Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente 's-Gravenhage

VERORDENING op de heffing en invordering van leges (Algemene legesverordening 2013)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente 's-Gravenhage
Officiële naam regelingVERORDENING op de heffing en invordering van leges (Algemene legesverordening 2013)
CiteertitelAlgemene legesverordening 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp2012/12

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. ​Gelet op de artikelen 216 en 229 eerste lid, onderdelen a. en b. van de Gemeentewet, alsmede de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet, zoals deze worden gewijzigd door het voorstel van rijkswet tot Wijziging van de Paspoortwet in verband met onder meer de status van de Nederlandse identiteitskaart (Kamerstukken I 2013/2014, 33440 (R1990), nr. A) en artikel 1 van de Wet houdende regeling van een grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse identiteitskaart (Stb. 2011, 440);

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201801-02-2018art. 2, 7, 8 en tarieventabel

15-12-2016

Gemeenteblad 207882, 2017

RIS297940, 2017
01-01-201701-01-2017tarieventabel

04-11-2016

Gemeenteblad 158639, 2016

RIS295190, 2016
01-01-201701-01-2018tarieventabel (hfdst 7, 12 en 15)

15-12-2016

Gemeenteblad 182259, 2016

RIS295749, 2016
01-01-201601-01-2016tarieventabel

05-11-2015

Gemeenteblad 216, 2015

rv 125, 2015
01-01-201601-01-2017hoofdstuk 7 van de tarieventabel

17-12-2015

Gemeenteblad 245, 2015

rv 133, 2015
01-11-201501-01-2016Hfdst 10 en 15 van de tarieventabel

01-10-2015

Gemeenteblad 198, 2015

rv 99, 2015
01-01-201501-11-2015Hfdst 7 van de tarieventabel

18-12-2014

Gemeenteblad 218, 2014

rv 139, 2014
01-01-201501-01-2015tarieventabel

18-12-2014

Gemeenteblad 218, 2014

rv 138, 2014
09-03-201401-01-2015art. 2, art. 3 en tarieventabel (hfdst. 7 en 14)

20-02-2014

Gemeenteblad 11, 2014

rv 28, 2014
01-01-201409-03-2014tarieventabel

07-11-2013

Gemeenteblad 47, 2013

rv 142, 2013
01-11-201301-01-2014tarieventabel

19-09-2013

Gemeenteblad 41, 2013

rv 106, 2013
01-01-201301-11-2013nieuwe regeling

22-11-2012

Gemeenteblad 40, 2012

rv 104, 2012

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING op de heffing en invordering van leges (Algemene legesverordening 2013)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  jaar: het tijdvak dat loopt van n-de dag in een kalenderjaar tot en met (n-1)-de dag in het volgende kalenderjaar;

 • d.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1. Onder de naam leges worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

  een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2. Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

 • 1. Behoudens het bepaalde in het tweede lid worden de in de tarieventabel genoemde leges niet geheven voor:

  • a.

   bewijzen van onvermogen;

  • b.

   attestaties de vita tot ontvangst van aan Nederlandse ridderorden verbonden lijfrente, pensioen, wachtgeld of uitkeringen;

  • c.

   stukken, welke ingevolge wettelijke voorschriften kosteloos moeten worden afgegeven; inlichtingen, opgaven, handelingen of stukken, verstrekt, verricht of afgegeven, met vergunning van het college van burgemeester en wethouders, uitsluitend voor een wetenschappelijk of filantropisch doel;

  • d.

   stukken als bedoeld in Hoofdstuk 2 van de tarieventabel ten behoeve van het Stadsgewest Haaglanden, van de provincie Zuid-Holland en van het Rijk, de raad van de gemeente 's-Gravenhage, de pers en bibliotheken, benodigd voor de uitoefening van hun taak;

  • e.

   stukken betreffende de commissies als bedoeld in artikel 82 van de Gemeentewet ten behoeve van commissieleden;

  • f.

   stukken als bedoeld in onderdeel 1.1.2 van de tarieventabel, voor zover deze zijn opgemaakt ten behoeve van de voorlichting van het publiek;

  • g.

   raads- en commissiestukken ten behoeve van politieke partijen, die aan de laatst gehouden gemeenteraadsverkiezingen hebben deelgenomen, doch op grond van de verkiezingsuitslag geen zetel hebben verworven;

  • h.

   het in behandeling nemen van een aanvraag voor een voorrangsverklaring als bedoeld in het onderdeel 10.1.1 en voor de vergunning als bedoeld in onderdeel 10.1.2 van de tarieventabel ten behoeve van degenen, die ten gevolge van overheidsmaatregelen zijn gedwongen te verhuizen;

 • 2. De vrijstellingen, opgenomen in onderdeel d van het eerste lid, zijn niet van toepassing op de inlichtingen, bedoeld in Hoofdstuk 4 van de tarieventabel.

