Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Aalten

Winkeltijdenverordening gemeente Aalten 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAalten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWinkeltijdenverordening gemeente Aalten 2015
CiteertitelWinkeltijdenverordening gemeente Aalten 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciën en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Winkeltijdenverordening gemeente Aalten 2014

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Winkeltijdenwet, art. 3
 2. Gemeentewet, art. 147

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-06-2015Nieuwe regeling

26-05-2015

Gemeenteblad d.d. 13 augustus 2015, nr. 74798

Geen.

Tekst van de regeling

Intitulé

Winkeltijdenverordening gemeente Aalten 2015

De raad van de gemeente Aalten;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 april 2015;

gelet op het bepaalde in artikel 3 van de Winkeltijdenwet alsmede artikel 147 van de Gemeentewet;

Besluit:

vast te stellen de Winkeltijdenverordening gemeente Aalten 2015.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag;

 • b.

  werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

 • c.

  winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet.

Artikel 2. Algehele vrijstelling voor winkels

 • 1.

  Voor de in artikel 2, eerste lid, onder a en b, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt van 06.00 tot 22.00 uur een algehele vrijstelling.

 • 2.

  De in lid 1 vermelde vrijstelling geldt niet op:

  • a.

   Eerste Kerstdag;

  • b.

   Eerste Paasdag;

  • c.

   Eerste Pinksterdag;

  • d.

   4 mei na 19.00 uur.

Artikel 3. Algehele vrijstelling voor straatverkoop

 • 1.

  Voor de in artikel 2, tweede lid, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt van 06.00 tot 22.00 uur een algehele vrijstelling.

 • 2.

  De in lid 1 vermelde vrijstelling geldt niet op:

  • a.

   Eerste Kerstdag;

  • b.

   Eerste Paasdag;

  • c.

   Eerste Pinksterdag;

  • d.

   4 mei na 19.00 uur.

Artikel 4 Individuele ontheffingen

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag voor ‘gelegenheden van bijzondere, zeer tijdelijke aard’ ontheffing verlenen van de in artikel 2 en 3 van deze verordening vervatte verboden.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag voor ‘gelegenheden van bijzondere, zeer tijdelijke aard’ ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden voor zover deze betrekking hebben op andere dagen dan genoemd in artikel 1 van dit artikel.

 • 3.

  De ontheffing kan worden geweigerd als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel op basis van de ontheffing.

 • 4.

  Aan de ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden.

Artikel 5. Beslistermijn

 • 1.

  Burgemeester en wethouders beschikken op een aanvraag om ontheffing binnen 8 weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 2.

  Zij kunnen hun beschikking voor ten hoogste 8 weken verdagen.

Artikel 6. Intrekken of wijzigen ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen als:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maken in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  de exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  de houder dit verzoekt.

Artikel 7. Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 8. Intrekking oude verordening en overgangsrecht

 • 1.

  De Winkeltijdenverordening gemeente Aalten 2014 vastgesteld in de raadsvergadering van 8 juli 2014 wordt hierbij ingetrokken.

 • 2.

  Een krachtens de Winkeltijdenverordening gemeente Aalten 2014 verleende ontheffing geldt als ontheffing verleend krachtens deze verordening. Burgemeester en wethouders kunnen deze ambtshalve vervangen door een ontheffing of vrijstelling krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorschriften.

 • 3.

  Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de Winkeltijdenverordening gemeente Aalten 2014, maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

Artikel 9. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag volgend op die van bekendmaking.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Winkeltijdenverordening gemeente Aalten 2015.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Aalten d.d. 26 mei 2015.

De voorzitter, G. Berghoef

De griffier, M.A.J.B. Fiering

Toelichting  

Algemeen deel

 

Op 28 mei 2013 heeft de Eerste Kamer ingestemd met een initiatiefwet tot wijziging van de Winkeltijdenwet. Deze wetswijziging is op 1 juli 2013 in werking getreden.

 

Op grond van de gewijzigde Winkeltijdenwet blijven de wettelijke verboden om winkels op zon- en feestdagen en op werkdagen voor 6 uur en na 22 uur open te stellen, op zichzelf bestaan. Gemeenten kunnen na de wetswijziging echter zelf bepalen of – en in hoeverre – zij vrijstelling of ontheffing verlenen van deze verboden. De uitzonderingsbepalingen daarvoor uit de Winkeltijdenwet, zoals de toerismebepaling en de avondwinkelbepaling, zijn namelijk komen te vervallen.

 

De met betrekking tot deze verordening meest relevante bepalingen van de Winkeltijdenwet, de artikelen 2 en 3, luiden na de wetswijziging als volgt:

 

Artikel 2

 • 1.

  Het is verboden een winkel voor het publiek geopend te hebben:

  • a.

   op zondag;

  • b.

   op Nieuwjaarsdag, op Goede Vrijdag na 19 uur, op Tweede Paasdag, op Hemelvaartsdag, op Tweede Pinksterdag, op 24 december na 19 uur, op Eerste en Tweede Kerstdag en op 4 mei na 19 uur;

  • c.

   op werkdagen voor 6 uur en na 22 uur.

 • 2.

  Het is voorts verboden op de in het eerste lid bedoelde dagen en tijden in de uitoefening van een bedrijf, anders dan in een winkel, goederen te koop aan te bieden of te verkopen aan en in rechtstreekse aanraking met particulieren.

 

Artikel 3

 • 1.

  De gemeenteraad kan bij verordening vrijstelling verlenen van de in artikel 2 vervatte verboden.

 • 2.

  De gemeenteraad kan bij verordening aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid verlenen om in de gevallen, in de verordening aan te wijzen, en met inachtneming van de daarin gestelde regels op daartoe strekkend verzoek ontheffing van de in het eerste lid bedoelde verboden te verlenen.

