Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Baarn

Marktverordening gemeente Baarn 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBaarn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMarktverordening gemeente Baarn 2011
CiteertitelMarktverordening gemeente Baarn 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikelen 147, eerste lid en 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Marktreglement Gemeente Baarn 2011

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-04-2011Nieuwe regeling

30-03-2011

Gemeentenieuws, Baarns Weekblad 7 april 2011

11RV 000001

Tekst van de regeling

Intitulé

Marktverordening gemeente Baarn 2011

Raadsbesluit

Voorstelnummer: 11RV000001

Onderwerp: Vaststellen Marktverordening gemeente Baarn 2011

De raad van de gemeente Baarn

 • -

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 januari 2011;

 • -

  overwegende dat de Marktverordening 1994 vervanging behoeft;

 • -

  gelet op artikel 147, eerste lid , alsmede artikel 149 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen van de Marktverordening gemeente Baarn 2011, die luidt als volgt:

 

 

HOOFDSTUK 1

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

Begripsomschrijvingen

 

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  markt: de door het college ingestelde warenmarkt;

 • b.

  standplaats: de ruimte die voor de duur van de markt is aangewezen voor het uitoefenen van de markthandel;

 • c.

  vaste standplaats: de standplaats die voor onbepaalde tijd ter beschikking is gesteld aan een vergunninghouder;

 • d.

  dagplaats: de standplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld aan een vergunninghouder, omdat deze niet als vaste standplaats is toegewezen dan wel ingenomen;

 • e.

  standwerken: de activiteit waarbij de vergunninghouder publiek om zich heen verzamelt en dat publiek door een aansprekende uiteenzetting probeert over te halen tot de aankoop van een artikel;

 • f.

  standwerkersplaats: de standplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld om te standwerken;

 • g.

  vergunninghouder: degene aan wie door het college vergunning is verleend voor het innemen van een standplaats;

 • h.

  wachtlijst: de lijst van gegadigden voor een vaste standplaats;

 • i.

  anciënniteitlijst: de lijst van vergunninghouders van een vaste standplaats;

 • j.

  marktmeester: de persoon die als zodanig is aangewezen door het college.

   

Artikel 2

Inrichting van de markt; branche-indeling

 

 • 1.

  Het college bepaalt ten aanzien van de markt:

 • a.

  het aantal standplaatsen;

 • b.

  de afmetingen van de standplaatsen;

 • c.

  de opstelling en indeling van de markt;

 • d.

  welke standplaatsen worden toegewezen als vaste standplaats en als standwerkersplaats.

 • 2.

  Het college kan voor de markt vaststellen:

 • a.

  een lijst met artikelengroepen of branches;

 • b.

  een maximumaantal standplaatsen per branche.

   

Artikel 3

Nadere regels

 

Het college is bevoegd nadere regels te stellen betreffende het bepaalde in deze verordening.

 

Artikel 4

Voorschriften en beperkingen

 

 • 1.

  Het college kan voorschriften en beperkingen verbinden aan een krachtens deze verordening verleende vergunning of ontheffing, ter bescherming van de belangen in verband waarmee de vergunning of ontheffing is vereist.

 • 2.

  Degene aan wie krachtens deze verordening een vergunning of ontheffing is verleend, is verplicht de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen in acht te nemen.

   

HOOFDSTUK 2

BEPALINGEN OVER VERGUNNINGEN

Artikel 5

Standplaatsvergunning

 

Het is verboden een standplaats op de markt in te nemen zonder vergunning van het college.

 

Artikel 6

Vereisten

 

Voor toewijzing van een standplaats komt uitsluitend in aanmerking een handelingsbekwaam natuurlijk persoon die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en een aanvraag voor een vergunning heeft ingediend bij het college.

 

Artikel 7

Intrekking vaste standplaatsvergunning

 

 • 1.

  Het college trekt een vaste standplaatsvergunning in:

 • a.

  op schriftelijk verzoek van de vergunninghouder;

 • b.

  bij overlijden van de vergunninghouder, tenzij op grond van artikel 7 van het Marktreglement Baarn 2011 de vergunning wordt overgeschreven.

 • 2.

  Het college kan een vaste standplaatsvergunning intrekken:

 • a.

  indien ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  indien de vergunninghouder niet meer voldoet aan de in artikel 6 genoemde vereisten.

 • 3.

  Indien degene op wie een vergunning ingevolge artikel 7 van het Marktreglement Baarn 2011 is overgeschreven, reeds vergunning heeft voor een andere vaste standplaats op dezelfde markt, wordt laatstgenoemde vergunning ingetrokken.

   

HOOFDSTUK 3

STRAF-, OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 8

Intrekking en schorsing vaste standplaatsvergunning

 

Onverminderd het bepaalde in artikel 7 kan het college een vergunning voor een vaste standplaats, al dan niet voorwaardelijk, intrekken dan wel telkens voor ten hoogste vier achtereenvolgende marktdagen schorsen, indien de vergunninghouder of een persoon die hem bijstaat:

 • a.

  het bepaalde bij of krachtens deze verordening of de voorschriften van de vergunning overtreedt;

 • b.

  zich schuldig maakt aan wangedrag of bedrog; of

 • c.

  niet of niet tijdig het verschuldigde marktgeld voldoet, dat wordt geheven op grond van artikel 229 van de Gemeentewet.

   

Artikel 9

Uitsluiting dagplaatshouder of standwerker

 

Het college kan een vergunninghouder van een dagplaats of een standwerkersplaats van de toewijzing van een dagplaats of een standwerkersplaats uitsluiten voor ten hoogste vier marktdagen, indien deze:

 • a.

  het bepaalde bij of krachtens deze verordening overtreedt;

 • b.

  zich schuldig maakt aan wangedrag of bedrog;

 • c.

  niet als standwerker actief is op een hem toegewezen standwerkersplaats;

 • d.

  niet of niet tijdig het verschuldigde marktgeld voldoet, dat wordt geheven op grond van artikel 229 van de Gemeentewet.

   

Artikel 10

Onmiddellijke verwijdering

 

Onverminderd het bepaalde in artikel 125 van de Gemeentewet kan het college een vergunninghouder gelasten zich onmiddellijk van de markt te verwijderen indien hij:

 • a.

  het bepaalde bij of krachtens deze verordening of de voorschriften van de vergunning overtreedt;

 • b.

  zich op de markt schuldig maakt aan wangedrag of bedrog;

 • c.

  niet als standwerker actief is op een hem toegewezen standwerkersplaats.

   

Artikel 11

Strafbepaling

 

Overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening wordt gestraft met een geldboete van de tweede categorie of hechtenis van ten hoogste drie maanden en kan bovendien worden gestraft met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

 

Artikel 12

Toezichthouders

 

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de marktmeester en de bij besluit van het college aangewezen personen.

 

Artikel 13

Intrekking oude regeling

 

De Marktverordening 1994, vastgesteld op 30 november 1994, wordt ingetrokken.

 

Artikel 14

Overgangsbepalingen

 

 • 1.

  Besluiten van het college die genomen zijn krachtens de Marktverordening 1994 gelden als besluiten genomen krachtens deze verordening.

 • 2.

  Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om vergunning op grond van de Marktverordening 1994 is ingediend en voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening niet definitief op de aanvraag is beslist, wordt daarop deze verordening toegepast.

   

Artikel 15

Inwerkingtreding

 

Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

 

Artikel 16

Citeertitel

 

Deze verordening wordt aangehaald als: Marktverordening gemeente Baarn 2011.

 

Vastgesteld in de openbare vergadering,

op 30 maart 2011.

griffier voorzitter