Artikel 5 Tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel. Voor zover in de tarieventabel uurtarieven zijn opgenomen, wordt op verzoek bij de aanvraag van de dienst een raming gegeven van het aantal met de dienstverlening gemoeide uren.

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing en bekendmaking

 • 1. De leges worden geheven bij wege van schriftelijke kennisgeving, welke kan worden gesteld op het bewuste stuk waarvan de leges worden geheven.

 • 2. Het gevorderde bedrag wordt aan belastingschuldige bekendgemaakt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving.

Artikel 7 Tijdstip van ontstaan van de belastingschuld en termijnen van betaling

 • 1. De leges zijn verschuldigd bij het aanvragen van een in deze verordening omschreven dienst.

 • 2. De leges dienen gelijktijdig met de aanvraag voldaan te worden met dien verstande dat:

  • a.

   indien de leges eerst achteraf kunnen worden vastgesteld, het verschuldigde bedrag voldaan dient te worden bij de afgifte van het gevraagde stuk, bij de verstrekking van de gevraagde inlichtingen of bij de mededeling omtrent het resultaat van het onderzoek en voor zoveel betreft de aanvraag of afgifte van de vergunningen, waarvoor het bedrag van de leges berekend wordt in verhouding tot een begroting van kosten, binnen twee weken na dagtekening van het aan de aanvrager ter zake gezonden bericht omtrent het vastgestelde bedrag van de begroting;

  • b.

   de leges bedoeld in de onderdelen 3.1, 4.2.1, 9.1.1, 9.1.2, 12.1.2, 12.1.2.A, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5, 15.1.1, 15.1.2, 15.2.1.1, 15.2.1.2, 15.3.1, 15.3.2 en 15.8.4 van de tarieventabel voldaan dienen te worden binnen twee weken nadat het verschuldigde bedrag aan belastingplichtige ter kennis is gebracht.

 • 3. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het tweede lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges voor een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 8A Overdracht van bevoegdheden

Het college  is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  1. onderdeel 3.8 (akten burgerlijke stand);

  2. onderdeel 4.5 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

  3. hoofdstuk 7 (reisdocumenten);

  4. hoofdstuk 8 (rijbewijzen);

  5. hoofdstuk 9 (kansspelen);

  6. onderdeel 14.2.1 (verklaring omtrent het gedrag);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 10 Intrekking/inwerkingtreding/citeerartikel

 • 1. De Legesverordening 2008, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 1 december 2011 (rb 147) en bekendgemaakt op 14 december 2011, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2013, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

 • 4. Deze verordening wordt aangehaald als Algemene legesverordening 2013.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 22 november 2012.

De griffier, mr. H.L.G. Seuren en de voorzitter, J.J. van Aartsen.

Tarieventabel behorende bij de Algemene legesverordening 2013

Indeling tarieventabel
Hoofdstuk 1Algemeen
Hoofdstuk 2Bestuursstukken
Hoofdstuk 3Burgerlijke stand
Hoofdstuk 4Verstrekkingen uit de basisregistratie
Hoofdstuk 5Vervallen
Hoofdstuk 6Haags Gemeentearchief
Hoofdstuk 7Reisdocumenten
Hoofdstuk 8Rijbewijzen
Hoofdstuk 9Wet op de Kansspelen
Hoofdstuk 10Huisvesting
Hoofdstuk 11Verkeer en Vervoer
Hoofdstuk 12APV-vergunningen
Hoofdstuk 13Haven
Hoofdstuk 14Diversen
Hoofdstuk 15Dienstverlening vallend onder de Europese Dienstenrichtlijn

 

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN

 
1.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 
1.1.1vervallen 
1.1.1.1vervallen 
1.1.1.2vervallen 
1.1.1.2.1vervallen 
1.1.1.2.2vervallen 
1.1.2voor fotokopieën of op overeenkomstige wijze gereproduceerde stukken, per bladzijde€ 0,30

 

HOOFDSTUK 2 BESTUURSSTUKKEN

Raad-/commissiestukken

 
2.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 
2.1.1tot het verstrekken van: 
2.1.1.1afzonderlijke bladzijden van de notulen, raadsvoorstellen of commissiestukken, per bladzijde€ 0,05

