Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
's-Gravenhage

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Den Haag 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Organisatie's-Gravenhage
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Den Haag 2014
CiteertitelVerordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Den Haag 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp2014/03

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gelet op de artikelen 3.8, eerste lid, en 3.9, eerste en tweede lid, van de Wet basisregistratie personen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-07-201406-01-2014nieuwe regeling

10-07-2014

Gemeenteblad 105, 2014

rv 50

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Den Haag 2014

 

 

Artikel 1. Verstrekkingen aan organen van de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders verstrekt aan een overheidsorgaan gegevens uit de basisregistratie, voor zover dit is bepaald bij nadere regeling van het college.

Artikel 2. Verstrekkingen aan derden zoals bedoeld in afdeling 1 van hoofdstuk 3 van de Wet basisregistratie personen

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan overeenkomstig artikel 3.9 van de Wet basisregistratie personen, op verzoek van een derde aan hem gegevens verstrekken uit de basisregistratie personen als:

  • a.

   de derde voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingeschrevene over wie gegevens worden verstrekt, of

  • b.

   de verstrekking in overeenstemming is met het bepaalde in dit artikel.

 • 2.

  Verstrekking overeenkomstig het eerste lid vindt enkel plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders kan, nadat zij getoetst heeft of werkzaamheden van derden van gewichtig maatschappelijk belang zijn voor de gemeente Den Haag, overeenkomstig het tweede lid gegevens uit de basisadministratie aan deze derden verstrekken.

Artikel 3. Inwerkingtreding en citeertitel

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 6 januari 2014.

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Den Haag 2014.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 10 juli 2014.

De griffier, mr. H.L.G. Seuren en de voorzitter, J.J. van Aartsen