Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beesel

Verordening Vertrouwenscommissie Herbenoeming Burgemeester Gemeente Beesel 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeesel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Vertrouwenscommissie Herbenoeming Burgemeester Gemeente Beesel 2016
CiteertitelVerordening Vertrouwenscommissie Herbenoeming Burgemeester gemeente Beesel 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 61a
 2. Gemeentewet, art. 82
 3. Gemeentewet, art. 86
 4. Gemeentewet, art. 147

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-07-2016nieuwe regeling

20-06-2016

Gemeenteblad, 2016, 89038

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING VERTROUWENSCOMMISSIE HERBENOEMING BURGEMEESTER GEMEENTE BEESEL 2016

De raad van de gemeente Beesel;

gelet op: de artikelen 61a, 82, 86 en 147 van de Gemeentewet;

gelet op de circulaire benoeming, functioneringsgesprekken en herbenoeming burgemeester van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dd. 15 juli 2012;

 

BESLUIT

• In te stellen een raadscommissie ad hoc, te noemen Vertrouwenscommissie Herbenoeming Burgemeester;

• tot het vaststellen van de navolgende Verordening Vertrouwenscommissie Herbenoeming Burgemeester Gemeente Beesel 2016.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  Commissie: de commissie als bedoeld in artikel 2, eerste lid van deze verordening

 • 2.

  De minister: de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • 3.

  Commissaris: de commissaris van de Koning in de Provincie Limburg

 • 4.

  Raad: de raad van de gemeente Beesel

 • 5.

  Aanbeveling: de schriftelijke verklaring van de raad omtrent de herbenoeming van de burgemeester

Artikel 2. Taken en bevoegdheden

 • 1.

  De commissie heeft tot taak de aanbeveling door de raad voor te bereiden in het kader van de herbenoemingsprocedure van de burgemeester.

 • 2.

  De commissie vormt zich een oordeel over het functioneren van de burgemeester op basis van de profielschets en de daaraan gerelateerde functioneringsgesprekken.

 • 3.

  De commissie brengt over haar oordeel een schriftelijk en vertrouwelijk verslag uit aan de raad, de burgemeester en aan de commissaris. Het verslag wordt voorzien van een conceptaanbeveling.

 • 4.

  De burgemeester kan, voorafgaand aan de bespreking in de raad, haar zienswijze over het verslag geven.

Artikel 3. Werkwijze en geheimhouding

 • 1.

  De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie leden dit noodzakelijk achten.

 • 2.

  De vergaderingen van de commissie zijn besloten.

 • 3.

  Over het besprokene, de overlegde stukken, het overleg met de burgemeester en eventueel de commissaris, bewaren de voorzitter, leden, adviseurs en ambtelijk ondersteuners strikte geheimhouding. De geheimhouding blijft na ontbinding van de commissie van kracht.

 • 4.

  De van de commissie uitgaande stukken worden ondertekend door de voorzitter en de griffier.

 • 5.

  Van elke vergadering wordt door de voorzitter, met ondersteuning van de griffier, ten minste vierentwintig uur van te voren aankondiging gedaan aan de leden van de commissie.

 • 6.

  De griffier draagt zorg voor een presentielijst en de verslaglegging van het verhandelde tijdens de vergadering van de commissie.

Artikel 4. Quorum en stemming

 • 1.

  De commissie vergadert niet, indien niet tenminste de helft van de leden aanwezig is.

 • 2.

  De bevindingen van de commissie worden bij meerderheid van de stemmen vastgesteld. Het gevoelen van de minderheid wordt desgewenst in het verslag aan de gemeenteraad vermeld.

 • 3.

  Bij staking van stemming over de uit te brengen bevindingen wordt het nemen van een beslissing uitgesteld tot de volgende vergadering. Is uitstel van de beslissing niet mogelijk of staken de stemmen ook in die volgende vergadering dan worden er geen bevindingen van de commissie, maar de verschillende meningen binnen de commissie ter kennis van de raad gebracht.

 • 4.

  Indien ter zake van zijn functioneren afspraken met de burgemeester worden gemaakt, worden deze in het verslag aan de raad vermeld.

Artikel 5. Samenstelling van de commissie

 • 1.

  Elke in de raad vertegenwoordigde fractie levert één gevaardigde die zitting neemt in de commissie:

  • -

   de heer L.A.P. Cremers

  • -

   de heer G.T.P.M. Derks

  • -

   de heer A.J. Holman

  • -

   de heer M.H.J. Roelofs

 • 2.

  De commissie kent geen plaatsvervangende leden. Het lidmaatschap is persoonlijk.

 • 3.

  De heer M.H.J. Roelofs is door de commissie aangewezen als voorzitter.

 • 4.

  De heer G.T.P.M. Derks is door de commissie aangewezen als plaatsvervangend voorzitter.

Artikel 6. Ambtelijke bijstand en adviseurs

 • 1.

  De raadsgriffier mw. E.J.C. Apeldoorn-Feijts wordt toegevoegd aan de commissie als ambtelijk secretaris en ondersteuner.

 • 2.

  De gemeentesecretaris dhr. R.R.M. Halffman wordt toegevoegd aan de commissie als ambtelijk ondersteuner.

 • 3.

  De eerste loco-burgemeester dhr. J.J.L. Smolenaars wordt toegevoegd aan de commissie als adviseur;

 • 4.

  De ambtelijke ondersteuners en de adviseur zijn géén lid van de commissie en hebben géén stemrecht;

 • 5.

  Bij afwezigheid van de raadsgriffier wordt de taak waargenomen door de gemeentesecretaris.

Artikel 7. Communicatie en correspondentie

 • 1.

  De voorzitter van de commissie treedt op als contactpersoon naar buiten.

 • 2.

  Alle stukken van de commissie worden aan de voorzitter gericht en door de griffier bewaard.

 • 3.

  Alle stukken die van de commissie uitgaan worden vanaf de griffie verzonden.

Artikel 8. Gesprek in kader van herbenoeming

De voorzitter nodigt de burgemeester uit voor een gesprek.

Artikel 9. Archivering van stukken

 • 1.

  De voorzitter van de commissie draagt er zorg voor dat na de ontbinding van de commissie alle stukken, die de commissie onder zich heeft op een geëigende wijze worden gearchiveerd.

 • 2.

  Alle kopieën van stukken, genoemd onder lid 1, dienen vernietigd te worden door of onder zorg van de voorzitter van de commissie.

Artikel 10. Onvoorziene gelegenheden

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist de commissie.

Artikel 11. Inwerkingtreding en vervaldatum

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking.

 • 2.

  Deze verordening vervalt op de dag volgend op die waarop door de minister aan de raad bekend is gemaakt het definitieve besluit dat is genomen op basis van de aanbeveling van de raad. De commissie is alsdan ontbonden. De geheimhouding blijft na ontbinding van de commissie van kracht.

Artikel 12. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de "Verordening Vertrouwenscommissie Herbenoeming Burgemeester gemeente Beesel 2016".

Aldus vastgesteld door de raad van Beesel in zijn openbare vergadering van 20 juni 2016.

drs. E.J.C. Apeldoorn-Feijts

griffier

dr. P. Dassen-Housen

voorzitter