HOOFDSTUK 3 BURGERLIJKE STAND

Huwelijk

 
3.1Het tarief bedraagt voor het, buiten de daarvoor overeenkomstig artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand van 23 april 1879, bestemde tijdstippen, voltrekken van een huwelijk, registratie van partnerschap of omzetting, als bedoeld in de artikelen 1:63, 1:80a, zesde lid, 1:77a en 1:80g Burgerlijk Wetboek op een door of namens burgemeester en wethouders vastgestelde wijze€ 139,05
3.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot reservering van een ruimte voor het voltrekken van een huwelijk of voor registratie van partnerschap, op een andere wijze als bedoeld onder 3.1 en buiten de daarvoor overeenkomstig artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand van 23 april 1879 bestemde tijdstippen en locaties: 
3.2.1voor de trouwzaal in het stadhuis (Spui 70) en op aangewezen stadsdeelkantoren: 
3.2.1.1op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag tot 18.00 uur€ 316,20
3.2.1.2op vrijdag tot 18.00 uur€ 415,00
3.2.2voor de trouwzaal in het Oude Stadhuis aan de Groenmarkt: 
3.2.2.1op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag tot 18.00 uur€ 492,90
3.2.2.2op vrijdag tot 18.00 uur€ 537,50
3.2.2.3op zaterdag tot 18.00 uur€ 1.104,00
3.2.2.4op zondag tot 18.00 uur€ 1.288,00
3.2.2.5op maandag t/m zondag, vanaf 18.00 uur, het in de onderdelen 3.2.2.1 tot en met 3.2.2.4 genoemde tarief vermeerderd met€ 136,80
3.2.3voor een locatie, die als “bijzonder huis” wordt aangemerkt€ 269,80
3.2.4voor een locatie buiten een van de hiervoor met name genoemde locaties: 
3.2.4.1op maandag tot en met vrijdag tot 18.00 uur€ 423,00
3.2.4.2op zaterdag tot 18.00 uur€ 514,10
3.2.4.3op zondag tot 18.00 uur€ 549,55
3.2.4.4op maandag t/m zondag, vanaf 18.00 uur, het in de onderdelen 3.2.4.1 en 3.2.4.3 genoemde tarief vermeerderd met€ 136,80
3.3Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het voor een tweede en volgende keren verzetten van een reservering als bedoeld in de onderdelen 3.2 tot en met 3.2.4.3€ 139,10
3.4Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot eenmalige of permanente aanwijzing als trouwlocatie€ 171,90
3.5Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een eenmalige benoeming als onbezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand€ 171,90

Akten e.d.

 
3.7.Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 
3.7.1voor een boekje met luxe omslag, waarin een uittreksel van een akte van huwelijk, van registratie van partnerschap of omzetting kan worden opgenomen, voor welk uittreksel een apart tarief is verschuldigd op grond van het Legesbesluit akten burgerlijke stand€ 17,05
3.7.2voor het verzorgen van een afschrift van of een uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand uit een andere gemeente in Nederland€ 21,65
  vermeerderd met de vooraf opgegeven kosten aan die gemeente te voldoen 
3.7.3voor een nasporing in de registers van de burgerlijke stand of in het samenlevingsregister, per half mens-uur€ 59,15
3.7.4voor het verstrekken van een afschrift of uittreksel uit het samenlevingsregister€ 11,70
3.8Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 
3.8.1van elk afschrift van een akte van de burgerlijke stand als bedoeld in artikel 23b, tweede lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek€ 13,20
3.8.2van elk uittreksel als bedoeld in artikel 23b, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek€ 13,20
3.8.3van elke verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 49a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek€ 23,30
3.8.4van elke attestatie de vita, als bedoeld in artikel 19k van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek€ 13,20
3.8.5van elk meertalig uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand€ 13,20

 

Diversen burgerlijke stand

 
3.9Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor: 
3.9.1een besluit voor het stellen van een andere termijn voor begraving of crematie overeenkomstig artikel 17 van de Wet op de lijkbezorging€ 81,70
3.9.2een besluit voor het verlenen van een vergunning voor het opgraven overeenkomstig artikel 29 van de Wet op de lijkbezorging€ 58,75
3.9.3het verstrekken van laissez-passer voor lijken, als bedoeld in artikel 3 van de Overeenkomst van Straatsburg€ 9,60

  

