Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Apeldoorn

Subsidieregeling voor evenementen 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Apeldoorn
Officiële naam regelingSubsidieregeling voor evenementen 2016
CiteertitelSubsidieregeling voor evenementen 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening van de gemeente Apeldoorn en het evenementenbeleid ‘De Levendige stad’

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-11-2016Onbekend

29-09-2016

Officielebekendmakinbgen.nl 2 november 2016

2016-003140

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling voor evenementen 2016

Burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn;

overwegende dat het college bevoegd is voor bepaalde vormen van subsidies nadere regels te stellen dan wel specifieke regelingen vast te stellen;

gelet op Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening van de gemeente Apeldoorn en het evenementenbeleid ‘De Levendige stad’.

BESLUITEN:

vast te stellen de navolgende Subsidieregeling voor evenementen 2016.

Artikel 1. Algemene bepalingen

 • 1. Tenzij in deze regeling uitdrukkelijk anders wordt vermeld, gelden de voorwaarden en bepalingen van de Algemene subsidieverordening gemeente Apeldoorn 2014.

 • 2. Voor toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

  • -

   Asv: Algemene subsidieverordening gemeente Apeldoorn 2014;

  • -

   Awb: Algemene wet bestuursrecht;

  • -

   college: het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn;

  • -

   evenement: elk voor publiek toegankelijke tijdelijke verrichting van vermaak zoals opgenomen in artikel 2.24 van de Algemeen plaatselijke verordening;

  • -

   evenementenbeleid: het door de gemeenteraad van Apeldoorn op 26 november 2015 vaststelde evenementenbeleid ‘De levendige stad’;

  • -

   evenementenjaarprogramma: overzicht van alle (gesubsidieerde en niet gesubsidieerde) evenementen die in een bepaald jaar plaats kunnen vinden;

  • -

   organisatie: een rechtspersoon;

  • -

   publieksevenementen; voor bewoners en bezoekers van Apeldoorn aantrekkelijke evenementen die een wezenlijke bijdrage leveren aan een evenwichtige evenementenkalender en spreiding in het evenementenjaarprogramma qua soort, omvang, tijd, doelgroep en locaties, niet zijnde springplankevenementen of topsportevenementen.

  • -

   Stichting Apeldoorn Promotie/Stichting Apeldoorn Marketing in oprichting (i.o): stichting die een subsidieaanvraag beoordeelt en het college daaromtrent adviseert.

  • -

   springplankevenementen: nieuwe, innovatieve, creatieve, kleine evenementen.

Artikel 2. Doelstelling

Het college kan op aanvraag aan een organisatie subsidie verlenen voor het organiseren van een evenement in de gemeente Apeldoorn met als doel een evenwichtig evenementenjaarprogramma in soort, omvang, tijd, doelgroep en locatie te realiseren teneinde de aantrekkelijkheid van de gemeente Apeldoorn om te wonen, te werken en te recreëren te bevorderen.

Artikel 3. Subsidiabele evenementen

 • 1. De evenementen waarvoor subsidie kan worden verleend worden onderscheiden in twee categorieën:

  • a.

   publieksevenementen;

  • b.

   springplankevenementen.

 • 2. Om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie voor het organiseren en uitvoeren van een evenement, zowel een publieksevenement als een springplank evenement, moet een evenement aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • a.

   het evenement vindt in de gemeente Apeldoorn plaats;

  • b.

   het evenement sluit aan bij (de strategische) doelstellingen uit het evenementenbeleid;

  • c.

   het evenement draagt bij aan een evenwichtig evenementenjaarprogramma voor wat betreft soort, omvang, tijd, doelgroep en locatie;

  • d.

   het evenement haalt tenminste 60% van de inkomsten uit andere bronnen dan uit de subsidie van de gemeente.

Artikel 4. Subsidieplafond en verdeelregels

 • 1. Voor het subsidiëren van de evenementen als bedoeld in artikel 3 stelt het college jaarlijks de subsidieplafonds vast met dien verstande dat maximaal 10% van het totale budget bestemd is voor de onder artikel 3, eerste lid, onder b, genoemde evenementen.

 • 2. Het college stelt de in het eerste lid van dit artikel genoemde plafonds vast onder voorbehoud van het als zodanig vaststellen van de Meerjaren Programmabegroting door de gemeenteraad van Apeldoorn.

 • 3. De volledige aanvragen voor de in artikel 3, eerste lid, onder a, genoemde evenementen die binnen de aanvraagtermijn zijn ingediend worden in een rangorde geplaatst volgens een individuele inhoudelijke beoordeling op grond van de toetsingscriteria als genoemd in artikel 6 van de subsidieregeling.

