Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beesel

Verordening elektronische bekendmaking gemeente Beesel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeesel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening elektronische bekendmaking gemeente Beesel
CiteertitelVerordening elektronische bekendmaking gemeente Beesel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpelektronische bekendmaking

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, art. 2:14, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-03-2013nieuwe regeling

04-02-2013

Gemeenteblad, 2013, 12c

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

“Verordening elektronische bekendmaking gemeente Beesel”

De raad van de gemeente Beesel:

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 januari 2013;

gelet op het bepaalde in artikel 2:14, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t :

Vast te stellen de: “Verordening elektronische bekendmaking gemeente Beesel”

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze verordening wordt onder publicatie verstaan: mededeling, kennisgeving en bekendmaking.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is van toepassing op berichten, als bedoeld in artikel 2:14, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht, van de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester.

Artikel 3 Elektronische publicatie

  • 1.

    Publicatie van de ontvangst van meldingen, de ontvangst van aanvragen, ontwerpbesluiten en besluiten, vindt uitsluitend plaats in het elektronische gemeenteblad van Beesel, tenzij bij wettelijk voorschrift een andere wijze van publicatie is voorgeschreven.

  • 2.

    Het college van burgemeester en wethouders kan in voorkomende gevallen, naast de publicatie in het elektronisch gemeenteblad, tevens voorzien in een schriftelijke publicatie.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking.

Artikel 5 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening elektronische bekendmaking gemeente Beesel.

Aldus vastgesteld door de raad van Beesel in zijn openbare vergadering van 4 februari 2013.