2.

  Ingeval de kennisgeving wordt toegezonden moeten de rechten worden betaald binnen dertig dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De Liggeldverordening Franekeradeel 2014 met de hierbij behorende tarieventabel zoals vastgesteld op wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande, dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten, die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op de vijfde dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

 • 4.

  Zij kan worden aangehaald als Liggeldverordening

   

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 2 januari 2018.

,voorzitter

,griffier

Bijlage 1 Tarieventabel

behorende bij raadsbesluit van 2 januari 2018.

 

 

,de griffier

 

 

 

1.1 Het recht bedraagt voor vaartuigen, per dag, in het geval ligplaats wordt ingenomen gedurende de periode die aanvangt op 1 april van elk jaar en eindigt op 31 oktober van datzelfde jaar binnen de voor “passantenligplaatsen” aangewezen gedeelten van het openbaar water:

 

Excl. BTW

Incl. BTW

per strekkende meter

€ 0,91

€ 1,10

met een minimum van

€ 4,55

€ 5,50

 

1.2 Het recht bedraagt voor vaartuigen, geen woonschepen zijnde, per maand, in het geval ligplaats wordt ingenomen anders dan hiervoor onder 1.1 van de tarieventabel genoemd:

 

 

excl. BTW

incl. BTW

per strekkende meter

€ 2,48

€ 3.00

met een minimum van

€ 12,40

€ 15,00

  

1.3 Het recht bedraagt voor het innemen van een ligplaats met een woonschip per jaar € 304,15.