 • 4. De organisaties die voor een evenement als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder a subsidie aanvraagt en het hoogst in rangorde staan komen in aanmerking voor subsidie tot het subsidieplafond bereikt.

 • 5. Indien de rangorde in relatie tot het subsidieplafond uitwijst dat door toekenning van de subsidieaanvragen geen evenwichtig evenementenjaarprogramma voor wat betreft soort, omvang, tijd, doelgroep en locatie gerealiseerd kan worden, dan kan worden besloten om de aanvraag deels te honoreren tot er sprake is van een evenwichtig evenementenjaarprogramma naar soort, omvang, tijd, doelgroep en locatie.

 • 6. De organisatie die voor een artikel 3, eerste lid, onder b, subsidie aanvraagt en voldoet aan de toetsingscriteria in artikel 6, derde lid, worden door het college in volgorde van binnenkomst behandeld, waarbij als datum van ontvangst geldt de dag waarop de aanvraag volledig is.

 • 7. Bij evenementen die naar soort, omvang, tijd, doelgroep, locatie overeenkomen, komt het evenement dat bij de beoordeling het hoogste in de rangorde is geëindigd in aanmerking voor subsidie. Bij gelijke score is de totaalscore op positionering en professionaliteit doorslaggevend bij de uiteindelijke toekenning.

Artikel 5. De aanvraag

 • 1. a. In afwijking van artikel 8, eerste lid van de Asv dient de aanvraag voor subsidie voor evenementen als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder a, voor het kalenderjaar 2017 uiterlijk voor 16 november 2016 ingediend te worden bij het college op het daarvoor het door college vastgestelde aanvraagformulier. De aanvraag dient volledig te zijn ingevuld en te zijn voorzien van alle informatie en bijlagen zoals aangegeven op het aanvraagformulier.

  • b.

   In afwijking van artikel 8, eerste lid van de Asv dient de aanvraag voor subsidie voor evenementen als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder a, voor de daaropvolgende kalenderjaren vóór 1 november ingediend te worden bij het college op het daarvoor het door college vastgestelde aanvraagformulier. De aanvraag dient volledig te zijn ingevuld en te zijn voorzien van alle informatie en bijlagen zoals aangegeven op het aanvraagformulier.

 • 2. De aanvragen voor subsidie voor evenementen als bedoeld in het eerste lidmogen na de uiterste indieningsdatum niet worden veranderd of inhoudelijk worden gewijzigd c.q. aangevuld.

 • 3. In afwijking van artikel 8, eerste lid van de Asv dient de aanvraag voor subsidie voor evenementen als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder b, uiterlijk 16 weken voorafgaand aan de datum waarop het evenement plaatsvindt bij het college te worden ingediend.

 • 4. Het college wordt bij de beoordeling van de in behandeling genomen aanvragen geadviseerd door de Stichting Apeldoorn Promotie/Stichting Apeldoorn Marketing i.o.

 • 5. De Stichting Apeldoorn Promotie/Stichting Apeldoorn Marketing i.o. adviseert met inachtneming van het bepaalde in deze subsidieregeling.

 • 6. Het college beschikt op een aanvraag nadat Stichting Apeldoorn Promotie/Stichting Apeldoorn Marketing i.o. een advies daaromtrent heeft uitgebracht aan het college.

 • 7. Het college kan gemotiveerd afwijken van het door de Stichting Apeldoorn Promotie/Stichting Apeldoorn Marketing opgestelde advies.

Artikel 6 Toetsingscriteria

 • 1. Subsidieaanvragen voor evenementen als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder a, worden naast de toetsing aan de criteria zoals genoemd in artikel 3, op zichzelf gewogen op grond van de volgende aanvullende toetsingscriteria:

  • a.

   Positionering;

  • b.

   Plaats binnen het evenementenjaarprogramma;

  • c.

   Herkomst bezoekers;

  • d.

   Samenwerking;

  • e.

   Professionaliteit;

  • f.

   Bezoekersbeleving en gastvrijheid;

  • g.

   Marketing/communicatie;

  • h.

   Spin-off;

  • i.

   Duurzaamheid.

 • 2. De toetsingscriteria als bedoeld in het eerste lid en de wijze van beoordeling zijn nader uitgewerkt in bijlage A. Deze bijlage maakt onlosmakelijk onderdeel uit van deze subsidieregeling.

