Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Apeldoorn

Ondersteuningsregeling Sportagenda Apeldoorn

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Apeldoorn
Officiële naam regelingOndersteuningsregeling Sportagenda Apeldoorn
CiteertitelOndersteuningsregeling Sportagenda Apeldoorn
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 4 van de Algemene subsidieverordeing gemeente Apeldoorn 2014

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-05-2016Onbekend

10-05-2016

officiële bekendmakingen.nl

2016-001366

Tekst van de regeling

Intitulé

Ondersteuningsregeling Sportagenda Apeldoorn

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn,

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Apeldoorn 2014;

BESLUIT:

De Ondersteuningsregeling Sportagenda Apeldoorn vast te stellen.

Artikel 1 Algemene bepalingen

 • 1.

  Tenzij in deze regeling uitdrukkelijk anders wordt vermeld, gelden de voorwaarden en bepalingen van de Algemene subsidieverordening gemeente Apeldoorn 2014.

 • 2.

  Voor toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

  a. Asv: de Algemene subsidieverordening gemeente Apeldoorn 2014;

  b. organisatie: een binnen de gemeente Apeldoorn gevestigde vereniging of stichting of een aan dezerechtspersonen gelieerde instelling of andere rechtspersoonlijkheid bezittende organisatie op het terrein van sport, die haar activiteiten in hoofdzaak binnen de gemeente Apeldoorn uitvoert;

  c. Initiatief: een in de Sportagenda Apeldoorn opgenomen idee van een organisatie zoals in artikel 1 lid 2b omschreven;

  d. Sportagenda Apeldoorn: een dynamisch document bestaande uit initiatieven van partijen uit het veldwaarmee zij zelf de sport en het bewegen in Apeldoorn willen versterken en waarin maatschappelijke thema’s een belangrijke rol spelen;

  e. Stuurgroep Sportagenda: adviescommissie van het college die is samengesteld uit leden op grond van hun expertise.

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten

 • 1.

  Het college kan op aanvraag aan een organisatie eenmalig een opstartsubsidie verstrekken voor de uitvoering van een initiatief uit de Sportagenda Apeldoorn.

 • 2.

  Het initiatief:

  a.komt zonder subsidie op grond van de Ondersteuningsregeling Sportagenda Apeldoorn niet uit de

startblokken;

  • b.

   wordt uitgevoerd door een organisatie zoals omschreven in artikel 1 lid 2b, die adequaat inspeelt op maatschappelijke ontwikkelingen, toekomstgericht is en bewust is van haar maatschappelijke positie in buurt, wijk of dorp;

  • c.

   is tot stand gekomen door en/of is gericht op samenwerking met partijen uit het sport- en beweegveld;

  • d.

   is vernieuwend, actiegericht en in ontwikkeling.

 • 3.

  Het college beschikt op een subsidieaanvraag nadat de Stuurgroep Sportagenda daaromtrent advies heeft uitgebracht aan het college.

Artikel 3 Niet-subsidiabele kosten

Niet tot de subsidiabele kosten worden gerekend de kosten verbonden aan huisvesting.

Artikel 4 Bijzondere bepalingen / verplichtingen

1.De subsidieaanvraag dient vergezeld te gaan van een:

 • a.

  projectvoorstel met doelstellingen;

 • b.

  activiteitenplan waarin wordt aangetoond dat voldaan wordt aan de in artikel 2 lid 2 genoemde criteria;

 • c.

  begroting.

Artikel 5 Subsidieplafond en verdeelregels

1.Voor het subsidiëren van de activiteiten als bedoeld in artikel 2 is het bedrag beschikbaar zoals dat in de

begroting voor het betreffende kalenderjaar is vastgesteld. Dit bedrag is tevens het subsidieplafond.

 • 2.

  De subsidie bedraagt maximaal € 20.000 per aanvraag (initiatief) per kalenderjaar.

 • 3.

  De volledig ingediende aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

Artikel 6 Vaststelling van de subsidie

De artikelen 17 en 18 van de Asv zijn van toepassing op de vaststelling van de subsidie.

Artikel 7 Inwerkingtreding en Citeertitel

 • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag, volgend op die van de bekendmaking.

 • 2. Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Ondersteuningsregeling Sportagenda Apeldoorn’.

Artikel 8 Afwijkingsbevoegdheid

Het college kan in bijzondere gevallen, op advies van de Stuurgroep Sportagenda, afwijken van één of meerdere bepalingen van deze regeling.

Het college van burgemeester en wethouders,

de burgemeester, de secretaris,