Regelingen van Deelgemeente Amsterdam - West

RegelingDatum inwerkingtreding
Inspraakverordening Stadsdeel West 20105/9/2013
Inspraakverordening Stadsdeel West 20105/13/2010
Verordening op de rekeningcommissie Stadsdeel West 20105/4/2010
Verordening voorzieningen raadsleden en duoraadsleden Stadsdeel West 201012/7/2011
Verordening voorzieningen raadsleden en duoraadsleden Stadsdeel West 20105/4/2010
Verordening op het burgerinitiatief Stadsdeel West5/4/2010
Verordening fractieondersteuning Stadsdeel West 201011/27/2013
Verordening fractieondersteuning Stadsdeel West 20106/22/2011
Verordening fractieondersteuning Stadsdeel West 20102/27/2013
Verordening fractieondersteuning Stadsdeel West 20109/26/2012
Verordening fractieondersteuning Stadsdeel West 20106/22/2011
Verordening fractieondersteuning Stadsdeel West 20105/4/2010
Verordening Ambtelijke bijstand Stadsdeel West 20105/4/2010
Verordening algemene bezwaarschriftencommissie West5/1/2010
Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade stadsdeel West 20105/13/2010
Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en de inrichting van de financiële organisatie van Stadsdeel West van de Gemeente Amsterdam6/30/2011
Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en de inrichting van de financiële organisatie van Stadsdeel West van de Gemeente Amsterdam5/3/2010
Subsidieverordening voor duurzame energietechnieken en energiebesparing7/8/2010
Verordening voor periodiek onderzoek door het Dagelijks Bestuur naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het Dagelijks Bestuur gevoerde bestuur van Stadsdeel West5/3/2010
Algemene Subsidieverordening Stadsdeel West 20107/21/2010
Verordening op de heffing en invordering van leges 201112/16/2010
Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2011 stadsdeel West12/16/2010
Subsidieregeling groene daken en muren Stadsdeel West3/11/2014
Subsidieregeling groene daken en muren Stadsdeel West10/6/2010
Verordening Instructie griffier stadsdeel West7/7/2010
Verordening op de heffing en invordering van leges 201212/15/2011
Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2012 Stadsdeel West12/15/2011
Subsidieregeling MFG voorzieningen1/1/2012
Verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs stadsdeel West 20121/12/2012
Verordening algemene bezwaarschriftencommissie West7/1/2011
Verordening kwaliteitseisen peuterspeelzalen en voorschoolse educatie4/1/2013
Verordening kwaliteitseisen peuterspeelzalen en voorschoolse educatie11/10/2011
Erfgoedverordening stadsdeel West 20125/10/2012
Reglement van Orde Deelraad West4/11/2012
Reglement van Orde Deelraad West9/5/2012
Verordening op de heffing en invordering van leges 20131/1/2013
Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting in stadsdeel West 20131/1/2013
Verordening op de heffing en onvordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2013 Stadsdeel West1/1/2013
Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2013 Stadsdeel West 1/1/2013
Algemene subsidieverordening Amsterdam West 20121/1/2013
Verordening Stadsvernieuwing West 20131/1/2013
Verordening voorzieningen lokaal onderwijsbeleid Stadsdeel West 20131/31/2013
Bomenverordening West 201210/26/2012
Bomenverordening West 20122/22/2013
Subsidieregeling aanschaf elektrische scooters door horecaondernemingen met een bezorgdienst in stadsdeel West8/4/2011
Nader regels subsidie stimulering verbetering winkelpanden West10/21/2014
Nader regels subsidie stimulering verbetering winkelpanden West4/3/2013
Nader regels subsidie stimulering verbetering winkelpanden West5/14/2014
Nader regels subsidie stimulering verbetering winkelpanden West7/18/2013
Nader regels subsidie stimulering verbetering winkelpanden West9/29/2011
Subsdieregeling inpandige fietsenstallingen8/1/2011
Subsidieregeling Opvang gevolgen AWBZ Pakketmaatregel1/3/2013
Subsidieregeling Opvang gevolgen AWBZ Pakketmaatregel7/1/2011
Uitvoeringsprogramma handhaving Stadsdeel West7/27/2011
Beleidsregels steigerdoekreclame11/9/2011
Beleidsregels dakterrassen en toegangsopbouwen10/26/2011
Subsdieregeling aanschaf elektrische scooters door ondernemingen in Stadsdeel West4/12/2012
Uitwerkingsbesluit Parkeerverordening stadsdeel West 20117/1/2011
Uitwerkingsbesluit Parkeerverordening stadsdeel West 20113/15/2013
Uitwerkingsbesluit Parkeerverordening stadsdeel West 20115/3/2012
Subsidieregeling stimuleren creatieve en ambachtelijke bedrijvigheid in kleinschalige bedrijfsruimten in de wijken De Baarsjes en Bos en Lommer7/1/2012
Uitvoeringsregels woningonttrekking Stadsdeel West1/12/2011
Uitvoeringsregels woningonttrekking Stadsdeel West10/16/2013
