Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
's-Gravenhage

Verordening doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoek

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Organisatie's-Gravenhage
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoek
CiteertitelVerordening doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoek
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp2008/05

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-07-2008nieuwe regeling

10-07-2008

Geen

rv 130 2008

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoek

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

a.

doelmatigheid (efficiency):

de mate waarin een maximale hoeveelheid producten en prestaties is gerealiseerd met een minimale hoeveelheid middelen of een hogere kwaliteit wordt bereikt bij een gelijkblijvende hoeveelheid van middelen. Onderzoek naar doelmatigheid richt zich met name op verbetering van de bedrijfsvoering;

b.

doeltreffendheid (effectiviteit):

de mate waarin de geleverde producten en prestaties bijdragen aan het realiseren van de gestelde (beleids)doelen. Onderzoek naar doeltreffendheid richt zich op de vergelijking van het gerealiseerde en gewenste effect;

c.

beleidsdoorlichting:

evaluatieonderzoek ex post op het niveau van een algemene of operationele doelstelling van een beleidsprogramma.

Artikel 2 Verantwoordelijkheden

 • 1.

  Het college geeft in een uitvoeringsbesluit nadere regels over de organisatie en uitvoering van al het onderzoek naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid.

 • 2.

  Het college is opdrachtgever van de onderzoeken naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid.

 • 3.

  Het college stelt jaarlijks een onderzoeksprogramma vast voor doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken. Het onderzoeksprogramma kent een periodiciteitseis: elk beleidsterrein moet in principe eenmaal in de acht jaar worden doorgelicht.

 • 4.

  De doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken richten zich op beleidsdoorlichtingen. Daarbij wordt in elk geval ingegaan op het nut en de noodzaak van het betreffende beleidsprogramma.

 • 5.

  Het college zendt de raad en de rekenkamer jaarlijks in het eerste kwartaal het onderzoeksprogramma ter kennisname toe.

 • 6.

  Het college informeert de raad en de rekenkamer zo snel mogelijk na vaststelling schriftelijk over de resultaten van de onderzoeken uit het onderzoeksprogramma en de eventuele andere doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken waartoe het opdracht heeft gegeven.

 • 7.

  Het college geeft in het gemeentelijke jaarverslag informatie over het geheel van de onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid die in dat jaar zijn uitgevoerd.

Artikel 3 Intrekking oude verordening

De Verordening doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoek gemeente Den Haag (nr. 3/2003) wordt ingetrokken.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na haar vaststelling.

Artikel 5 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening doelmatigheids- en doeltreffendheids-onderzoek”.