HOOFDSTUK 4 VERSTREKKINGEN UIT DE BASISREGISTRATIE PERSONEN

 
4.1Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd. 
4.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 
4.2.1tot het verstrekken van gegevens: 
 per verstrekking buiten abonnement€ 6,45
4.2.2voor verstrekkingen uit de basisregistratie personen via selectie of steekproef, buiten abonnement: 
4.2.2.1voor 5.000 verstrekkingen of minder€ 1.016,00
4.2.2.2voor elk volgend honderdtal of gedeelte daarvan€ 20,15
4.2.2.3De legesbedragen in de onderdelen 4.2.2.1 en 4.2.2.2 worden vermeerderd met de kosten voor (re)productie, van de gegevensdrager, papier en transport volgens vooraf verstrekte opgave. 
4.3Het tarief bedraagt voor het op aanvraag doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed mens-kwartier€ 10,05
4.4Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een door of namens het gemeentebestuur te ondertekenen of af te geven verklaring€ 14,15
4.5In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid van het Besluit basisregistratie personen€ 7,50

 

Vestigingsregister

 
4.6Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 
4.6.1tot het verstrekken van gegevens uit het vestigingsregister per verstrekking buiten abonnement€ 4,25
4.6.2tot het verstrekken van een abonnement met een geldigheidsduur van één jaar: 
  voor verstrekkingen uit het vestigingsregister, welke worden verstrekt ten aanzien van met naam en/of adres aangeduide personen: 
4.6.2.1voor 100 verstrekkingen€ 386,50
4.6.2.2voor 500 verstrekkingen€ 1.847,00

 

HOOFDSTUK 5 Vervallen

 

HOOFDSTUK 6 HAAGS GEMEENTEARCHIEF

Onderzoek

 
6.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het doen van een onderzoek door aan het Haags Gemeentearchief verbonden ambtenaren - met uitzondering van een onderzoek in de archieven, welke van het Rijk in bewaring zijn genomen - voor elk daaraan besteed kwartier€ 18,50

Fotokopieën

 
6.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het vervaardigen van fotokopieën van bij het Haags Gemeentearchief berustende stukken, onder vermelding van de vindplaats van het origineel: 
6.2.1per kopie in formaat A4€ 0,30
6.2.2per kopie in formaat A3€ 0,50
6.2.3Voor een aanvraag welke schriftelijk wordt ingediend via de post of e-mail dan wel mondeling via de telefoon worden de daarvoor ingevolge de onderdelen 6.2.1 en 6.2.2 in totaal verschuldigde bedragen verhoogd met een bedrag van€ 6,95

Bruiklenen

 
6.3Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het gereedmaken door het Haags Gemeentearchief van stukken ter verstrekking in bruikleen, voor elk daaraan besteed half mens-uur,€ 18,55
  vermeerderd met de materiaalkosten volgens vooraf verstrekte opgave. 

HOOFDSTUK 7 REISDOCUMENTEN

 
7.1Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag: 
7.1.1van een nationaal paspoort of een zakenpaspoort dan wel een faciliteitenpaspoort: 
7.1.1.1voor een persoon, die als ingezetene is ingeschreven in de basisregistratie personen van de gemeente Den Haag en die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is€ 65,30
7.1.1.2voor een persoon, die als ingezetene is ingeschreven in de basisregistratie personen van de gemeente Den Haag en die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt€ 52,00
7.1.3vervallen 
7.1.3.1vervallen 
7.1.3.2vervallen  
7.1.4van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen, die als ingezetenen zijn ingeschreven in de basisregistratie personen van de gemeente Den Haag€ 52,00
7.1.5van een Nederlandse identiteitskaart: 
7.1.5.1voor een persoon, die als ingezetene is ingeschreven in de basisregistratie personen van de gemeente Den Haag en die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is€ 51,05
7.1.5.2voor een persoon, die als ingezetene is ingeschreven in de basisregistratie personen van de gemeente Den Haag en die op het moment van de aanvraag de leeftijd 18 jaar nog niet heeft bereikt€ 29,05
7.2.Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag: 
7.2.1van een nationaal paspoort of zakenpaspoort dan wel een faciliteitenpaspoort: 
7.2.1.1voor een persoon, die niet als ingezetene is ingeschreven in de basisregistratie personen van de gemeente Den Haag en die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is€ 100,75
7.2.1.2voor een persoon, die niet als ingezetene is ingeschreven in de basisregistratie personen van de gemeente Den Haag en die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt€ 87,40
7.2.2vervallen 
7.2.2.1vervallen 
7.2.2.2vervallen 
7.2.3vervallen  
7.2.3.1vervallen  
7.2.3.2vervallen  
7.2.4van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen, die niet als ingezetenen zijn ingeschreven in de basisregistratie personen van de gemeente Den Haag€ 87,40
7.2.5van een Nederlandse identiteitskaart 
7.2.5.1voor een persoon, die niet als ingezetene is ingeschreven in de basisregistratie personen van de gemeente Den Haag en die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is€ 89,50
7.2.5.2voor een persoon, die niet als ingezetene is ingeschreven in de basisregistratie personen van de gemeente Den Haag en die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt€ 67,45
7.3De tarieven als genoemd in de onderdelen 7.1 tot en met 7.2.5.2 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van € 47,55

