Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Aalten

Tijdelijke stimuleringsregeling verwijdering asbest en/of/sloop van overtollige bebouwing in het landelijk gebied in het landelijke gebied van gemeente Aalten 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAalten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTijdelijke stimuleringsregeling verwijdering asbest en/of/sloop van overtollige bebouwing in het landelijk gebied in het landelijke gebied van gemeente Aalten 2018
CiteertitelStimulans verwijdering asbest en/of sloop overtollige bebouwing in het landelijk gebied van gemeente Aalten 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpasbest
Externe bijlagekaart bebouwde kom

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-03-2018nieuwe regeling

16-01-2018

gmb-2018-50758

Tekst van de regeling

Intitulé

Tijdelijke stimuleringsregeling verwijdering asbest en/of/sloop van overtollige bebouwing in het landelijk gebied in het landelijke gebied van gemeente Aalten 2018

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten;

 

overwegende dat de gemeente Aalten het verwijderen van asbestdaken in het landelijk gebied van de gemeente wil versnellen;

 

dat de gemeente Aalten de sloop van overtollige bebouwing wil stimuleren hetgeen bijdraagt aan een versterking van de ruimtelijke kwaliteit en de verrommeling van het landschap tegengaat;

 

dat de gemeente Aalten met opgedane ervaring uit deze tijdelijk subsidieregeling beter in staat is te beoordelen hoe het verwijderen van asbestdaken en de sloop van overtollige bebouwing effectief gestimuleerd kan worden;

 

gelet op het bepaalde in titel 4.2 en 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2, sub j en artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Aalten 2015

 

Besluit:

 

vast te stellen de tijdelijke stimuleringsregeling verwijdering asbest en/of/sloop van overtollige bebouwing in het landelijk gebied in het landelijke gebied van gemeente Aalten 2018.

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  ASV: Algemene subsidieverordening gemeente Aalten 2015

 • 2.

  Landelijk gebied: Het gehele grondgebied van gemeente Aalten, gelegen buiten de door de Raad op 16 april 2013 vastgestelde bebouwde komgrenzen (bijlage 1)

 • 3.

  Bebouwing: Elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke overdekt geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.

 • 4.

  Sloopperceel: Een aaneengesloten stuk grond waarop bebouwing aanwezig is die de rechthebbende geheel of gedeeltelijk wenst te slopen.

 • 5.

  Omgevingsvergunning: Vergunning verleend krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

 • 6.

  Asbest: Asbesthoudende toepassingen in daken die rechtstreeks in contact staan met de buitenlucht waardoor als gevolg van verwering verspreiding van asbestvezels naar de omgeving plaatsvindt. Let op: Dakbeschot, gevels, wanden of losliggend materiaal komen niet in aanmerking.

 • 7.

  College: het College van burgemeester en wethouders.

 • 8.

  Subsidieplafond: Het maximale bedrag dat door de gemeenteraad van Aalten beschikbaar is gesteld voor de uitvoering van een bepaalde een regeling, gedurende een bepaalde periode (artikel 5 van de ASV gemeente Aalten 2015).

 

Artikel 2 Aanvrager

De subsidie kan worden aangevraagd voor de sloop van bebouwing en /of het verwijderen van asbest in het landelijk gebied van gemeente Aalten door een:

 • a.

  (mede) eigenaar van de bebouwing, niet zijnde of behorende tot een publieksrechtelijke rechtspersoon;

 • b.

  (mede) eigenaar van een voormalig (agrarisch) bedrijf;

 • c.

  (mede) eigenaar van een (agrarisch) bedrijf.

 

Artikel 3 Hoogte subsidiebijdrage, stapeling regelingen en subsidieplafond

 • 1.

  De bijdrage bedraagt nooit meer dan de daadwerkelijke kosten van sloop en/of asbestsanering, een stapeling van regelingen (zoals subsidie asbestverwijdering via RVO.nl) is toegestaan, zie onderstaand;

   

   

  Onderdeel

   

   

   

  1

  Bijdrage sloop bebouwing (geen asbest)

  10,00

  m2

   

   

   

   

   

  2

  Bijdrage sloop bebouwing

  10,00

  m2

   

  Bijdrage RVO.nl subsidieregeling verwijdering asbest

  4,50

  m2

   

  Aanvullende bijdrage gemeente Aalten verwijderen asbest

  3,00

  m2

   

   

   

   

   

  3

  Bijdrage RVO.nl subsidieregeling verwijdering asbest (behoud bebouwing)

  4,50

  m2

   

  Aanvullende bijdrage gemeente Aalten verwijderen asbest

  1,50

  m2

 • 2.

