Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
's-Gravenhage

Instructie bouw- en woningtoezicht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Organisatie's-Gravenhage
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInstructie bouw- en woningtoezicht
CiteertitelInstructie bouw- en woningtoezicht
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp1968/05

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De inwerkingtreding van deze regeling is bij benadering ingevuld.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-199301-07-1993diverse artikelen

01-07-1993

Geen

rv1881993
01-04-1968nieuwe regeling

01-04-1968

Geen

Bijl. 127 1968

Tekst van de regeling

Intitulé

Instructie bouw- en woningtoezicht

Instructie voor de ambtenaren der gemeente 's-Gravenhage, belast met het bouw- en woningtoezicht (Instructie bouw- en woningtoezicht).

Artikel 1

In de gemeente 's-Gravenhage zijn met de taak, omschreven in artikel 85, lid 1, van de Woningwet, belast de algemeen directeur van de Dienst Bouwen en Wonen en de door de algemeen directeur aangewezen ambtenaren van deze dienst.

Artikel 2

De directeur is jegens burgemeester en wethouders verantwoordelijk voor de richtige uitvoering van de in artikel 1 bedoelde taak. De ambtenaren hebben eenzelfde verantwoordelijkheid jegens de directeur, ieder voor zoveel betreft het aan hem opgedragen gedeelte van de taak.

Artikel 3

Onverminderd het bepaalde in artikel 77 van het Ambtenarenreglement 1954 en artikel 77 van de Arbeidsovereenkomstenverordening is het de directeur en de ambtenaren verboden voor derden tegen vergoeding arbeid te verrichten op het gebied van het bouwbedrijf, met dien verstande, dat burge-meester en wethouders bevoegd zijn in bijzondere gevallen om zeer gewichtige redenen van dit verbod ontheffing te verlenen.

Artikel 4

Bij ontstentenis van de directeur is het bepaalde in de vorige artikelen van toepassing op degene, die hem vervangt.

Artikel 5

Deze instructie kan worden aangehaald als "Instructie bouw- en woningtoezicht"