 

HOOFDSTUK 8 RIJBEWIJZEN

 

 
8.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs€ 38,80
8.2Het tarief genoemd in onderdeel 8.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met€ 34,10
8.3Vervallen 

HOOFDSTUK 9 WET OP DE KANSSPELEN

 
9.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 
9.1.1tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in paragraaf 2 van titel Va van de Wet op de kansspelen, voor een tijdvak van 12 maanden 
9.1.1.1voor één speelautomaat€ 56,50
  voor twee of meer speelautomaten€ 22,50
  vermeerderd met het product van het aantal van de speelautomaten waarvoor de vergunning geldt, met een bedrag van € 34,00
9.1.2voor een vergunning op grond van artikel 3, eerste lid, van de Wet op de kansspelen€ 66,70

HOOFDSTUK 10 HUISVESTING

 
10.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 
10.1.1voor het verkrijgen van een voorrangsverklaring als bedoeld in artikel 29, van de Huisvestingsverordening 2015 – 2019 gemeente Den Haag € 75,00
10.1.2tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 8, eerste lid van de Huisvestingswet 2014€ 43,60
10.1.3tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid van de Leegstandswet€ 155,60
10.1.4tot het verlengen van een vergunning als bedoeld in artikel 15, negende lid van de Leegstandswet€ 77,70
10.1.5vervallen 
10.2vervallen 
10.3Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 
10.3.1vervallen 
10.3.2tot het verlenen van een vergunning voor het onttrekken van woonruimte aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder a van de Huisvestingswet 2014, per zelfstandige woongelegenheid€ 442,20
10.3.2.1vervallen 

HOOFDSTUK 11 VERKEER EN VERVOER

 
11.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 
11.1.1tot het verlenen van een ontheffing op grond van artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 
11.1.1.1met een geldigheidsduur van ten hoogste 3 maanden€ 73,40
11.1.1.2met een geldigheidsduur langer dan 3 maanden of met een geldigheidsduur van een jaar voor een milieuzone€ 140,05
11.1.1.3voor een dag waarin het is toegestaan om met een vrachtauto de milieuzone binnen te rijden€ 28,50
11.1.2tot wijziging van een kenteken als opgenomen in de ontheffing als bedoeld in de onderdelen 11.1.1.1 en 11.1.1.2€ 24,45
11.1.3vervallen 
11.1.4voor de afgifte van een bij de ontheffing behorende ontheffingskaart€ 18,05
11.1.5vervallen 
11.1.6vervallen 
11.1.7voor de afgifte van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49, eerste lid, van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer€ 34,30
11.1.8voor een mantelzorgvergunning€ 13,60
11.1.9tot de afgifte van een parkeervergunning€ 13,60
11.2De leges, geheven ingevolge de onderdelen 11.1.1.1, 11.1.1.2 en 11.1.2 worden, indien op de aanvraag afwijzend wordt beschikt, teruggegeven tot de helft van het ter zake verschuldigde bedrag. 
11.3Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:vervallen
11.3.1voor een vervangende parkeervergunning in de vorm van een pasvervallen
11.3.2voor een extra bezoekersparkeervergunning in de vorm van een pasvervallen