  De maximale gemeentelijke bijdrage per sloopperceel (incl. gemeentelijke bijdrage asbest) is € 10.000,-;

 • 3.

  In het kader van deze pilot regeling worden verplichte legeskosten vergoed op basis van werkelijke kosten tot een maximum van € 5.000,- per sloopperceel.

 • 4.

  Voor de gezamenlijke aanvragen op basis van deze subsidieregeling geldt een, door de gemeenteraad te bepalen budget als subsidieplafond.

 

Artikel 4 Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de subsidiebijdrage

 • 1.

  De bebouwing staat in het landelijk gebied van de gemeente Aalten, dus niet binnen de bebouwde kom.

 • 2.

  De bebouwing is legaal.

 • 3.

  Herbouw van gesloopte bebouwing ten behoeve van bedrijfsmatige (agrarische) activiteiten is niet toegestaan. De aanvrager doet geen beroep op enige vorm van overgangsrecht voor zover daaruit meer bouw- of gebruiksmogelijkheden zouden voortvloeien dan uit de vigerende bestemming.

 • 4.

  Alle werkzaamheden, inclusief de afvoer van de gesloopte materialen, gebeuren in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving.

 • 5.

  In geval van sloop van bebouwing worden tevens de fundamenten en de ondergrondse voorzieningen verwijderd en afgevoerd.

 • 6.

  Na de sloopwerkzaamheden wordt het sloopperceel geëgaliseerd, ingericht en gebruikt conform de voor het perceel geldende (nieuwe) bestemming.

 • 7.

  De vergunninghouder stemt in met de intrekking van door of namens de gemeente verleende vergunningen voor het te slopen deel van de inrichting zonder aanspraak te maken op schadevergoeding. Hij draagt er zorg voor dat eventuele door andere overheden verleende vergunningen ook worden ingetrokken dan wel zegt toe dat hij van die vergunningen geen gebruik meer zal maken.

 • 8.

  De aanvrager verplicht zich medewerking te verlenen aan een bestemmingsplanwijziging indien de gemeente dit nodig acht.

 • 9.

  De aanvrager verplicht zich op eigen kosten de benodigde onderzoeken uit te laten voeren.

 • 10.

  De aanvrager verplicht zich voor eigen kosten een plan op te (laten) stellen voor de landschappelijk inpassing van het sloopperceel, in het geval dat het college dat voor die locatie noodzakelijk vindt. Na goedkeuring van het landschappelijk inpassingsplan door de gemeente dient de aanvrager dit plan binnen 1 jaar uit te (laten) voeren, waarbij geen gebruik gemaakt kan worden van overige financiële gemeentelijke bijdragen.

 • 11.

  Tegelijk met de toekenning van de subsidie wordt een overeenkomst tussen gemeente Aalten en de aanvrager gesloten waarin in ieder geval afspraken worden vastgelegd over onder meer:

  • a.

   de termijn waarbinnen de werkzaamheden moeten zijn afgerond;

  • b.

   een eventueel door de gemeente noodzakelijk geachte wijziging van de bestemming;

  • c.

   planschade;

  • d.

   deelname van de aanvrager aan een evaluatie van deze regeling.

   

Artikel 5 Weigeringsgronden voor de subsidiebijdrage

Er wordt geen subsidie verstrekt indien:

 • 1.

  Er niet voldaan wordt aan de in artikel 4 gestelde voorwaarden.

 • 2.

  Gebouwen beschermd zijn (monumenten én karakteristiek) of door de gemeente als cultuurhistorisch waardevol worden beschouwd wordt aangemerkt dat gehele of gedeeltelijke sloop door haar onwenselijk wordt geacht.

 • 3.

  Gebouwen gesloopt zijn voordat de gemeente de subsidiebijdrage schriftelijk heeft toegekend.

 • 4.

  Het sloopperceel in eigendom is van een publiekrechtelijk rechtspersoon of een daartoe behorende andere rechtspersoon, of de eigenaar met betrekking tot het sloopperceel daarmee een (voorlopige) overeenkomst hiermee is gesloten.

 • 5.

  Het vastgestelde subsidieplafond door aanvragen is bereikt; daarop volgende aanvragen worden zonder verdere inhoudelijke argumentatie afgewezen.

 • 6.

  De aanvraag buiten de openstellingstermijn van de tijdelijke regeling wordt ingediend.

