Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
's-Gravenhage

Verordening gemeentelijke ombudsman 2006

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Organisatie's-Gravenhage
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gemeentelijke ombudsman 2006
CiteertitelVerordening gemeentelijke ombudsman 2006
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp2005/13

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2006nieuwe regeling

15-12-2005

Posthoorn, 28-12-2005

rv 217 2005

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gemeentelijke ombudsman 2006

 

 

Artikel 1 Instelling ombudsman

Er is een gemeentelijke ombudsman.

Artikel 2 Onverenigbare functies

Er is, naast de in artikel 81r van de Gemeentewet genoemde onverenigbare functies, in ieder geval ook sprake van een onverenigbare functie ingeval de ombudsman tevens

 • a.

  lid is van een commissie, als bedoeld in artikel 83 van de Gemeentewet;

 • b.

  ambtenaar is van de gemeente;

 • c.

  bestuurder of personeelslid is van enig publiekrechtelijk samenwerkingsverband waarin de gemeente deelneemt;

 • d.

  advocaat, procureur of notaris is.

Artikel 3 Verboden handelingen

De ombudsman behoeft voorafgaande toestemming van de raad voor het rechtstreeks of middellijk aangaan van een overeenkomst betreffende:

 • a.

  het doen van leveranties aan de gemeente;

 • b.

  het verhuren van roerende zaken aan de gemeente;

 • c.

  het verwerven van betwiste vorderingen ten laste van de gemeente;

 • d.

  het van de gemeente onderhands verwerven van onroerende zaken of beperkte rechten waaraan deze zijn onderworpen;

 • e.

  het onderhands huren of pachten van de gemeente.

Artikel 4 Rechtspositieregeling

 • 1.

  De Arbeidsvoorwaardenregeling Gemeente Den Haag is van toepassing ten aanzien van de ombudsman.

 • 2.

  De raad kan, de ombudsman gehoord, in afwijking van de Arbeidsvoorwaardenregeling Gemeente Den Haag nadere regels stellen met betrekking tot de rechtspositie van de ombudsman.

Artikel 5 Kantoor

 • 1.

  Er is een Kantoor van de ombudsman. De ombudsman geeft leiding aan het Kantoor.

 • 2.

  De begroting en de financiële verslaglegging van dit kantoor maken deel uit van de begroting en de rekening van de gemeente.

 • 3.

  De ombudsman is verantwoordelijk voor het budgettaire beheer van het door de raad jaarlijks aan de ombudsman beschikbaar gestelde budget. De ombudsman is gerechtigd tot het doen van uitgaven voor zover die vallen binnen het budget en voorzover het college de ombudsman daarvoor mandaat heeft verleend. De raad kan de ombudsman nadere aanwijzingen geven ten aanzien van het budgettaire beheer.

 • 4.

  De raad stelt na overleg met de ombudsman vast op welke locatie de ombudsman en zijn kantoor gehuisvest zijn.

 • 5.

  De ombudsman regelt de tijden waarop het kantoor voor het publiek toegankelijk is.

 • 6.

  Het college detacheert het personeel van het kantoor van de ombudsman naar de raad. De ombudsman is verantwoordelijk voor het personeelsbeheer.

 • 7.

  De ombudsman legt over het door hem gevoerde beheer verantwoording af aan het presidium.

Artikel 6 Kosten van deskundigen en tolken

Indien de ombudsman ten dienste van het onderzoek werkzaamheden aan deskundigen opdraagt of in het belang van het onderzoek deskundigen en tolken oproept komen de hiermee gemoeide kosten ten laste van de dienst dan wel het bestuursorgaan waarop het onderzoek betrekking heeft.

Artikel 7 Rapportage

De ombudsman zendt het jaarlijkse verslag van zijn werkzaamheden vóór 1 april aan de raad. Dit verslag wordt algemeen verkrijgbaar gesteld.

Artikel 8 Intrekking oude regeling

De Verordening gemeentelijke ombudsman, vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 23 september 2004 wordt ingetrokken per 1 januari 2006 .

Artikel 9 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening gemeentelijke ombudsman 2006 en treedt in werking op 1 januari 2006