Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
's-Gravenhage

Beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie Den Haag 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Organisatie's-Gravenhage
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie Den Haag 2017
CiteertitelBeleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie Den Haag 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De beleidsregels treden in werking op 1 januari 2017

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017Onbekend

22-11-2016

Deze beleidsregels worden gepubliceerd in het Gemeenteblad en treden in werking op 1 januari 2017

RIS295704, PBS/2016.229

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie Den Haag 2017

 

 

 

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

 

gelet op:

 

  • -

    artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en;

  • -

    hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken;

 

Besluit:

 

vast te stellen de Beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie Den Haag 2017.

 

Artikel 1 reikwijdte regeling

Deze beleidsregels zijn van toepassing op het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie.

Artikel 2 voorkeursvolgorde WOZ-beschikking

1.Op WOZ-beschikkingen ten aanzien van genothebbenden krachtens eigendom, bezit of beperktrecht zijn de Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie Den Haag 2017 zoals die gelden voor de belastingen die worden geheven van genothebbenden krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van overeenkomstige toepassing.

 

2.Op WOZ-beschikkingen ten aanzien van gebruikers van niet-woningen zijn de Beleidsregels voorhet aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie Den Haag 2017 zoals die gelden voor de onroerende-zaakbelastingen die worden geheven van gebruikers van niet-woningen van overeenkomstige toepassing.

 

3.Op WOZ-beschikkingen ten aanzien van gebruikers van woningen zijn de Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie Den Haag 2017 zoals die gelden voor de afvalstoffenheffing van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 3 intrekking

De Beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie 2008 worden op 1 januari 2017 ingetrokken, met dien verstande dat de bepalingen van die beleidsregels van kracht blijven voor het tijdvak waarvoor zij hebben gegolden.

 

Artikel 4 inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op 1 januari 2017.

 

Artikel 5 citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie Den Haag 2017.

 

 

Den Haag, 22 november 2016

Het college van burgemeester en wethouders,

 

de secretaris,

mw. A.W.H. Bertram

 

de burgemeester,

J.J. van Aartsen

Toelichting

In sommige gevallen brengen de wettelijke regels met zich dat voor één onroerende zaak in de zin van artikel 16 van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) meer personen (bijvoorbeeld in gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoten) belanghebbende zijn.

 

Op grond van artikel 24 van de Wet WOZ mag de bekendmaking van de WOZ-beschikking aan een van de belanghebbenden plaatsvinden. De gemeente Den Haag hanteert een voorkeursvolgorde bij de aanwijzing van de belanghebbende die de WOZ-beschikking op zijn of haar naam krijgt.

 

De in de voorkeursvolgorde neergelegde criteria bevatten geen limitatieve opsomming. Het zijn richtlijnen voor de meest voorkomende gevallen, waarbij beoogd is de ontvanger van de WOZ-beschikking gelijk te laten zijn aan de belastingplichtige die de aanslag onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing of afvalstoffenheffing op zijn of haar naam krijgt.