Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Alphen-Chaam

Verordening scholing Raads- en commissieleden Gemeente Alphen-Chaam 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAlphen-Chaam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening scholing Raads- en commissieleden Gemeente Alphen-Chaam 2017
CiteertitelVerordening scholing Raads- en commissieleden Gemeente Alphen-Chaam 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Alphen-Chaam 2014, artikel 4, lid 4

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-11-201727-10-2017nieuwe regeling

26-10-2017

Gemeenteblad, jaargang 2017, nr. 192554

Nr. 192554

Tekst van de regeling

Intitulé

De raad van de gemeente Alphen-Chaam;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr 09-09-17;

Gelet op artikel 4 lid 4 van de Verordening rechtpositie wethouders, raads- en commissieleden Gemeente Alphen-Chaam 2014;

B E S L U I T :

vast te stellen de Verordening scholing raads- en commissieleden Gemeente Alphen-Chaam 2017

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  Commissie: commissie ingesteld op grond van de artikelen 82, 83, of 84 van de Gemeentewet;

 • -

  Commissielid: lid van een commissie, bedoeld in artikel 1, onderdeel e, van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden;

 • -

  Scholingsbudget: het bedrag dat jaarlijks door de gemeente beschikbaar wordt gesteld voor de kosten voor niet-partijpolitiek georiënteerde scholing in verband met de vervulling van de functie van raads- of commissielid;

 • -

  Scholingskosten: cursus– en lesgelden, evenals examen- en diplomagelden en reis- en verblijfskosten.

Hoofdstuk II Scholing voor raads- en commissieleden

Artikel 2 Scholing

 • 1.

  Raads- of commissieleden die aan scholing als bedoeld in artikel 13, eerste lid van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden willen deelnemen, die niet door of namens de gemeente wordt aangeboden of verzorgd dienen, voor vergoeding van de scholingskosten, vooraf een gemotiveerde aanvraag in bij de griffier.

 • 2.

  De aanvraag bedoeld in het eerste lid gaat vergezeld van inhoudelijke informatie en een kostenspecificatie.

Artikel 3 Scholingsbudget

 • 1.

  Voor de kosten van niet-partijpolitiek georiënteerde scholing zoals beschreven in artikel 13 van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden en in verband met de vervulling van de functie van raads- of commissielid is in totaal jaarlijks een scholingsbudget van maximaal € 5.000,- beschikbaar.

 • 2.

  Een raads- of commissielid kan maximaal € 1.000,- per jaar besteden aan scholing als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, totdat het scholingsbudget van € 5.000,- per jaar bereikt is.

Artikel 4 Vergoeding van scholingskosten

 • 1.

  Aanvragen die niet overeenkomstig de bepalingen in deze verordeningen worden ingediend komen niet voor vergoeding in aanmerking.

 • 2.

  In voorkomende gevallen beslist de vergadering van fractievoorzitters van alle in de raad vertegenwoordigde politieke groeperingen.

Hoofdstuk III Inwerkingtreding en citeertitel

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na vaststelling.

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening scholing Raads- en commissieleden Gemeente Alphen-Chaam 2017.

De raad van de gemeente Baarle-Nassau,

26 oktober 2017