Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Aalten

Reglement regelende de samenstelling, benoeming, taken, bevoegdheden en werkwijze van de marktcommissie weekmarkt Aalten 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAalten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement regelende de samenstelling, benoeming, taken, bevoegdheden en werkwijze van de marktcommissie weekmarkt Aalten 2016
CiteertitelReglement marktcommissie weekmarkt Aalten 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciën en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit reglement vervangt elk ander vastgesteld reglement betrekking hebbend op de marktcommissie voor de weekmarkt in Aalten.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 84

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-04-2016Nieuwe regeling

01-03-2016

Gemeenteblad 2016, nr. 51585

Geen.

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement marktcommissie weekmarkt Aalten 2016.

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Aalten;

gelet op artikel 84 van de Gemeentewet en artikel 2 lid 4 van de Marktverordening weekmarkt Aalten 2016;

besluiten:

vast te stellen het “Reglement regelende de samenstelling, benoeming, taken, bevoegdheden en werkwijze van de marktcommissie weekmarkt Aalten 2016”.

 

Artikel 1 Marktcommissie

Door het college van burgemeester en wethouders is een adviescommissie ingesteld voor de weekmarkt in Aalten. Deze commissie wordt aangeduid als marktcommissie.

Artikel 2 Doel en bevoegdheden van de marktcommissie

 • 1.

  De marktcommissie heeft ten doel burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd te adviseren en voorstellen te doen over al datgene dat zij met betrekking tot de weekmarkt in Aalten van belang acht.

 • 2.

  De marktcommissie is bevoegd ambtenaren van de gemeente en andere personen uit te nodigen om de vergaderingen bij te wonen voor het verstrekken van inlichtingen.

 • 3.

  Indien het onder lid 2 bepaalde kosten met zich meebrengt voor de gemeente, is vooraf toestemming vereist van burgemeester en wethouders.

Artikel 3 Verplichte adviesaanvraag

Burgemeester en wethouders vragen de marktcommissie in ieder geval advies over een voorgenomen besluit tot:

 • 1.

  de instelling, wijziging of opheffing van een warenmarkt binnen het gebied van de gemeente;

 • 2.

  de vaststelling, wijziging of intrekking van de Marktverordening weekmarkt Aalten 2016 en de Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2016 of de verordeningen die deze verordeningen vervangen, met uitzondering van de periodieke, trendmatige aanpassingen van het marktgeld;

 • 3.

  de wijziging van het voor de weekmarkt in Aalten geldende inrichtingsplan.

Artikel 4 Samenstelling van de marktcommissie

 • 1.

  De marktcommissie bestaat uit drie vertegenwoordigers van de op de weekmarkt in Aalten vaste standplaats houdende marktkooplieden en de door het college aangewezen ambtenaar die belast is met marktaangelegenheden. Dit commissielid fungeert tevens als secretaris.

 • 2.

  De marktcommissieleden wijzen uit hun midden een voorzitter aan.

Artikel 5 Beëindiging lidmaatschap marktcommissie.

Het lidmaatschap van de marktcommissie eindigt door:

 • 1.

  Ontslag op eigen verzoek;

 • 2.

  Afloop van de periode waarvoor de benoeming gold;

 • 3.

  Verlies van de hoedanigheid van vaste standplaatshouder.

Artikel 6 Verkiezing, benoeming en herkiesbaarheid van marktcommissieleden

 • 1.

  De marktcommissieleden als bedoeld in artikel 4 lid 1 die de op de weekmarkt in Aalten vaste standplaats houdende marktkooplieden vertegenwoordigen worden na verkiezing telkens voor een termijn van ten hoogste vier jaren uit de houders van een vaste standplaatsvergunning op de weekmarkt te Aalten benoemd door burgemeester en wethouders en treden na afloop van die periode af. De verkiezing vindt plaats volgend op en uiterlijk 6 maanden nadat gemeenteraadsverkiezingen zijn gehouden.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders stellen de houders van een vaste standplaatsvergunning op de weekmarkt in Aalten in de gelegenheid zich kandidaat te stellen als marktcommissielid bedoeld in artikel 4 lid 1. Zittende marktcommissieleden kunnen zich herkiesbaar stellen en herbenoemd worden.

 • 3.

  De houders van vaste standplaatsvergunningen op de weekmarkt te Aalten worden in de gelegenheid te stemmen op de vergunninghouders die zich verkiesbaar hebben gesteld. De stemming is geheim.

 • 4.

  Het tellen van de uitgebrachte stemmen vindt plaats in een openbare vergadering van de zittende marktcommissie door de secretaris. Burgemeester en wethouders benoemen de drie kandidaten die de meeste stemmen hebben vergaard. De uitslag wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk meegedeeld aan de houders van een vaste standplaatsvergunning.

 • 5.