 • 3. Evenementen als artikel 3, eerste lid, onder b, dienen naast de criteria zoals genoemd in artikel 3 tevens te voldoen aan de volgende criteria:

  • a.

   het evenement moet vernieuwend zijn en iets bijzonders toevoegen aan het reguliere aanbod en indien van toepassing potentie hebben om uit te groeien naar een evenement als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder a;

  • b.

   het evenement moet bijdragen aan een evenwichtig evenementenjaarprogramma naar soort, omvang, tijd, doelgroep, tijd en locatie;

 • 4. Er kan maximaal 1 keer per jaar met een maximum van drie jaar subsidie aan een evenement als bedoeld in artikel 3 eerste lid, onder b, worden verleend.

Artikel 7. Aanvullende weigeringsgronden

 • 1. De subsidieverlening kan, naast de in artikelen 4:25, 4:35 Awb en artikel 9 van de Asv genoemde gevallen, geweigerd worden indien een gegronde reden bestaat om aan te nemen dat:

  • a.

   het evenement blijkens de ingediende begroting een onvoldoende betrouwbare financiële basis hebben;

  • b.

   het evenement onvoldoende bijdraagt aan de doelstellingen als bedoeld in artikel 2;

  • c.

   het evenement niet voldoet aan de voorwaarden als bedoeld in artikel 3.

Artikel 8. Subsidiabele kosten

 • 1. Subsidie voor evenementen als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder a, wordt verstrekt tot het maximum van 40% van de begroting van het evenement.

 • 2. Subsidie voor evenementen als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder b, wordt verstrekt tot het maximum van 40% van de begroting van het evenement tot een maximaal bedrag van € 2.500,00 per jaar.

Artikel 9. Opschortende voorwaarden

 • 1. Subsidie wordt verleend onder de voorwaarde dat de organisatie beschikt over de vereiste vergunning(en)/ontheffing(en) voor het evenement.

 • 2. Een subsidie ten laste van de begroting, die nog niet is vastgesteld, wordt verleend onder de voorwaarde dat voldoende middelen in de begroting beschikbaar zullen worden gesteld.

Artikel 10. Voorschotten

Aan de subsidieontvanger wordt een voorschot van 100% van het verleende subsidiebedrag uitbetaald.

Artikel 11. Verplichtingen en vaststelling van de subsidie

 • 1. Het college kan, in aanvulling op de artikelen 11 en 12 van de Asv, aan de subsidieontvanger de volgende verplichtingen opleggen;

  • a.

   de subsidieontvanger verleent alle medewerking aan evaluatie en monitoring van het gesubsidieerde evenement.

 • 2. Het college kan daarnaast bij subsidieverlening nog overige doelgebonden verplichtingen opleggen.

 • 3. De artikelen 17, 18 en 19 van de Asv zijn van toepassing op de vaststelling van de subsidie.

Artikel 12. Afwijkingsbevoegdheid

Het college kan in, bijzondere gevallen, afwijken van één of meerdere bepalingen van deze regeling.

Artikel 13. Evaluatie

Deze regeling wordt periodiek geëvalueerd.

Artikel 14. Inwerkingtreding, overgangsrecht en citeertitel

 • 1.

  Aldus vastgesteld door het college van B&W d.d. 29 september 2016.

  Deze regeling treedt in werking op de dag na die van bekendmaking onder gelijktijdige intrekking regeling voor evenementensubsidie 2008

 • 2.

  Op aanvragen tot het vaststellen van een evenementensubsidie die op basis van de regeling voor evenementensubsidie 2008 zijn verleend, wordt beslist met toepassing van voornoemde regeling.

 • 3.

  Op aanvragen om evenementensubsidies die op basis van de regeling voor evenementensubsidie 2008 zijn ingediend en waarover bij de inwerkingtreding van deze regeling nog niet is beslist blijft de regeling voor evenementensubsidie 2008 van toepassing.

 • 4.

  Op bezwaarschriften gericht tegen een verlenings- of vaststellingsbeschikking op grond van de regeling voor evenementensubsidie 2008 wordt beslist met toepassing van deze voornoemde regeling.

 • 5.

  Deze regeling wordt aangehaald als Subsidieregeling voor evenementen 2016.

 • 6.