HOOFDSTUK 12 APV-VERGUNNINGEN

 
12.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 
12.1.1vervallen 
12.1.2voor een vergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening Den Haag€ 1.357,45
12.1.2avoor een vergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke verordening Den Haag, indien één van de natuurlijke personen voor wiens rekening en verantwoordelijkheid de onderneming wordt gedreven zich terugtrekt en de rechtsvorm ongewijzigd blijft€ 98,85
12.1.3voor een tijdelijke vergunning, als bedoeld in artikel 2:28D van de Algemene Plaatselijke Verordening Den Haag, om verlenging daarvan, of tot omzetting daarvan in een vergunning zonder termijn€ 1.357,45
12.1.4tot het muteren of bijschrijven van een beheerder op een APV vergunning horeca, als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening Den Haag€ 100,70
12.1.5voor een ontheffing als bedoeld in artikel 2:29, derde lid van de Algemene Plaatselijke Verordening Den Haag€ 562,80
12.1.6vervallen 
12.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning als bedoeld in artikel 2:10, eerste lid van de APV€ 259,70
 tenzij het plaatsen, aanbrengen of hebben van de voorwerpen reeds is voorzien in een instemming ingevolge artikel 2:11 van de APV. In dat geval zijn de tarieven opgenomen in de artikelen 11.3.1 en 11.3.2 van de tarieventabel verschuldigd. 
12.2.1In afwijking van het bepaalde in onderdeel 12.2 van de tarieventabel bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning/toestemming/instemming voor het hebben onder, op, of boven voor de openbare dienst bestemde grond van: 
12.2.2een benzinepompinstallatie of dergelijke inrichting met toebehoren€ 260,50
12.2.3een kiosk€ 145,40
12.2.4een automaat of vitrine€ 70,30
12.2.5een zitgelegenheid bij detailhandel in voedingsmiddelenvervallen
12.2.6een verlichting in (straat)bomen€ 341,50
12.2.7fietsen, parasols, bloembakken, bloempotten, terrasafscheidingen en berging bij woon- en bedrijfsschepen binnen maximaal 3 meter vanuit de kaderand en binnen de lengte van het schip (kadevergunning)€ 88,10
12.2.8voertuigen die onderdeel uitmaken van het bouwverkeer of worden gebruikt bij bouwactiviteiten; (takelvergunning)€ 52,95
12.2.9  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot: 
12.2.9.1het verkrijgen van een instemming als bedoeld in artikel 2:10A, eerste lid van de APV voor zover deze instemming niet gevolgd wordt door een aanvraag tot het verkrijgen van een instemming als bedoeld in artikel 2:11 van de APV€ 379,80
12.2.9.2het verkrijgen van een instemming als bedoeld in artikel 2:10A, tweede lid van de APV voor zover deze instemming niet gevolgd wordt door een aanvraag tot het verkrijgen van een instemming als bedoeld in artikel 2:11 van de APV€ 51,00
12.3Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot: 
12.3.1het verkrijgen van een instemming als bedoeld in artikel 2:11, eerste lid van de APV€ 637,65
12.3.2het verkrijgen van een instemming als bedoeld in artikel 2:11, eerste lid van de APV€ 2.729,00
 indien er sprake is van werkzaamheden waarbij verkeersmaatregelen –gedurende spitsuren(op werkdagen tussen 07.00 en 09.30 uur en tussen 15.30 en 19.00 uur) of langer dan vier aaneengesloten uren- op de rijbaan of aanliggende fietspaden noodzakelijk zijn op een hoofdroute, als aangegeven op de kaart behorende bij het collegebesluit van 9 maart 2004, RIS 114164 of zoals deze hoofdroute laatstelijk is gewijzigd of vervangen, tenzij deze werkzaamheden noodzakelijk dienen te worden uitgevoerd wegens spoedeisend belang om verkeershinder op die hoofdroute weg te nemen.  
12.3.3het verkrijgen van een instemming voor handelingen als bedoeld in artikel 2:11, eerste lid van de APV voor handelingen die maximaal een oppervlakte van 25 m² beslaan en niet langer dan 60 uur duren, mits niet van ingrijpende aard, welke, gelet op de veiligheid en doelmatigheid van de weg, niet tot hinder leiden voor motorrijtuigen, bromfietsen, fietsen en trams voor zover het geen milieukundig bodemonderzoek of graven proefsleuven betreft welke vooruitlopend op een in voorbereiding zijnde werk worden uitgevoerd.€ 51,35
12.4De geheven leges voor de aanvraag voor een vergunning als bedoeld in de onderdelen 12.2 tot en met 12.2.6 en 12.3.1 en 12.3.2 en 12.3.3 worden voor de helft teruggegeven in geval afwijzend op de aanvraag wordt beschikt, of de aanvraag tijdens de behandeling wordt ingetrokken. 

 

Overschrijven vergunning

 
12.5Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging c.q. overschrijving op naam van een ander van een vergunning, als bedoeld in de onderdelen 12.2 tot en met 12.2.9.2, vijftig procent van de daar vermelde bedragen. 
     

HOOFDSTUK 13 HAVEN 

 
13.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 
13.1.1voor een ligplaatsvergunning als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Verordening op de binnenwateren voor de gemeente Den Haag.€ 55,50
13.1.2voor een verbouwing/vervanging van een schip, waarvoor reeds een vergunning als bedoeld in artikel 4, eerste lid van de Verordening op de binnenwateren voor de gemeente Den Haag is verleend€ 84,90
13.1.3voor plaatsing van een terras op het water bij een woonschip op een vaste ligplaats (terrasvergunning) dan wel bij een horeca-inrichting€ 55,50

 

