Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Apeldoorn

VERORDENING MARKTGELDEN 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieApeldoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVERORDENING MARKTGELDEN 2019
CiteertitelVerordening marktgelden 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019Onbekend

08-11-2018

www.officielebekendmakingen.nl d.d 20 december 2018.

2018-084430

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING MARKTGELDEN 2019

De raad van de gemeente Apeldoorn;

Gelezen het voorstel van het college van 16 oktober 2018 met nummer 2018-084430.

gelet op de artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

BESLUIT:

vast te stellen de navolgende Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2019.

 

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

 

Artikel 1 Aard van de heffing

Onder de naam ‘marktgelden’ worden rechten geheven voor het gebruik van een standplaats voor de uitoefening van de markthandel, daaronder begrepen de diensten die in verband hiermee door of vanwege de gemeente worden verleend.

Artikel 2 Belastingplicht

De marktgelden worden geheven van degene die een standplaats heeft ingenomen.

Artikel 3 Tarieven

Het marktgeld bedraagt per marktdag of gedeelte daarvan:

 

 

Voor de markten met uitzondering van die op zaterdag

Voor de markt op zaterdag

1.

voor het innemen van een standplaats, per

strekkende meter in beslag genomen ruimte

€ 3,10

€ 4,20

 

tenzij deze ruimte een diepte heeft van meer

dan 3,00 m, in welk geval voor de grotere

diepte per m² wordt berekend een bedrag van

€ 2,00

€ 2,55

2.

voor het innemen van een standplaats door

een houder van een vaste standplaats, per

kwartaal, per strekkende meter in beslag

genomen ruimte

€ 31,00

€ 42,00

 

tenzij deze ruimte een diepte heeft van meer

dan 3,00 m, in welk geval voor de grotere

diepte per m² wordt berekend een bedrag

van

€ 20,00

€ 25,50

3.

De in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde rechten zijn eveneens van toepassing op de ten behoeve van een voertuig ingenomen ruimte, indien dit voertuig uitsluitend dient tot opslag van goederen tijdens de markturen.

4.

Voor het berekenen van de rechten wordt van de in dit artikel bedoelde ingenomen ruimte een gedeelte van een strekkende meter of van een vierkante meter voor een gehele strekkende of vierkante meter gerekend.

Artikel 4 Wijze van heffing

 • 1.

  De rechten als bedoeld in artikel 3, lid 1, worden geheven door middel van een gedagtekende nota, waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

 • 2.

  De rechten als bedoeld in artikel 3, lid 2, worden geheven bij wege van aanslag.

Artikel 5 Tijdstip van betaling

 • 1.

  Het marktgeld, als bedoeld in artikel 3, lid 1, moet worden voldaan op het tijdstip waarop een standplaats wordt ingenomen.

 • 2.

  Het marktgeld, als bedoeld in artikel 3, lid 2, is invorderbaar in één termijn, die vervalt veertien dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet.

Artikel 6 Ontheffing en vermindering

 • 1.

  Ingeval het marktgeld voor een kwartaal is voldaan en door bijzondere omstandigheden, behoudens vakantie, van de standplaats voor tenminste 3 opeenvolgende weken geen gebruik kan worden gemaakt, wordt ontheffing verleend over zoveel tiende gedeelten van het overeenkomstige artikel 3, lid 2, berekende bedrag als er dagen zijn waarop van de standplaats, geen gebruik is gemaakt.

 • 2.

  Bij vervanging wordt aan de houder van een vaste standplaats geen vermindering verleend van per kwartaal geheven marktgeld.

Artikel 7 Nadere regels door het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling

Het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Tribuut belastingsamenwerking kan nadere regels

geven met betrekking tot de heffing en de invordering van marktgelden.

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De Verordening marktgelden 2018, vastgesteld op 9 november 2017, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening marktgelden 2019’.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 8 november 2018 met nummer 116-2018.

De raad voornoemd,

drs. A. Oudbier

raadsgriffier

drs. J.C.G.M. Berends MPA

voorzitter