Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
's-Gravenhage

Verordening Bevestiging Samenleving.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Organisatie's-Gravenhage
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Bevestiging Samenleving.
CiteertitelVerordening Bevestiging Samenleving
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp1992/02

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-199201-01-1992nieuwe regeling

09-01-1992

Onbekend

rv 19 1992

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Bevestiging Samenleving.

 

 

HOOFDSTUK I Inleidende bepalingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

samenlevingsbevestiging:

de plechtigheid waarbij twee personen hun samenleving in het openbaar bevestigen;

partijen:

de twee personen als bovenbedoeld;

aangewezen ambtenaar:

een door burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaar of persoon, die de samenlevingsbevestiging leidt;

samenlevingsregister:

het register waarin de aangewezen ambtenaar aantekening houdt van samenlevingsbevestigingen.

Artikel 2

Twee personen van hetzelfde geslacht, woonachtig in Nederland, kunnen hun samenleving bevestigen ten overstaan van een aangewezen ambtenaar, die hiervan aantekening maakt in het samenlevingsregister.

Artikel 3

De samenlevingsbevestiging voegt geen rechten en plichten toe aan het notarieel samenlevingscontract waarin de juridische aspecten van een samenleving zijn geregeld.

Artikel 4

De artikelen 16, 17, 18 en 21 van het Besluit burgerlijke stand zijn voorzover mogelijk van overeenkomstige toepassing op de aangewezen ambtenaar en het geschrift van de samenlevingsbevestiging.

HOOFDSTUK II Vereisten en beletselen

Artikel 5

Partijen dienen een notarieel samenlevingscontract te hebben afgesloten.

Artikel 6

Partijen dienen te voldoen aan de vereisten, zoals bedoeld in de artikelen 31, lid 1, 32 en 41 lid 1 boek 1 BW.

Artikel 7

Partijen mogen niet gehuwd zijn;

Partijen mogen geen notarieel samenlevingscontract met een derde persoon hebben.

HOOFDSTUK III Formaliteiten die aan de samenlevingsbevestiging voorafgaan

Artikel 8

Uiterlijk twee weken voor de datum van de samenlevingsbevestiging dient de aanmelding bij de aangewezen ambtenaar plaats te vinden. Deze aanmelding blijft een jaar geldig.

Artikel 9
 • 1.

  Bij de aanmelding dienen de volgende stukken te worden overgelegd:

  • a.

   het notarieel samenlevingscontract;

  • b.

   de geboorteakte van ieder der partijen en van elk van hen een uittreksel uit het persoonsregister;

  • c.

   indien een partij gehuwd is geweest: bewijs van ontbinding van dit huwelijk;

  • d.

   een volledig en naar waarheid ingevulde vragenlijst.

 • 2.

  De aangewezen ambtenaar geeft de in het eerste lid genoemde stukken, met uitzondering van de vragenlijst, terug bij gelegenheid van de samenlevingsbevestiging.

HOOFDSTUK IV De bevestiging van de samenleving

Artikel 10
 • 1.

  De samenleving wordt in tegenwoordigheid van ten minste twee en ten hoogste vier meerderjarige getuigen in het openbaar ten overstaan van de aangewezen ambtenaar in het gemeentehuis bevestigd.

 • 2.

  Indien een der partijen uit hoofde van een behoorlijk bewezen wettig beletsel verhinderd wordt zich naar het gemeentehuis te begeven, kan de samenleving worden bevestigd in een bijzonder huis binnen de gemeente, mits dit in tegenwoordigheid van zes meerderjarige getuigen geschiedt. In dit geval wordt de omstandigheid dat de samenleving in een bijzonder huis is bevestigd in het op te maken geschrift vermeld.

Artikel 11
 • 1.

  Partijen moeten ten overstaan van de aangewezen ambtenaar en in tegenwoordigheid van de getuigen verklaren dat zij met deze plechtigheid hun samenleving bevestigen.

 • 2.

  Terstond nadat deze verklaringen zijn afgelegd maakt de aangewezen ambtenaar hiervan aantekening in het samenlevingsregister.

HOOFDSTUK V Het geschrift van de samenlevingsbevestiging

Artikel 12
 • 1.

  Het geschrift van de samenlevingsbevestiging vermeldt:

  • a.

   de geslachtsnaam, de voornamen, de plaats en de dag van geboorte, de woonplaats en zo mogelijk het beroep van partijen;

  • b.

   de geslachtsnaam, de voornamen, alsmede zo mogelijk de woonplaats en het beroep hunner ouders;

  • c.

   de verklaring der partijen dat zij met deze plechtigheid hun samenleving bevestigen;

  • d.

   de geslachtsnaam, de voornamen, de woonplaats en zo mogelijk het beroep der getuigen;

  • e.

   de graad van bloed- of aanverwantschap welke tussen een getuige en een partij mocht bestaan;

  • f.

   de omstandigheid dat de samenleving in een bijzonder huis is bevestigd;

  • g.

   de verklaring der partijen dat zij ermee bekend zijn dat de juridische aspecten van een samenleving zijn geregeld in een notarieel samenlevingscontract en dat de samenlevingsbevestiging daaraan geen rechten en plichten toevoegt.

Artikel 13

Kennelijke fouten kunnen worden verbeterd door een aangewezen ambtenaar.

HOOFDSTUK VI Het bewaren van de geschriften

Artikel 14

De aangewezen ambtenaar is bewaarder van de geschriften van de samenlevingsbevestiging.

Artikel 15

De bewaarder is bevoegd tegen betaling afschriften en uittreksels uit het samenlevingsregister af te geven.

HOOFDSTUK VII De beëindiging van de samenleving

Artikel 16
 • 1.

  De samenleving eindigt:

  • a.

   door de dood;

  • b.

   door huwelijk;

  • c.

   door beëindiging van het notarieel samenlevingscontract bij de notaris-bewaarder van de akte.

 • 2.

  Partijen zijn verplicht van een beëindiging als bedoeld in het eerste lid, onder overlegging van bewijsstukken, opgave te doen aan de aangewezen ambtenaar, die hiervan melding maakt op de kant van het geschrift van de samenlevingsbevestiging.

HOOFDSTUK VIII Bezwaar

Artikel 17
 • 1.

  Tegen een door de aangewezen ambtenaar ter uitvoering van deze verordening schriftelijk genomen besluit kan een ieder binnen dertig dagen na verzending of uitreiking daarvan een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.

 • 2.

  Op de behandeling van het bezwaarschrift is het ter zake bepaalde in de Verordening commissie Beroep- en Bezwaarschriften van toepassing.

HOOFDSTUK IX Slotbepalingen

Artikel 18

De artikelen 4 en 5, lid 1 en 2 van de Verordening Burgerlijke Stand zijn voorzover mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 19

Deze verordening treedt in werking met terugwerkende kracht tot 1 januari 1992.