HOOFDSTUK 14 DIVERSEN

 
14.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 
14.1.1vervallen 
14.1.2tot het legaliseren van een handtekening € 14,85
14.1.3voor een attestatie de vita, voor zover niet zijnde een attestatie de vita als bedoeld in artikel 19k van Boek 1 van het Burgerlijk WetboekVervallen
14.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 
14.2.1.tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag€ 41,35
14.2.1.2vervallen 
14.2.1.3vervallen 
14.2.1.4vervallen 
14.2.2vervallen 
14.2.3vervallen 
14.2.4vervallen 
14.2.5tot bemiddeling voor het doen verifiëren van documenten € 75,20
14.2.5.1het in onderdeel 14.2.5 genoemde tarief wordt verhoogd met de hierna te noemen kosten die aan de gemeente Den Haag bij of krachtens de Rijkswet op de Consulaire tarieven in rekening worden gebracht: 
14.2.5.1.1voor de werkzaamheden door uitsluitend een consulaire ambtenaar€ 155,20
14.2.5.1.2voor de werkzaamheden met tussenkomst van een vertrouwenspersoon€ 559,80

 

Kabelwerkzaamheden

 
14.3Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding: 
14.3.1in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.3, eerste lid van de Telecommunicatiewet€ 637,65
14.3.2In afwijking van het vorige onderdeel bedraagt het tarief indien het gaat om werkzaamheden waarbij verkeersmaatregelen - gedurende spitsuren (op werkdagen tussen 07.00 en 09.30 uur en tussen 15.30 en 19.00 uur) of langer dan vier aaneengesloten uren - op de rijbaan of aanliggende fietspaden noodzakelijk zijn op de hoofdroute, als aangegeven op de kaart behorende bij het collegebesluit van 9 maart 2004, RIS 114164 of zoals deze hoofdroute laatstelijk is gewijzigd of vervangen€ 2.729,00
14.3.3in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 2, vierde lid en in artikel 3 van de Haagse Telecommunicatieverordening 2011€ 51,35

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken

 
14.4Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit: 
14.4.1het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie als bedoeld in artikel 5, eerste lid van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen€ 13,45

Verordening Winkeltijden gemeente Den Haag 2006

 
14.5Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 
14.5.1tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 3 en/of 4 van de Verordening Winkeltijden gemeente Den Haag 2006, per winkel€ 307,45
14.5.2voor een ontheffing op grond van artikel 6 van de Winkeltijdenwet, per winkel€ 153,30

HOOFDSTUK 15 DIENSTVERLENING VALLEND ONDER DE EUROPESE DIENSTENRICHTLIJN

Horeca

 
15.1Het tarief bestaat voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 
15.1.1tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet€ 334,45
15.1.1atot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet, indien één van de natuurlijke personen voor wiens rekening en verantwoordelijkheid de onderneming wordt gedreven zich terugtrekt en de rechtsvorm ongewijzigd blijft€ 98,85
15.1.2voor het op grond van artikel 30 van de Drank- en Horecawet wijzigen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van genoemde wet€ 100,70
15.1.3voor een vergunning voor een terras€ 174,35
15.1.4tot het verlenen van een ontheffing paracommercie als bedoeld in artikel 4, vierde lid van de Drank- en Horecawet€ 121,45

Organiseren evenementen

 
15.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 
15.2.1tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening Den Haag: 
15.2.1.1indien het een groot evenement betreft zoals bedoeld in artikel 2:24, vierde lid van de Algemene Plaatselijke Verordening Den Haag€ 929,55
15.2.1.2indien het een klein evenement met enige impact op de openbare ruimte betreft zoals bedoeld in artikel 2:24, eerste en tweede lid van de Algemene Plaatselijke Verordening Den Haag, waaronder circussen, wielerwedstrijden, festiviteiten rond watersportactiviteiten op zee (zoals surfwedstrijden, catamaranraces, powerboatraces en dergelijke), muziekoptredens (zoals popconcerten en dergelijke)€ 592,55
15.2.1.3indien het een klein evenement met geringe impact op de openbare ruimte betreft zoals bedoeld in artikel 2:24, eerste en tweede lid van de Algemene Plaatselijke Verordening Den Haag € 70,30

 

Prostitutiebedrijven

 
15.3Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 
15.3.1tot het verlenen van een vergunning voor het exploiteren van een prostitutiebedrijf als bedoeld in artikel 3:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening Den Haag€ 1.450,00
15.3.2tot het muteren of bijschrijven van een beheerder van een prostitutiebedrijf€ 318,00

Splitsingsvergunning woonruimte

 
15.4Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 
15.4.1vervallen 
15.4.2tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 22 van de Huisvestingswet 2014 (splitsingsvergunning): 
15.4.2.1per te vormen appartementsrecht op een afzonderlijke woning met een maximum per aanvraag van € 3.750,00 € 157,05
15.5Vervallen   

