Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
's-Gravenhage

Regeling gecombineerde aanslag en automatische incasso gemeentelijke belastingen Den Haag 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Organisatie's-Gravenhage
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling gecombineerde aanslag en automatische incasso gemeentelijke belastingen Den Haag 2018
CiteertitelRegeling gecombineerde aanslag en automatische incasso gemeentelijke belastingen Den Haag 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. de artikelen 220, 228a, 239 en 250, eerste lid Gemeentewet
 2. artikel 15.33 van de Wet milieubeheer
 3. artikel 9 van de Invorderingswet 1990 in verbinding met artikel 231, tweede lid, onderdeel a en derde lid Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018Onbekend

14-11-2017

Gemeenteblad

RIS 298400 PBS/2017.165

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling gecombineerde aanslag en automatische incasso gemeentelijke belastingen Den Haag 2018

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag,

 

overwegende dat:

 

 • -

  de huidige Regeling gecombineerde aanslag en automatische incasso van de gemeente Den Haag 2012 automatische incasso mogelijk maakt voor de belastingen voorkomende op de zogenaamde gecombineerde aanslag;

 • -

  voor meerdere belastingsoorten automatische incasso inmiddels mogelijk is gemaakt en deze Regeling daarop moet worden aangepast;

 • -

  de Regeling op enkele punten actualisatie behoeft;

 

gelet op:

 

 • -

  de artikelen 220, 228a, 239 en 250, eerste lid Gemeentewet; artikel 15.33 van de Wet milieubeheer;

 • -

  artikel 9 van de Invorderingswet 1990 in verbinding met artikel 231, tweede lid, onderdeel a en derde lid Gemeentewet;

 • -

  de betreffende bepalingen van:

  • -

   de Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2008,

  • -

   de Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2009,

  • -

   de Verordening op de heffing en invordering afvalstoffenheffing 2008,

  • -

   de Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2008,

  • -

   de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2008,

  • -

   de Verordeningen op de heffing en invordering van een bedrijveninvesteringsbijdrage en op de subsidie voor de bedrijveninvesteringszone Den Haag 2018 e.v.

  • -

   de Verordening op de heffing en invordering van liggeld voor woonschepen en bedrijfsschepen Den Haag 2017;

 • -

  de artikelen 3:22 en 3:23 van de Organisatieregeling Gemeente Den Haag in verbinding met het Uitvoeringsbesluit Gemeentebelastingen;

 

besluit vast te stellen de Regeling gecombineerde aanslag en automatische incasso gemeentelijke belastingen Den Haag 2018:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  automatische incasso: het automatisch afschrijven van een termijnbedrag, ten laste van de rekening van de verzoeker, ten gunste van de rekening van Belastingzaken van de gemeente Den Haag;

 • -

  machtiging: toestemming tot automatische incasso afgegeven aan Belastingzaken van de gemeente Den Haag;

 • -

  rekening: IBAN van degene die machtiging tot automatische incasso heeft afgegeven;

 • -

  verzoeker: de natuurlijke persoon die Belastingzaken van de gemeente Den Haag toestemming geeft van zijn of haar rekening de belastingschuld af te schrijven;

Artikel 2 Gecombineerde aanslag

 • 1.

  Een gecombineerde aanslag is een in artikel 239 van de Gemeentewet toegestane vorm van heffen, waarbij een verzameling van aanslagen van verschillende belastingen voor dezelfde belastingplichtige op één aanslagbiljet wordt verenigd. De gecombineerde aanslag heeft één aanslagnummer.

 • 2.

  De verordeningen van de diverse op de aanslag voorkomende belastingen zijn van toepassing.

 • 3.

  In het kader van de aanslagoplegging kunnen op het gecombineerde aanslagbiljet de volgende gemeentelijke belastingen worden samengevoegd:

 • a.

  onroerende-zaakbelastingen (gebruikers- en eigenarenbelasting),

 • b.

  de rioolheffing (eigenarendeel) en de

 • c.

  afvalstoffenheffing.

 • 4.

  Voor zover de belastingplichtige eigenaar of gebruiker is van meer belastingobjecten, kunnen in de regel de aanslagen met betrekking tot alle objecten op het gecombineerde aanslagbiljet worden geplaatst.

 • 5.