Uitvoeringsregels woningonttrekking Stadsdeel West11/14/2012
Uitvoeringsregels woningonttrekking Stadsdeel West 20117/25/2012
Beleidskader voor evenementenvergunningen in stadsdeel West7/13/2012
Subsidieregeling WesterZon1/1/2012
Subsidieregeling WesterZon1/1/2012
Nadere regeling subsidie energiebesparing voor eigenaren van de bestaande particuliere woningvoorraad in Stadsdeel West7/18/2013
Nadere regeling subsidie energiebesparing voor eigenaren van de bestaande particuliere woningvoorraad in Stadsdeel West7/18/2013
Nadere regeling subsidie energiebesparing voor eigenaren van de bestaande particuliere woningvoorraad in Stadsdeel West2/7/2013
Nadere regeling subsidie energiebesparing voor eigenaren van de bestaande particuliere woningvoorraad in Stadsdeel West10/4/2012
Subsidieregeling tijdelijke werkruimten creatieve ondernemers11/15/2012
Beleidsregels Schuldhulpverling Amsterdam12/6/2012
Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Stadsdeel West1/1/2013
Marktreglement 20121/10/2013
Erfgoedverordening stadsdeel West 20135/1/2013
Verordening elektronische berichten 20135/9/2013
Subsidieregeling activiteiten gezond gewicht1/1/2014
Subsidieregeling activiteiten gezond gewicht6/13/2013
Uitwerkingsbesluit Parkeerverordening stadsdeel West 20131/1/2015
Uitwerkingsbesluit Parkeerverordening stadsdeel West 201312/30/2013
Uitwerkingsbesluit Parkeerverordening stadsdeel West 20135/20/2013
Nadere regels subsidie pilots vrijwillige inzet welzijn nieuwe stijl Amsterdam West7/18/2013
Nadere regels subsidie stimuleren creatieve en ambachtelijke bedrijvigheid in kleinschalige bedrijfsruimten in de wijken De Baarsjes en Bos en Lommer7/18/2013
Nadere regels subsidie tijdelijke werkruimten creatieve ondernemers7/18/2013
Nadere regels welzijnssubsidies gericht op inwoners van West van 23 jaar en ouder7/18/2013
Nadere regels subsidie speeltuinwerk7/18/2013
Nadere regels subsidie basispakket OKC7/18/2013
Nadere regels subsidie sportstimuleringsactiviteiten kwetsbare doelgroepen7/18/2013
Nadere regels Subsidie mentoraten en huiswerkbegeleiding7/18/2013
Nadere regels subsidie Jongerenwerk7/18/2013
Nadere regels subsidie voor- en vroegschoolste educatie en ouderbetrokkendheid7/18/2013
Nadere regels subsidie Brede talentontwikkeling7/18/2013
Nadere regels subsidieregeling versterking winkelstraten 20137/18/2013
Subsidieregeling Pilots vrijwillige inzet welzijn nieuwe stijl Amsterdam West7/4/2013
Nadere subsidieregels "Vrij West"9/26/2013
Nadere regels subsidie kinderboerderijen10/6/2014
Nadere regels subsidie kinderboerderijen9/19/2013
Beleidsnotitie 'Toetsingskader reclame in de openbare ruimte in stadsdeel West'10/1/2013
Vaststellingsbesluit subsidieplafond en subsidievoorwaarden voor de Subsidie ZON XL in het kader van de Subsidieverordening voor duurzame energeitechnieken en energiebesparing11/28/2013
Subsidieregeling Duurzame initiatieven West11/28/2013
Nadere regels subsidie Kunst en Cultuur West7/18/2013
Verordening op de heffing en invordering van leges 20141/1/2014
Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2014 stadsdeel West1/1/2014
Nadere regels tijdelijke werkruimten creatieve en ambachtelijke ondernemers4/1/2014
Nadere regels subsidie buurtbudgetten, bewonersinitiatieven en stimuleringsfonds buurtmedia 20144/24/2014
Nadere regels subsidie stimuleren wijkondernemingen5/24/2014
Reglement van orde van het algemeen bestuur van de bestuurscommissie West4/22/2014
Reglement van orde van het algemeen bestuur van de bestuurscommissie West11/26/2014
Reglement van orde van het algemeen bestuur van de bestuurscommissie West12/15/2015
Algemeen Mandaat Besluit stadsdeel West6/15/2017
Algemeen Mandaat Besluit stadsdeel West7/12/2016
Algemeen Mandaat Besluit stadsdeel West2/3/2017
Algemeen Mandaat Besluit stadsdeel West9/8/2016
Algemeen Mandaat Besluit stadsdeel West2/23/2016
Algemeen Mandaat Besluit stadsdeel West9/24/2015
Ondermandaat rechtspositie5/19/2015
Mandaatbesluit heffing en invordering van leges9/13/2016
Mandaatbesluit heffing en invordering van leges8/6/2015
Subsidieregeling maatschappelijk initiatief stadsdeel West5/11/2017
Subsidieregeling bewonersinitiatieven stadsdeel West5/11/2017
Uitwerkingsbesluit Kunst en Cultuur stadsdeel West10/26/2016
Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting in stadsdeel West 20111/1/2011
Staanplaatsenbeleid Stadsdeel West 20125/22/2012
Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting in stadsdeel West 20141/1/2014
Algemene regels categorieën voorwerpen in de openbare ruimte per 1 januari 2013 (artikel 4.5 APV - Uitzondering vergunningplicht)1/1/2013
Handhavingsbeleid Stadsdeel West7/27/2011