Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Verordening collegeonderzoeken van de gemeente Assen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening collegeonderzoeken van de gemeente Assen
CiteertitelVerordening collegeonderzoeken van de gemeente Assen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpalgemeen bestuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 147

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-200920-12-2017nieuwe regeling

12-02-2009

Berichten van de Brink, 25 februari 2009

12 februari 2009, BB2008/01611

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening collegeonderzoeken van de gemeente Assen

De raad van de gemeente Assen;

gelet op art. 147 Gemeentewet

b e s l u i t:

vast te stellen de volgende:

VERORDENING COLLEGEONDERZOEKEN VAN DE GEMEENTE ASSEN

over het periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en/of rechtmatigheid van het door het college gevoerde bestuur.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.

doelmatigheid:

het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen;

b.

doeltreffendheid:

de mate waarin de gewenste effecten van het beleid daadwerkelijk worden behaald;

c.

rechtmatigheid:

de mate waarin de uitvoering van het beleid in overeenstemming is met de interne en externe regels is;

d.

beleidsproduct:

het product dat tezamen met andere producten een programma vormt;

e.

organisatieonderdeel:

organisatorische eenheid van de ambtelijke organisatie zoals een dienst, afdeling of cluster.

Artikel 2. Onderzoeksfrequentie

 • 1.

  Het college voert jaarlijks in ieder geval 2 onderzoeken uit.

 • 2.

  De onderzoeken als genoemd in het eerste lid hebben betrekking op een thema of een organisatieonderdeel. Als het een thema onderzoek betreft wordt er een (onderdeel van) een beleidsproduct onderzocht op doelmatigheid, doeltreffendheid en of rechtmatigheid. Als het een organisatieonderdeel onderzoek betreft wordt er een organisatieonderdeel onderzocht op doelmatigheid, doeltreffendheid en of rechtmatigheid.

 • 3.

  Indien er in een jaar meer dan één themaonderzoek plaatsvindt behoren de (onderdelen van) de te onderzoeken beleidsproducten elk tot verschillende programma’s.

  Indien er in een jaar meer dan één organisatieonderdeel onderzoek plaatsvindt behoren de te onderzoeken organisatieonderdelen tot verschillende diensten.

Artikel 3. Onderzoeksprogramma

Het college zendt ieder jaar uiterlijk voor 1 december een onderzoeksprogramma naar de raad van de in het daarop volgend jaar te verrichten onderzoeken naar doelmatigheid, doeltreffendheid en/of rechtmatigheid. Per mogelijk onderzoek wordt een korte motivering aangegeven en voorzover mogelijk de onderzoeksvraag.

Artikel  4. Voortgang onderzoeksprogramma

Het college rapporteert in de bedrijfsvoeringsparagraaf van de gemeenterapportages en jaarstukken over de voortgang van de onderzoeken naar doelmatigheid, doeltreffendheid en/of rechtmatigheid.

Artikel 5. Rapportage en gevolgtrekking

 • 1.

  De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat in ieder geval bevindingen, conclusies op basis van de bevindingen en aanbevelingen voor verbetering.

 • 2.

  Het college stelt op basis van ieder onderzoek een verbeterplan op. De rapportage en het verbeterplan worden ter kennisgeving aan de raad aangeboden. Het college voert het verbeterplan uit en rapporteert hierover in de bedrijfsvoeringsparagraaf van de gemeenterapportages en jaarstukken.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 februari 2009.

Artikel 7. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening collegeonderzoeken van de gemeente Assen”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12-02-2009

 

De raad voornoemd,

, voorzitter

 

, griffier