Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
's-Gravenhage

Welstandsverordening 2003

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Organisatie's-Gravenhage
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWelstandsverordening 2003
CiteertitelWelstandsverordening 2003
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp2002/18

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2003nieuwe regeling

12-12-2002

Posthoorn, 15-01-2003

rv 291 2002

Tekst van de regeling

Intitulé

Welstandsverordening 2003

 

 

Artikel 1 Inleidende bepaling

De Welstands- en Monumentencommissie is een vaste commissie van advies ter voorbereiding van besluiten, anders dan genoemd in artikel 9.1 van de Bouwverordening, waarbij welstandsaspecten een rol spelen.

Artikel 2 Advisering

 • 1.

  De commissie brengt advies uit:

  • a.

   op verzoeken als bedoeld in artikel 11 van de Monumentenwet 1988;

  • b.

   in de overige gevallen, waarin dit ingevolge de Monumentenwet 1988 dan wel Monumentenverordening Den Haag is vereist.

 • 2.

  De commissie brengt desgevraagd advies uit aan de raad in overige aangelegenheden die de welstand betreffen.

 • 3.

  De commissie brengt in bezwaar- en beroepsprocedures desgevraagd in heroverweging advies uit.

 • 4.

  De adviezen van de commissie zijn schriftelijk en met redenen omkleed.

Artikel 3 Samenstelling van de commissie

Artikel 9.2 van de Bouwverordening is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4 Benoeming en zittingsduur

 • 1.

  De voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de overige leden van de commissie worden door de gemeenteraad benoemd en ontslagen.

 • 2.

  De leden hebben zitting voor drie jaar, welke periode eenmaal kan worden verlengd. De maximale zittingsduur is zes jaar.

 • 3.

  De selectie en benoeming van leden vindt plaats op basis van een vastgestelde selectie- en benoemingsprocedure voor deskundige leden en leken-leden, zoals deze in bijlage 1 respectievelijk bijlage 2 bij deze verordening is opgenomen.

Artikel 5

Secretariaat en adviseurs

De artikelen 9.4 en 9.5 van de Bouwverordening zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Termijn van advisering

De commissie brengt het advies uit binnen vier weken nadat daarom is verzocht.

Artikel 7 Wijze van vergaderen

Artikel 9.7 van de Bouwverordening is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8 Verplichtingen van de leden

Artikel 9.8 van de Bouwverordening is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 9 Openbaarheid en inspreekrecht

De artikelen 9.9, 9.10 en 9.11 van de Bouwverordening zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 10 Collegiaal overleg

Het is mogelijk om over een uitgebracht advies in collegiaal overleg te treden.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Welstandsverordening 2003.

Bijlage 1 Selectie en benoeming deskundige leden van de Welstands- en Monumentencommissie:

A. In geval van herbenoeming:

 • 1.

  Zes maanden voor afloop van de zittingstermijn van een lid meldt de secretaris van de commissie dit bij de verantwoordelijk portefeuillehouder.

 • 2.

  In geval het de eerste zittingstermijn betreft, wordt bij de melding aangegeven of het betreffende lid in principe bereid is voor een verlenging met drie jaar dan wel dat hij/zij zijn/haar lidmaatschap wil beëindigen.

 • 3.

  Indien het betreffende lid bereid is voorgedragen te worden tot herbenoeming, en er geen beletselen zijn tot herbenoeming, wordt het lid voor herbenoeming voorgedragen aan de raad.

B. In geval van benoeming:

 • 1.

  De Dienst Stedelijke Ontwikkeling, de stadsstedenbouwer en de voorzitter van de welstandscommissie bereiden een voordracht voor waarop maximaal 5 kandidaten voorkomen.

 • 2.

  De voordracht wordt voorgelegd aan de verantwoordelijke portefeuillehouder(s).

 • 3.

  Op basis van de voordracht wordt aan drie kandidaten verzocht een curriculum vitae en een overzicht van hun werk op te sturen, waarna zij worden uitgenodigd voor een gesprek.

 • 4.

  Op basis van de bevindingen uit de gesprekken wordt(en) de kandidaat(en) voor benoeming voorgedragen aan de raad.

Bijlage 2. Selectie en benoeming leken-lid van de Welstands- en Monumentencommissie:

A. In geval van herbenoeming:

 • 1.

  Zes maanden voor afloop van de zittingstermijn van het leken-lid meldt de secretaris van de commissie dit bij de verantwoordelijk portefeuillehouder.

 • 2.

  In geval het de eerste zittingstermijn betreft, wordt bij de melding aangegeven of het betreffende lid in principe bereid is voor een verlenging met drie jaar dan wel dat hij/zij zijn/haar lidmaatschap wil beëindigen.

 • 3.

  Indien het betreffende lid bereid is voorgedragen te worden tot herbenoeming, en er geen beletselen zijn tot herbenoeming, wordt het lid voor herbenoeming voorgedragen aan de raad.

B. In geval van benoeming:

 • 1.

  Burgemeester en wethouders maken in een of meer plaatselijke dag- en/of nieuwsbladen bekend dat de plek van leken-lid in de commissie vacant is. De bekendmaking omvat een uitnodiging voor geïnteresseerden om te reageren.

 • 2.

  Op basis van de ingekomen aanmeldingen bereiden de Dienst Stedelijke Ontwikkeling, de stadsstedenbouwer en de voorzitter van de commissie een voordracht voor waarop maximaal 10 kandidaten voorkomen.

 • 3.

  De voordracht wordt voorgelegd aan de verantwoordelijke portefeuillehouder(s).

 • 4.

  Op basis van de voordracht wordt aan drie kandidaten verzocht een curriculum vitae in te dienen, waarna zij worden uitgenodigd voor een gesprek.

 • 5.

  Op basis van de bevindingen uit de gesprekken wordt de kandidaat voor benoeming voorgedragen aan de raad.