  De belastingplichtige heeft niet de keuze of hij al dan niet met een gecombineerd aanslagbiljet in de heffing wordt betrokken, anderzijds kan het voorkomen dat een belastingplichtige, één of meerdere afzonderlijke aanslagbiljetten, al dan niet in combinatie met een (gedeeltelijk) gecombineerde aanslag ontvangt.

 • 6.

  De gecombineerde aanslag kent één betaaltermijn. Die termijn komt overeen met de in de desbetreffende verordeningen bepaalde betaaltermijn. Alleen voor de gecombineerde aanslag met een totaalbedrag van maximaal € 10.000,00 geldt, dat wanneer een machtiging tot automatische incasso wordt afgegeven, twaalf betaaltermijnen van telkens een maand van kracht zijn. De invorderingsrente gaat ook in dit geval lopen na de laatste betaaltermijn.

 • 7.

  Een bezwaarschrift met betrekking tot een gecombineerde aanslag kan zowel tegen alle, als een of meerdere aanslagen van het gecombineerde aanslagbiljet gericht zijn. Belastingzaken van de gemeente Den Haag schort de betalingsplicht ten aanzien van de aanslagen, waartegen bezwaar is aangetekend, spontaan op.

 • 8.

  Het niet bestreden gedeelte van de gecombineerde aanslag moet worden betaald en automatische incasso vindt voor het niet bestreden en verschuldigde gedeelte doorgang. In dat geval is voor de hoogte van de te incasseren termijnen het tweede lid van artikel 4 van toepassing.

Artikel 3 Aanvang automatische incasso

 • 1.

  Aan Belastingzaken van de gemeente Den Haag kan met betrekking tot de aanslagen belastingen/retributies gebaseerd op belastingverordeningen van de gemeente Den Haag die automatische incasso mogelijk maken, toestemming worden gegeven om bij automatische incasso de belastingschuld automatisch van de rekening af te schrijven.

 • 2.

  De machtiging tot automatische incasso kan via www.denhaag.nl, waarvan het model door Belastingzaken van de gemeente Den Haag is bepaald, worden verleend.

 • 3.

  De verzoeker vult op het (internet)formulier “Automatische incasso aanvragen” het rekeningnummer in. Als dat rekeningnummer later wijzigt, deelt verzoeker dat zo spoedig mogelijk schriftelijk of via www.denhaag.nl mee aan Belastingzaken van de gemeente Den Haag, zodat de automatische incasso via de nieuwe rekening kan doorlopen.

 • 4.

  Het (internet)formulier “Automatische incasso aanvragen” geeft aan waarvoor automatisch geïncasseerd mag worden.

 • 5.

  De afgegeven machtiging is een doorlopende machtiging en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd en blijft tot wederopzegging gelden.

 • 6.

  Voorwaarde voor een goed verloop van automatische incasso is dat verzoeker zorgt voor voldoende saldo op de rekening, zodat de maandelijkse afschrijving van de rekening mogelijk is.

Artikel 4 Termijnen en termijnbedragen

 • 1.

  Automatische incasso loopt, met uitzondering van de parkeerbelastingen waarvoor een termijn van één maand geldt, - over twaalf maandelijkse termijnen. Telkens zal één twaalfde deel van het aanslagbedrag van de rekening worden afgeschreven. Het termijnbedrag wordt rond de vijfentwintigste dag van elke maand van de rekening afgeschreven; de eerste keer in de maand na de dagtekening van de aanslagbiljet. Het termijnbedrag wordt afgerond op eurocenten.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid bedraagt het termijnbedrag meer dan wel minder dan één twaalfde deel van de aanslag, te weten:

  • a.

   als de verzoeker het (internet)formulier “Automatische incasso aanvragen” na dagtekening van het aanslagbiljet terugzendt, waarbij als voorwaarde geldt, dat de “machtiging” uiterlijk elf maanden na dagtekening kan worden teruggezonden;

  • b.

   als verzoeker een termijnbedrag laat terugboeken;

  • c.

   als een termijn niet kon worden geïncasseerd;

  • d.

   als verzoeker een bezwaarschrift indient en een deel van de aanslag bestrijdt;

  • e.

   als binnen de periode van de twaalf betaaltermijnen het bezwaarschrift tegen een deel van de aanslag geheel of gedeeltelijk ongegrond wordt verklaard en de eerder bedoelde opschorting van de belastingschuld vervalt.

 • 3.

  In alle in het voorgaande lid genoemde gevallen wordt geautomatiseerd de restschuld verdeeld over de resterende termijnen.

