Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
's-Gravenhage

Vaststellen Uitvoeringsregeling Legesverordening Omgevingsvergunning 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Organisatie's-Gravenhage
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVaststellen Uitvoeringsregeling Legesverordening Omgevingsvergunning 2013
CiteertitelUitvoeringsregeling Legesverordening Omgevingsvergunning 2013
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpUitvoeringsregeling legesverordening omgevingsvergunning 2013

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikelen 29 en 31 Invorderingswet 1990

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2013Onbekend

04-12-2012

in het gemeenteblad van week 50 van 2012 en met ingang van 13 december 2012

PBS/2012.254 RIS254762

Tekst van de regeling

Intitulé

Vaststellen Uitvoeringsregeling Legesverordening Omgevingsvergunning 2013

 

 

VASTSTELLEN UITVOERINGSREGELING LEGESVERORDENING

OMGEVINGSVERGUNNING 2013

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

overwegende dat:

 

 • -

  met ingang van 1 januari 2013 de Legesverordening omgevingsvergunning 2013 in werking treedt;

 • -

  met de inwerkingtreding van de derde tranche Awb op 1 januari 1998 een aantal bevoegdheden van de gemeenteraad op belastinggebied overgegaan is op het college. In verband hiermee is in elke verordening een bepaling opgenomen waarin is bepaald dat het college nadere regels kan geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges. Het betreft in dit geval een uitwerking van de wettelijke bepalingen over de invorderingsrente (artikelen 29 en 31 Invorderingswet 1990).

 • -

  met deze regeling het college hieraan invulling heeft gegeven.

   

Besluit:

 

 • I.

  Vast te stellen de bij dit besluit gevoegde Uitvoeringsregeling legesverordening omgevingsvergunning 2013.

 • II.

  dat dit besluit wordt gepubliceerd in het gemeenteblad van week 50 van 2012 en met ingang van 13 december 2012, inclusief toelichting en bijlagen, terug te vinden zal zijn op de site www.denhaag.nl/bestuurlijkestukken onder risnummer 254762.

   

Den Haag, 4 december 2012

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,

mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

 

UITVOERINGSREGELING LEGESVERORDENING OMGEVINGSVERGUNNING 2013HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

gelet op de artikelen 29 en 31 van de Invorderingswet 1990 in verbinding met artikel 231, tweede lid, onderdeel a en derde lid Gemeentewet en de betreffende bepalingen van de Legesverordening omgevingsvergunning 2013 alsmede de artikelen 3:22 en 3:23 van de Organisatieregeling Gemeente Den Haag in verbinding met het Uitvoeringsbesluit Gemeentebelastingen.

 

Besluit:

 

vast te stellen de volgende regeling:

Uitvoeringsregeling met betrekking tot de Legesverordening omgevingsvergunning 2013

Artikel 1 Rente

 • 1.

  Het percentage van de invorderingsrente volgt het percentage dat op grond van artikel 29 van de Invorderingswet 1990 voor het betreffende kalenderjaar voor de rijksbelastingen is vastgesteld.

  Bij de invordering van gemeentelijke belastingen vindt de ministeriele regeling bedoeld inartikel 31 van de Invorderingswet 1990 overeenkomstige toepassing.

  3.Ingeval op grond van artikel 25 van de Invorderingswet 1990 uitstel van betaling isverleend wordt geen invorderingsrente in rekening gebracht indien deze in totaal een bedrag van € 23,00 niet te boven gaat.

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeerartikel

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.

 • 2.

  Deze regeling kan worden aangehaald als "Uitvoeringsregeling legesverordening omgevingsvergunning 2013".