Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
's-Gravenhage

Uitvoeringsregeling marktgelden Den Haag 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Organisatie's-Gravenhage
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling marktgelden Den Haag 2018
CiteertitelUitvoeringsregeling marktgelden Den Haag 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 29 van de Invorderingswet 1990
 2. artikel 31 van de Invorderingswet 1990
 3. artikel 231 van de Gemeentewet
 4. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/%27s-Gravenhage/CVDR476416/CVDR476416_1.html

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018Onbekend

14-11-2017

Gemeenteblad

RIS 298398, PBS/2017.162

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregeling marktgelden Den Haag 2018

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag,

 

overwegende dat:

 

 • -

  op 2 november 2017 de Verordening marktgelden Den Haag 2018 is vastgesteld;

 

gelet op:

 

 • -

  de artikelen 29 en 31 van de Invorderingswet 1990 in verbinding met artikel 231, tweede lid, onderdeel a en derde lid van de Gemeentewet en

 • -

  artikel 9 van de verordening marktgelden Den Haag 2018;

 • -

  de artikelen 3:22 en 3:23 van de Organisatieregeling Gemeente Den Haag in verbinding met het Uitvoeringsbesluit Gemeentebelastingen;

 

besluit vast te stellen de Uitvoeringsregeling marktgelden Den Haag 2018:

 

Artikel 1 Rente

 • 1.

  het percentage van de invorderingsrente volgt het percentage dat op grond van artikel 29 van de Invorderingswet 1990 voor het betreffende kalenderkwartaal voor de rijksbelastingen is vastgesteld;

 • 2.

  bij de invordering van de gemeentelijke belastingen vindt de ministeriële regeling bedoeld in artikel 31 van de Invorderingswet 1990 overeenkomstige toepassing;

 • 3.

  ingeval op grond van artikel 25 van de Invorderingswet 1990 uitstel van betaling is verleend wordt geen invorderingsrente in rekening gebracht indien deze in totaal een bedrag van €23,00 niet te boven gaat.

Artikel 2 Slotbepalingen

 • 1.

  de Uitvoeringsregeling rechten markten Den Haag 2013 word ingetrokken , met dien verstande dat deze van toepassing blijft voor belastbare feiten die betrekking hebben op de periode vóór 1 januari 2018;

 • 2.

  deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2018

 • 3.

  deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling marktgelden Den Haag 2018.

 

Den Haag, 14 november 2017

Het college van burgemeester en wethouders,

 

de secretaris,

Koen de Snoo

 

de burgemeester,

Pauline Krikke