Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
's-Gravenhage

Regeling informatievoorziening en geheimhoudingsplicht fractiemedewerkers

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Organisatie's-Gravenhage
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling informatievoorziening en geheimhoudingsplicht fractiemedewerkers
CiteertitelRegeling informatievoorziening en geheimhoudingsplicht fractiemedewerkers
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp2006/02

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-09-2006nieuwe regeling

14-09-2006

Geen

rv 115 2006

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling informatievoorziening en geheimhoudingsplicht fractiemedewerkers

 

 

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

Fractie:

een politieke groepering vertegenwoordigd in de gemeenteraad dan wel een combinatie van zodanige groeperingen;

Fractiemedewerker:

degene die, al dan niet in een dienstverband tot een fractie staande, deze bijstaat in de uitoefening van haar taak en tevens als zodanig door de voorzitter van de betreffende fractie is aangemeld bij de griffier;

Fractievoorzitter:

degene die als zodanig door een politieke groepering is aangewezen.

Artikel 2

De fractiemedewerker heeft, nadat voldaan is aan het bepaalde in artikel 4, toegang tot de geheime stukken, die in de leeskamer voor de raadsleden ter inzage worden gelegd. Indien geheime stukken aan leden van de raad en raadscommissies worden gezonden, ontvangt elke fractie deze stukken eveneens.

Artikel 3

De fractiemedewerker is m.b.t. geheime informatie als bedoeld in artikel 2 op gelijke wijze tot geheimhouding verplicht als de leden van de raad.

Artikel 4

Voor de fractiemedewerker geldt het bepaalde in artikel 2 niet dan nadat van de fractievoorzitter een verklaring is ontvangen waarmee deze zich akkoord verklaart met toezending van geheime stukken aan de medewerker(s) van zijn/haar fractie. De fractievoorzitter draagt er zorg voor dat fractiemedewerker(s) de verplichting tot geheimhouding als bedoeld in artikel 3 in acht neemt(nemen).

Artikel 5

Indien een fractiemedewerker handelt in strijd met het bepaalde in artikel 3 kan de gemeenteraad hem/haar uitsluiten van de faciliteiten als bedoeld in artikel 2.

Artikel 6

Deze regeling treedt in werking m.i.v. de dag volgend op de dag waarop deze is vastgesteld.

VERKLARING

als bedoeld in artikel 4 van de Regeling informatievoorziening en geheimhoudingsplicht fractiemedewerkers

De voorzitter van de fractie ……….., de heer / mw. ………

verklaart hierbij:

  • *

    een exemplaar te hebben ontvangen van de Regeling informatievoorziening en geheimhoudingsplicht fractiemedewerkers

  • *

    kennis te hebben genomen van de inhoud van de regeling;

  • akkoord te gaan met toezending van geheime stukken aan de medewerker(s) van zijn/haar fractie;

  • *

    ervoor zorg te dragen dat medewerker(s) van de fractie de verplichting tot geheimhouding als bedoeld in artikel 3 van de regeling in acht neemt (nemen).

Aldus opgemaakt in tweevoud te Den Haag op ……………………

Handtekening

………………………