Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zutphen

Kwijtscheldingsbesluit

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZutphen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingKwijtscheldingsbesluit
CiteertitelKwijtscheldingsbesluit
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 255
 2. Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke belastingen
 3. Invorderingswet 1990, art. 26
 4. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-12-2015nieuwe regeling

30-11-2015

Gemeenteblad 2015, nr. 118932, 14-12-2015

71216

Tekst van de regeling

Intitulé

Kwijtscheldingsbesluit

De raad van de gemeente Zutphen,

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 november 2015met nummer 71216;

 

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke belastingen, artikel 26 van de Invorderingswet 1990 en de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen het navolgende Kwijtscheldingsbesluit:

 

Artikel 1 Omvang kwijtschelding

 • 1.

  Bij de invordering van de volgende belastingen kan kwijtschelding worden verleend:

  • a.

   rioolheffing: het tarief genoemd in artikel 6, lid 3 onder a behorende bij de verordening

   rioolheffing;

  • b.

   afvalstoffenheffing: het tarief genoemd in hoofdstuk 1 onder 2 ( het vaste tarief van

   de tarieventabel) behorende bij de verordening afvalstoffenheffingen.

  • c.

   de hondenbelasting: enkel voor de eerste hond

 • 2.

  Geen kwijtschelding wordt verleend voor andere belastingen dan genoemd in het eerste lid.

Artikel 2 Norm

 • 1.

  In afwijking van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 wordt het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan vastgesteld op 100 procent.

 • 2.

  De norm voor personen die de pensioengerechtigde leeftijd, als bedoeld in artikel 7a van de Algemene Ouderdomswet, hebben bereikt wordt vastgesteld op 100 procent van de toepasselijke netto AOW-bedragen.

Artikel 3 Kosten kinderopvang

 • 1.

  Bij het bepalen van het netto-besteedbare inkomen wordt rekening gehouden met de netto-kosten voor kinderopvang volgens artikel 28, lid 3 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

 • 2.

  Artikel 4 van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in de kosten kinderopvang is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4 Natuurlijke personen die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefenen

 • 1.

  Natuurlijke personen die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefenen kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding van privébelastingen.

 • 2.

  Kwijtschelding van belastingen die geheel of gedeeltelijk verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep is niet mogelijk.

 • 3.

  Met betrekking tot een verzoek om kwijtschelding door een persoon als bedoeld in het eerste lid, zijn de afdelingen 1, 2 en 5 van Hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treed in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2016.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als "Kwijtscheldingsbesluit".

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente Zutphen,

gehouden op: 30 november 2015

De voorzitter, de griffier,