Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
's-Gravenhage

Verordening individuele studietoeslag Den Haag 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Organisatie's-Gravenhage
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening individuele studietoeslag Den Haag 2015
CiteertitelVerordening individuele studietoeslag Den Haag 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp4/2015

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2015.

Voor belanghebbenden die in de periode tussen 1 januari 2015 en 1 juli 2015 18 jaar worden en voor belanghebbenden die in deze periode met hun school of studie beginnen, werken de bepalingen van deze verordening terug tot en met 1 januari 2015; het bepaalde in artikel 3, lid 3 is niet van toepassing, indien de aanvraag voor 1 september 2015 is ingediend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

gelet artikel 8, eerste lid, onderdeel c en artikel 36b van de Participatiewet en artikel 147 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-02-201801-09-2017Art. 4, lid 1

25-01-2018

Gemeenteblad 24690, 2018

RIS298823, 2018
07-04-201507-02-2018nieuwe regeling

26-03-2015

Gemeenteblad 62, 2015

rv 19, 2015

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening individuele studietoeslag Den Haag 2015

 

 

Artikel 1. Begrippen

 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  a.

  belanghebbende:

  persoon die overeenkomstig artikel 36b van de wet aanspraak kan maken op een individuele studietoeslag;

  b.

  college:

  het college van burgemeester en wethouders van Den Haag;

  c.

  studiejaar:

  een leerjaar dat start op 1 september van een bepaald jaar en loopt tot en met 31 augustus van het jaar daarop;

  d.

  wet:

  Participatiewet.

 • 2.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de wet.

Artikel 2. Indienen verzoek

Een verzoek als bedoeld in artikel 36b, eerste lid, van de wet, wordt ingediend middels een door het college vastgesteld formulier.

Artikel 3. Beoordeling

 • 1.

  Het college beoordeelt of een persoon niet in staat is tot het verdienen van het wettelijk minimumloon, maar wel mogelijkheden tot participatie heeft.

 • 2.

  Het college kan belanghebbende vragen gegevens en bescheiden te verstrekken die voor de beslissing op de aanvraag nodig zijn en waarover hij redelijkerwijs de beschikking kan krijgen.

 • 3.

  De aanspraak op een individuele studietoeslag ontstaat niet eerder dan de dag van aanvraag.

Artikel 4. Hoogte individuele toeslag

 • 1.

  De hoogte van de toeslag bedraagt 150 euro per maand.

 • 2.

  Indien over een gedeelte van een maand aanspraak bestaat op de studietoeslag, is de hoogte van de studietoeslag naar rato.

Artikel 5. Betaling en duur

 • 1.

  De studietoeslag wordt maandelijks uitbetaald.

 • 2.

  De toeslag wordt verstrekt zolang de belanghebbende voldoet aan de voorwaarden, zoals bepaald in de wet en slechts over de periode waarin belanghebbende aanspraak heeft gehad op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 of op een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten. Het recht wordt halfjaarlijks getoetst.

Artikel 6. Terugvordering

 • 1.

  Ten onrechte verstrekte studietoeslag wordt door het college teruggevorderd.

Artikel 7. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2015.

 • 2.

  Voor belanghebbenden die in de periode tussen 1 januari 2015 en 1 juli 2015 18 jaar worden en voor belanghebbenden die in deze periode met hun school of studie beginnen, werken de bepalingen van deze verordening terug tot en met 1 januari 2015; het bepaalde in artikel 3, lid 3 is niet van toepassing, indien de aanvraag voor 1 september 2015 is ingediend.

Artikel 8. Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze verordening, indien onverkorte toepassing zou leiden tot onredelijkheid of onbillijkheid.

Artikel 9. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening individuele studietoeslag Den Haag 2015.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 26 maart 2015.

De griffier, mr. H.L.G. Seuren en de voorzitter, J.J. van Aartsen