 

Artikel 6 Procedure subsidieverlening en wijze van verdeling

 • 1.

  De aanvraag tot subsidieverlening wordt schriftelijk ingediend bij het college door middel van een daartoe vastgesteld formulier en de in dat formulier aangegeven schriftelijke bijlagen. Of door middel van een daartoe ingestelde e-dienst en vergezeld van de hierin aangegeven digitale bijlagen.

 • 2.

  Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 31 juli 2018 en worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

 • 3.

  Indien de aanvraag onvolledig is stelt het college de aanvrager in gelegenheid, om binnen twee weken na kennisgeving hiervan, de aanvraag aan te vullen met de ontbrekende gegevens.

 • 4.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangt van de aanvraag de datum waarop de (aangevulde) aanvraag ontvankelijk is verklaard.

 • 5.

  Indien het vastgestelde subsidieplafond wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt;

 • 6.

  Het college neemt binnen 8 weken na ontvangst van de ontvankelijke aanvraag een besluit over de subsidieverlening;

 • 7.

  De termijn voor het nemen van de beslissing over de subsidieverlening kan door het

  college worden verlengd met ten hoogte 12 weken.

 

Artikel 7 Verplichtingen van de subsidieontvanger

 • 1.

  Doet indien nodig een sloopmelding bij de gemeente en/of vraagt een omgevingsvergunning aan.

 • 2.

  Draagt zorgt voor daadwerkelijke sloop uiterlijk binnen zes maanden na ontvangst van de subsidiebeschikking van de gemeente.

 • 3.

  Zorgt ervoor dat uiterlijk binnen een jaar na ontvangst van de subsidiebeschikking is voldaan aan de in artikel 4 genoemde voorwaarden. In geval van overmacht is het mogelijk om deze periode met maximaal 6 maanden te verlengen (indien hiertoe voor einde termijn van één jaar een schriftelijk verzoek voor ingediend wordt bij het college).

 • 4.

  Verplicht zich het terrein (onder de gesloopte bebouwing) minimaal vijf jaar geëgaliseerd te houden, het in te richten en te gebruiken in overeenstemming met de (nieuwe) bestemming van het perceel en de in het kader van deze regeling met het college gemaakte afspraken.

 • 5.

  Geeft toestemming voor fysieke en administratieve controle (betreffende de subsidiebeschikking) aan door de gemeente aangewezen toezichthouders.

 

Artikel 8 Subsidievaststelling

 • 1.

  Uitkering van de door het college verleende subsidiebijdrage (subsidievaststelling) vindt plaats na uitvoering van de afgesproken werkzaamheden zoals opgenomen in artikel 4 en afspraken die in het kader van deze regeling met het college zijn gemaakt.

 • 2.

  De aanvraag tot subsidievaststelling wordt binnen drie maanden na uitvoering de werkzaamheden zoals hierboven aangegeven ingediend bij het college door middel van een daartoe vastgesteld formulier en de in dat formulier aangegeven schriftelijke bijlagen. Of door middel van een daartoe ingestelde e-dienst en vergezeld van de hierin aangegeven digitale bijlagen;

 • 3.

  Het college neemt binnen 8 weken na ontvangst van een ontvankelijke aanvraag tot subsidievaststelling, een beslissing over de subsidievaststelling.

 • 4.

  De termijn voor het nemen van de beslissing over de subsidieverlening kan door het college worden verlengd met ten hoogte 12 weken.

 • 5.

  Sanctie bij het niet nakomen van de gemaakte afspraken in het kader van deze regeling is dat het recht op subsidie vervalt.

 

Artikel 9 Hardheidsclausule

 • 1.

  Het college is bevoegd om af te wijken van vorenstaande bepalingen in gevallen waarin de onverkorte toepassing daarvan voor één of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met deze bepalingen te dienen doelen;

 • 2.

  In de in het eerste lid bedoelde gevallen alsmede in gevallen die niet zijn voorzien in deze regels beslist het college naar redelijkheid en billijkheid.

 

Artikel 10 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze incidentele subsidieregeling wordt aangehaald als: “ Stimulans verwijdering asbest en/of sloop overtollige bebouwing in het landelijk gebied van gemeente Aalten 2018 ”

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 3.

  De regeling eindigt 01 augustus 2018.

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Aalten d.d. 16 januari 2018.

De secretaris, J. Nobel

De burgemeester, A.B. Stapelkamp

Bijlage Overzicht bebouwde-komgrenzen