Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Amsterdam

Verordening Huisaansluitingen Afvalwater Amsterdam 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAmsterdam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Huisaansluitingen Afvalwater Amsterdam 2012
CiteertitelVerordening Huisaansluitingen Afvalwater Amsterdam 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpBelastingen, retributies en heffingen
Externe bijlageTabel 2017

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artt. 216 en 229

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-07-201701-08-2019bijlage

10-11-2016

Gemeenteblad 2017, 115054

2017, 365/1427
01-01-201606-07-2017Tabel 2016

04-11-2015

Gemeenteblad 7-12-2015, nr. 116854

Gemeenteblad 2015, afd. 3A, nr. 242/1149
01-01-201501-01-2016nieuwe tabel

05-11-2014

Gemeenteblad 2014, afd. 3A, nr. 252/899

Gemeenteblad 2014, afd. 1, nr. 899
01-01-201501-01-2016nieuwe tabel

05-11-2014

Gemeenteblad 2014, 64981

Gemeenteblad 2014, afd. 1, nr. 899
04-04-201401-01-2015bijlage

01-04-2014

Gemeenteblad 2014, 18644

Gemeenteblad 2014, afd. 1, nr. 195
01-01-201301-04-2014nieuwe tabel

19-12-2012

Gemeenteblad 2012, afd. 3A, nr. 203/1094

Gemeenteblad 2012, afd. 1, nr. 1094
01-01-201201-08-2019nieuwe regeling

19-12-2012

Gemeenteblad 2011, afd. 3A, nr. 281/1222

Gemeenteblad 2011, afd. 1, nr. 1222

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Huisaansluitingen Afvalwater Amsterdam 2012

Inhoud

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • In deze Verordening wordt verstaan onder:

  • afvalwater: al het water waarvan de houder zich ontdoet, of dat van plan is te doen of daartoe verplicht is. Naast vuilwater kan dat ook hemel- of grondwater zijn;

  • gemeentelijk vuilwaterriool: voorziening voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater;

  • gemeentelijk hemelwaterriool: voorziening voor de inzameling en verdere verwerking van afvloeiend hemelwater, anders dan een gemeentelijk vuilwaterriool;

  • huisaansluiting afvalwater: buisleiding in de openbare ruimte of buiten particulier terrein voor de afvoer van afvalwater vanuit een perceel naar het gemeentelijk vuilwaterriool, dan wel naar het gemeentelijk hemelwaterriool.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • Voor het genot van door of vanwege Waternet verleende diensten worden rechten geheven zoals omschreven in de bij deze verordening behorende tabel.

Artikel 3 Belastingplicht

 • Belastingplichtig is degene door wie of namens wie een dienst is aangevraagd dan wel ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4 Tarief en maatstaf

 • De rechten worden berekend naar de tarieven, maatstaven en bijzondere bepalingen die zijn opgenomen in de tabel bij deze verordening.

Artikel 5 Wijze van heffen

 • De rechten worden geheven door middel van aanslagen.

Artikel 6 Betaling

 • Aanslagen moeten worden betaald in één termijn. De termijn vervalt één maand na dagtekening van het aanslagbiljet.

Artikel 7 Kwijtschelding

 • Er wordt geen kwijtschelding van deze rechten verleend.

Artikel 8 Nadere regels gegeven door het college van burgemeester en wethouders

 • Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van rechten huisaansluitingen afvalwater.

Artikel 9 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1.

  De Verordening Huisrioleringen Amsterdam 2005, vastgesteld bij zijn besluit van 15 december 2004 (Gemeenteblad 2004, afd. 3A, nr.325/836), laatstelijk gewijzigd bij zijn besluit van 15december 2010 (Gemeenteblad 2010, afd. 3A, nr. 237/784), wordt ingetrokken met ingang van de datum vermeld in het derde lid, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de betreffende belastbare feiten die zich vóór die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking in afdeling 3A van het Gemeenteblad.

 • 3.

  De datum van de ingang van de heffing is 1 januari 2012.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening Huisaansluitingen Afvalwater Amsterdam 2012.