  De marktcommissieleden kunnen tussentijds ontslag nemen. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien door middel van een tussentijdse verkiezing. Wanneer er slechts één kandidaat beschikbaar is voor een vacature kunnen burgemeester en wethouders deze kandidaat terstond benoemen.

 • 6.

  Degene die benoemd wordt ter vervulling van een tussentijdse vacature treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens opvolging hij heeft voorzien had moeten aftreden.

Artikel 7 Vergaderingen

 • 1.

  De marktcommissie vergadert tenminste twee keer per kalenderjaar en zoveel vaker als noodzakelijk wordt geacht.

 • 2.

  De vergaderingen worden belegd door de secretaris. De uitnodiging voor een vergadering wordt schriftelijk of per e-mail aan de marktcommissieleden toegezonden.

 • 3.

  Indien tenminste drie marktcommissieleden dat noodzakelijk achten belegt de secretaris binnen twee weken nadat hij het verzoek daartoe heeft ontvangen een extra vergadering van de marktcommissie.

 • 4.

  De vergaderingen zijn openbaar, tenzij de marktcommissie besluit dat een vergadering geheel of gedeeltelijk niet openbaar is.

Artikel 8 Quorum en staking van stemmen

 • 1.

  De marktcommissie vergadert en besluit slechts als tenminste drie marktcommissieleden aanwezig zijn.

 • 2.

  De marktcommissieleden melden hun verhindering om een vergadering bij te wonen zo spoedig mogelijk aan de secretaris.

 • 3.

  Als door verhindering van marktcommissieleden een vergadering niet kan plaatsvinden wordt een nieuwe vergadering belegd indien en zodra aan het vereiste quorum wordt voldaan.

 • 4.

  Bij het staken van de stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Artikel 9 Betrokkenheid en vertrouwelijkheid

 • 1.

  De marktcommissieleden onthouden zich van beraadslaging en besluitvorming over aangelegenheden waarbij ze individueel en rechtstreeks zijn betrokken.

 • 2.

  De marktcommissieleden onthouden zich van het verstrekken van inlichtingen aan niet marktcommissieleden over zaken die door de marktcommissie als vertrouwelijk zijn aangemerkt.

Artikel 10 Minderheidsstandpunt

De marktcommissieleden hebben het recht bij het uitbrengen van adviezen door de marktcommissie een minderheidsstandpunt in te nemen en te bedingen dat dit minderheidsstandpunt, tegelijk met het advies, aan burgemeester en wethouders ter kennis wordt gebracht.

Artikel 11 Verslagen van vergaderingen en adviezen

 • 1.

  Na elke vergadering stelt de secretaris een conceptverslag van de zakelijke inhoud van die vergadering op en zorgt ervoor dat dit conceptverslag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk gelijktijdig met de uitnodiging voor de eerstvolgende vergadering van de marktcommissie, aan de commissieleden worden toegezonden. Het conceptverslag wordt in de eerstvolgende vergadering aan de marktcommissie ter vaststelling voorgelegd. De secretaris draagt er zorg voor dat vastgestelde verslagen ter kennisneming aan de portefeuillehouder economische zaken worden voorgelegd.

 • 2.

  Van de door de marktcommissie uitgebrachte adviezen wordt aantekening gehouden door de secretaris. De secretaris draagt er zorg voor dat de uitgebrachte adviezen ter besluitvorming aan burgemeester en wethouders worden voorgelegd.

Artikel 12 Verslag uitbrengen aan de marktcommissieleden

De secretaris rapporteert aan de marktcommissie over de door burgemeester en wethouders genomen besluiten naar aanleiding van door de marktcommissie uitgebrachte adviezen en ander marktaangelegenheden.

Artikel 13 Informatievoorziening marktondernemers

De marktcommissieleden bedoeld in artikel 4 lid 1 dragen er zorg voor dat de vaste standplaatshouders op de weekmarkt tijdig en adequaat op de hoogte worden gehouden van de besluiten van de marktcommissie en die van burgemeester en wethouders over onderwerpen betreffende de weekmarkt.

Artikel 14 Reclame- en promotieactiviteiten

De marktcommissie kan ter bevordering van de weekmarkt reclame- en promotieactiviteiten verrichten.

Artikel 15 Onvoorziene zaken

Burgemeester en wethouders beslissen in alle onderwerpen waarin dit reglement niet voorziet.

Artikel 16 Citeertitel

Dit reglement wordt aangehaald als: ‘Reglement marktcommissie weekmarkt Aalten 2016’.

Artikel 17 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op de dag nadat deze op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt en vervangt elk ander vastgesteld reglement betrekking hebbend op de marktcommissie voor de weekmarkt in Aalten.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Aalten d.d. 1 maart 2016.

De secretaris, J. Nobel

De burgemeester, G. Berghoef