 • 3.

  De vrijstellingen en ontheffingen kunnen onder beperkingen worden verleend. Aan de vrijstellingen en ontheffingen kunnen voorschriften worden verbonden.

 

De bevoegdheid van gemeenten wordt zo ruim dat zowel algehele handhaving van de verboden als het volledig terzijde stellen daarvan tot de mogelijkheden behoort. Hetzelfde geldt voor alle opties die daartussen zitten. De beperkingen voor het gemeentelijk beleid – en de gemeentelijke regels – voor de zondags- en avondopenstelling kunnen alleen nog gevonden worden in het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet (de daarin opgenomen vrijstellingen gelden zondermeer) en ander hoger recht. Met betrekking tot dat laatste zijn met name de algemene beginselen van behoorlijk bestuur van belang, vooral waar deze een zorgvuldige belangenafweging voorschrijven.

 

Artikelsgewijze toelichting verordening

 

Artikel 1

In dit artikel zijn een aantal begrippen die in de verordening worden gebruikt nader uitgelegd.

 

Artikel 2

Door de wijziging van de Winkeltijdenwet is de bevoegdheid van gemeenten zo ruim geworden dat in principe zowel complete handhaving van de verboden als het volledig terzijde stellen daarvan tot de mogelijkheden behoort. Voor de gemeente Aalten is gekozen voor een algehele vrijstelling voor zon- en feestdagen. In het belang van de zondagsrust is eerste Kerstdag, eerste Paasdag en eerste Pinksterdag, van de vrijstelling uitgezonderd. Vanuit de christelijke traditie zijn dit de belangrijkste feestdagen van het jaar. Tenslotte is ervoor gekozen om geen vrijstelling te verlenen van het verbod, zoals genoemd in artikel 2, eerste lid, onder b, van de wet om op 4 mei, na 19.00 uur, een winkel voor het publiek geopend te hebben.

Op 4 mei herdenkt Nederland tijdens de Nationale Herdenking om 20.00 uur de Nederlandse slachtoffers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Zowel in oorlogssituaties als bij vredesoperaties. Op meerdere plaatsen in de gemeente Aalten vinden herdenkingen plaats bij een plaatselijk oorlogsmonument.

De vrijstelling geldt wel voor Goede Vrijdag en kerstavond, beide dagen van 19.00 tot 22.00 uur.

 

Artikel 3

De in artikel 2 van deze verordening verleende vrijstelling heeft betrekking op de verkoop in winkels.  Het gaat in artikel 3 van deze verordening om een vrijstelling voor vormen van detailhandel die betrekking hebben op straatverkoop en die traditioneel reeds veel (ook) op zon- en feestdagen plaatsvinden. Hierbij zijn detailhandelsbedrijven betrokken onder andere in de sfeer van mobiele snackbars, ijsverkopers, alsmede openstellingen ter gelegenheid van sport- en culturele evenementen. Los van de verleende vrijstelling geldt dat in veel gevallen tevens een evenementenvergunning dan wel een standplaatsvergunning is benodigd.  

 

Artikel 4

Op basis van dit artikel kunnen burgemeester en wethouders ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de Winkeltijdenwet vervatte verboden, voor zover hier voor winkels en overige vormen van detailhandel nog geen algehele vrijstelling geldt om open te gaan op grond van artikel 2 en artikel 3 van de Winkeltijdenverordening gemeente Aalten 2015. Burgemeester en wethouders kunnen alleen voor ‘gelegenheden van bijzondere, zeer tijdelijke aard’ een ontheffing van de Winkeltijdenwet verlenen.

Burgemeester en wethouders kunnen de aanvraag om ontheffing weigeren wanneer de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel. Aan de ontheffing kunnen nadere voorschriften worden verbonden.  

 

Delegatie van de bevoegdheid ontheffing te verlenen. 

De Winkeltijdenwet bevat na de wijziging in het geheel geen uitdrukkelijke grondslag meer voor delegatie van deze bevoegdheid. Dit is echter niet doorslaggevend: de Gemeentewet biedt met artikel 156 een algemene delegatiegrondslag, die hier kan worden gebruikt zonder dat de strekking van de wet zich daar tegen verzet. Artikel 156 maakt het mogelijk dat de gemeenteraad hem toegekende bevoegdheden onder voorwaarden delegeert aan andere gemeentelijke organen, zoals burgemeester en wethouders. Het artikel heeft een algemene strekking, in die zin dat ze niet alleen ziet op autonome bevoegdheden maar ook op medebewindsbevoegdheden.

 

Artikel 5

In dit artikel is bepaald binnen welke termijn burgemeester en wethouders moeten beschikken op een aanvraag om een ontheffing. Verder is bepaald dat het besluit eenmalig met 8 weken kan worden verdaagd. Het betreft hier een termijn van orde. Na het verstrijken van de termijn kan de aanvrager zich op het standpunt stellen dat de beschikking niet tijdig is gegeven en dat er sprake is van een fictieve weigering.

 

Artikel 6

In dit artikel staan de gronden op basis waarvan de ontheffing kan worden gewijzigd of ingetrokken.

 

Artikel 7

Op grond van dit artikel kunnen burgemeester en wethouders personen aanwijzen die belast worden met het toezicht op de naleving van de Winkeltijdenverordening. Het overtreden van de Winkeltijdenwet en dus ook van de verordening, is een economisch delict.

 

Artikel 8

In dit artikel staat dat de ‘Winkeltijdenverordening gemeente Aalten 2014’ wordt ingetrokken.

Verder is het overgangsrecht in dit artikel beschreven.

 

Artikel 9

In dit artikel is bepaald wanneer de verordening in werking treedt. Daarnaast is bepaald hoe de verordening moet worden geciteerd.