Brandbeveiligingsverordening

 
15.6Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 
15.6.1tot het verlenen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Brandbeveiligingsverordening voor nieuwbouw€ 611,00
15.6.1.2    15.6.2Er is sprake van nieuwbouw, indien er 24 maanden voorafgaand aan de aanvraag op grond van artikel 2.1, eerste lid onder d van de Wabo een omgevingsvergunning bouwactiviteit is aangevraagd of afgegeven tot het verlenen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Brandbeveiligingsverordening voor bestaande bouw€ 1.527,00
 vermeerderd met, indien sprake is van: 
 101 m²- 4999 m² bruto vloeroppervlak per m² bruto vloeroppervlak € 1,55
 5000 m² bruto vloeroppervlak en meer€ 7.637,00
15.6.3voor een verzoek tot aanpassing van een verleende vergunning als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de Brandbeveiligingsverordening€ 254,60
15.6.4Als een aanvrager zijn aanvraag om een vergunning als bedoeld in onderdeel 15.6 van deze tarieventabel intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen, bestaat op aanvraag aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt: 
15.6.4.1indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van twee weken na het in behandeling nemen ervan:75%
 van de op grond van onderdeel 15.6 verschuldigde leges 
15.6.4.2indien de aanvraag wordt ingetrokken na de termijn van twee weken:50%
 van de op grond van onderdeel 15.6 verschuldigde leges 
15.6.5Na het niet-ontvankelijk verklaren of buiten behandeling laten van een aanvraag als bedoeld in onderdeel 15.6 van deze tarieventabel, bestaat op aanvraag aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges 
15.6.5.1De teruggaaf bedraagt:75%
 van de op grond van onderdeel 15.6 verschuldigde leges 

 

Kinderopvang

 
15.7Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 
15.7.1tot het in exploitatie nemen van een kindercentrum of gastouderbureau overeenkomstig artikel 1.45, eerste lid van de Wet kinderopvang € 1.100,00
15.7.2tot het in exploitatie nemen van een voorziening voor gastouderopvang overeenkomstig artikel 1.45, tweede lid van de Wet kinderopvang € 500,00
15.7.3tot het in exploitatie nemen van een voorziening voor gastouderopvang op het woonadres van één van de vraagouders op een reeds geregistreerde opvanglocatie overeenkomstig artikel 1.45, tweede lid van de Wet kinderopvang € 215,00
15.7.4tot het in exploitatie nemen van een peuterspeelzaal overeenkomstig artikel 2.2, eerste lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Vervallen
15.7.5tot het in exploitatie nemen van een kindercentrum naar aanleiding van een voorgenomen wijziging van het adres van vestiging van dat kindercentrum overeenkomstig artikel 7, vierde lid, besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang € 1.100,00
15.7.6tot het in exploitatie nemen van een voorziening voor gastouderopvang naar aanleiding van een voorgenomen wijziging van het adres van de opvanglocatie overeenkomstig artikel 7, vierde lid, besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang € 500.00
     

Diversen

 
15.8.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 
15.8.2voor een vergunning voor een uitstalling van goederen en/of aanbiedingsborden bij verkooppunten van producten of diensten€ 179,35
15.8.3voor een vergunning voor de verkoop van vuurwerk als bedoeld in artikel 2:72 van de Algemene Plaatselijke Verordening Den Haag€ 634,35
15.8.4voor een vergunning als bedoeld in artikel 2 van de Verordening op de Kansspelen€ 666,30
15.8.5voor een vergunning als bedoeld in artikel 2:97 van de Algemene Plaatselijke Verordening Den Haag€ 313,95
15.8.6voor een standplaats als bedoeld in artikel 5 van de verordening Straathandel Den Haag 2017€ 27,90
15.8.7vervallen 
15.8.8vervallen 
15.8.9voor een in dit hoofdstuk niet genoemde vergunning c.q. ontheffing op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Den Haag€ 70,30
15.8.10tot het verkrijgen van een beginseluitspraak “horeca”€ 167,35
     
15.9.1voor een vergunning als bedoeld in paragraaf 3 van de Taxiverordening Den Haag 2014 vermeerderd met€ 5.557,00
  per aangesloten taxichauffeur€ 51,55
15.9.2tot bijschrijving van een taxichauffeur op een vergunning als bedoeld in onderdeel 15.9.1, per taxichauffeur€ 51,55
15.9.3tot overschrijven van een taxichauffeur naar een andere Toegelaten Taxi Organisatie, per taxatiechauffeur€ 51,55
15.10.1voor een vergunning als bedoeld in artikel 1 van de Verordening op de incidentele private markten voor de gemeente Den Haag 2016€ 592,55