Artikel 5 Beëindigen automatische incasso

 • 1.

  De verzoeker kan de machtiging tot automatische incasso beëindigen via www.denhaag.nl, waarvan het (internet)formulier door Belastingzaken van de gemeente Den Haag is bepaald. Automatische incasso wordt dan per direct stopgezet.

 • 2.

  Bij de eerste melding van de bankinstelling aan Belastingzaken van de gemeente Den Haag dat er niet geïncasseerd kan worden van de rekening, stuurt Belastingzaken van de gemeente Den Haag schriftelijk bericht aan belastingschuldige, met het verzoek het betreffende maandbedrag per omgaande over te maken op het rekeningnummer van de directeur der Gemeentebelastingen. Met betrekking tot de hoogte van de dan nog te incasseren termijnen is het tweede lid van artikel 4 van toepassing.

 • 3.

  De automatische incasso wordt door Belastingzaken van de gemeente Den Haag beëindigd als er voor de tweede keer van de bankinstelling de melding komt dat er niet geïncasseerd kan worden van de rekening van verzoeker.

 • 4.

  De beëindiging wordt bij brief aan de verzoeker meegedeeld.

Artikel 6 Gevolgen van beëindigen automatische incasso

 • 1.

  Als de automatische incasso door de verzoeker of door Belastingzaken van de gemeente Den Haag wordt beëindigd, vervallen de resterende incassotermijnen. Belastingschuldige valt dan terug naar de in de verordeningen bedoelde betaaltermijn(en) ingeval er geen gebruik wordt gemaakt van automatische incasso. De (resterende) belastingschuld moet dan uiterlijk aan het einde van de (laatste) betaaltermijn worden voldaan. Als bij de beëindiging van de automatische incasso de betaaltermijn is verstreken, is het restant van de belastingschuld, vanaf het tijdstip van de beëindiging in zijn geheel verschuldigd.

 • 2.

  In geval van beëindiging van de automatische incasso is over het restant van de belastingschuld, vanaf de dag na de betaaltermijn, zoals bedoeld in de verordening, invorderingsrente verschuldigd. Tegen de door belastingschuldige ontvangen rentebeschikking staat bezwaar open.

 • 3.

  Bij het uitblijven van betaling volgt een aanmaning. Op verzoek en onder door Belastingzaken van de gemeente Den Haag te stellen voorwaarden, kan met betrekking tot de belastingschuld, ontstaan na beëindiging van de automatische incasso, na een daartoe gedaan schriftelijk verzoek een betalingsregeling worden toegestaan.

Artikel 7 Afhandeling bezwaarschrift

 • 1.

  Wanneer een bezwaarschrift binnen de periode van de twaalf betaaltermijnen wordt afgehandeld, dan verandert daarna (afhankelijk van de uitkomst van bezwaar) het termijnbedrag voor de resterende termijnen, zoals bedoeld in het tweede lid van artikel 4.

 • 2.

  Als na afhandeling van het bezwaar alle twaalf betaaltermijnen verstreken zijn, is het resterende aanslagbedrag ineens verschuldigd. In voorkomende gevallen is er een betalingsregeling mogelijk.

 • 3.

  Na de twaalfde termijn is over een openstaande belastingschuld invorderingsrente verschuldigd. Het op enig moment te veel betaalde wordt inclusief invorderingsrente terugbetaald of verrekend met andere openstaande belastingschulden.

Artikel 8 Invorderingsmaatregelen

 • 1.

  Met betrekking tot de dwanginvordering van een aanslag zijn alle reguliere handelingen en documenten van toepassing. De aanslag verschijnt als zodanig op een aanmaning en een dwangbevel, zonder dat daarbij de afzonderlijke aanslagen worden benoemd.

 • 2.

  Als voor de aanslag beslag is gelegd wordt er geen automatische incasso meer voor deze aanslag verleend.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De Regeling gecombineerde aanslag en automatische incasso 2012 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2018, hetgeen inhoudt dat deze regeling ook van toepassing is op belastingaanslagen die betrekking hebben op voor 1 januari 2018 gelegen belastingjaren.

 • 3.

  Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling gecombineerde aanslag en automatische incasso gemeentelijke belastingen Den Haag 2018.

 

Den Haag, 14 november 2017

Het college van burgemeester en wethouders,

 

de secretaris,

Koen de Snoo

 

de burgemeester,

Pauline Krikke