  Bijlage A:Toetsingscriteria en bijhorende beoordelingsmatrix voor publieksevenementen

  • ·

   Positionering

   ·De mate waarin het evenement draagt aan de strategische doelen:

   • -

    Comfortabele familie stad (wonen)

   • -

    Veelzijdige en innovatie economie (werken)

   • -

    Toeristisch Toplandschap (recreëren)

  • ·

   Plaats binnen het totale evenementenjaarprogramma

   ·De mate waarin het evenement in soort, omvang, tijd, doelgroep en locaties bijdraagt aan een evenwichtig evenementenjaarprogramma

  • ·

   Herkomst bezoekers

   ·De mate waarop het evenement lokaal, regionaal, nationaal en/of internationaal publiek bereikt.

  • ·

   Samenwerking

   ·De mate waarop het evenement gericht is op samenwerking met andere organisatie/ondernemers/binnenstad daar waar dit inhoudelijk of voor een evenwichtige evenementenjaarkalender meerwaarde biedt.

  • ·

   Professionaliteit

   • ·

    De mate waarop het activiteitenplan professioneel is (goed doordacht, realistische doelstellingen, positionering en uitvoering).

   • ·

    Er is sprake van een positief trackrecord (positieve evaluatie, positieve referentie projecten).

  • ·

   Bezoekersbeleving en gastvrijheid

   • ·

    De mate waarin het evenement leidt tot hoge bezoekerstevredenheid en er jaarlijks voor terugkomen.

   • ·

    De mate waarin het evenement onderscheidend is wat betreft concept, locatie, en/of programmering ten opzicht van lokaal, regionaal en/of landelijke aanbod

   • ·

    De mate waarin het evenement vernieuwend / vernieuwende onderdelen heeft in vergelijking met voorgaande keren (inhoudelijk concept, doelgroep, mediacampagne).

  • ·

   Marketing/communicatie

   • ·

    De mate waarin het evenement media-aandacht genereert op lokaal, regionaal, nationaal en/of internationaal niveau.

   • ·

    De mate waarin de doelstellingen wat betreft doelgroep, bereik en ingezette middelen realistisch is.

  • ·

   Spin-off

   • ·

    De mate waarin het evenement een aantoonbare maatschappelijk en/of economisch rendement.

   • ·

    De mate waarin het evenement leidt tot een hoge bestedingspatroon in Apeldoorn.

   • ·

    De mate waarin het evenement leidt tot meerdaags verblijf/overnachtingen in de stad.

  • ·

   Duurzaamheid

   ·De mate waarin de organisator duurzaam bezig is met het evenement.

Toetsings-criteria + Score PositioneringPlaats binnen het totale evenementenjaar-programmaHerkomst bezoekersSamenwerkingProffesionaliteit
 sluit aan bij de strategische doelenin soort, omvang, tijd, doelgroep en locatieslokaal, regionaal (inter)nationaalbereidheid totactiviteitenplan en uitvoeringpositief trackrecord
1 punt  nauwelijks van toegevoegde waarde  nihillaag  
2 punten    lokaal      
3 punten    regionaalmiddel  normaal
4 punten        middel  
5 punten    nationaalhoog    
6 punten            
7 punten    internationaal    hoog
8 punten  zeer van toegevoegde waarde    hoog  
9 punten            
10 punten1 doelstelling          
15 punten2 doelstellingen          
20 punten3 doelstellingen          
Minus 10 punten            
Minus 20 punten          negatief t.o.v. vorig jaar
Toetsings-criteria + ScoreBezoekersbelevingMarketing
 Bezoekerstevredenheid en aantal bezoekers die er jaarlijk voor terugkomenonderscheidendheid van het conceptvernieuwendpositieve media-aandachtmarketingplan
1 punt  vergelijkbaar in Apeldoornnauwelijkslokaalmatig
2 punten          
3 punten  vergelijkbaar in de regio  regionaal  
4 punten    hoog  voldoende
5 puntenneutraaluniek in zijn soort  landelijk  
6 punten      Internationaalgoed
7 puntenhoog        
8 punten          
9 punten          
10 punten          
15 punten          
20 punten          
Minus 10 puntendaling t.o.v. vorig jaar        
Minus 20 punten          
Toetsings-criteria + ScoreSpin offDuurzaamheid
 maatschappelijk economische spin offleidt tot meerdaags verblijfhoger bestedingspatroonduurzame aspecten in evenementenplan verweven
1 puntlaagnauwelijksnauwelijksnauwelijks
2 punten        
3 punten      middel
4 punten        
5 punten    hooghoog
6 puntenhoogja    
7 punten        
8 punten        
9 punten        
10 punten        
15 punten        
20 punten        
Minus 10 punten        
Minus 20 punten        

In bovenstaande beoordelingsmatrix wordt de minimale en maximale score per toetsingscriterium weergegeven.