Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beesel

Verordening op de heffing en de invordering van rechten wegens dienstverlening aan derden Beesel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeesel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van rechten wegens dienstverlening aan derden Beesel
CiteertitelVerordening dienstverlening aan derden Beesel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpdienstverlening aan derden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de “Verordening dienstverlening aan derden Beesel”, zoals vastgesteld op 7 december 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017nieuwe regeling

12-12-2016

Gemeenteblad, 2016, nr. 179078

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van rechten wegens dienstverlening aan derden Beesel

De raad van de gemeente Beesel;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 november 2016;

gelet op artikel 229 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van rechten wegens dienstverlening aan derden Beesel

(Verordening dienstverlening aan derden Beesel)

Artikel 1 Belastbaar feit

We heffen rechten voor:

 • a.

  diensten die de gemeente verstrekt

 • b.

  het gebruik van gemeentebezittingen, werken of inrichtingen die voor de openbare dienst zijn bestemd. Dit laatste voor zover de bezittingen, werken of inrichtingen bij de gemeente in beheer of onderhoud zijn.

Artikel 2 Belastingplicht

De belastingplichtige is:

 • a.

  de aanvrager van het belastbaar feit

 • b.

  degene ten behoeve van wie het belastbaar feit wordt verleend.

Artikel 3 Belastingtarief

De tarieven hebben we opgenomen in de verordening tarieven dienstverlening aan derden Beesel.

Artikel 4 Ontstaan

De belastingplicht ontstaat bij aanvang van de dienstverlening of bij aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 5 Wijze van heffing

We heffen de rechten door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop we het gevorderde bedrag vermelden.

Artikel 6 Termijnen van betaling

 • 1.

  Bij mondelinge kennisgeving van de rechten, dan moet de belastingplichtige deze rechten doen op het moment van kennisgeving.

 • 2.

  Bij schriftelijke kennisgeving van de rechten, dan moet de belastingplichtige deze rechten binnen 14 dagen na dagtekening voldoen.

 • 3.

  Indien de rechten meer bedragen dan € 2.000, dan mag de belastingplichtige deze rechten in vijf maandelijkse termijnen voldoen.

Artikel 7 Kwijtschelding

We verlenen geen kwijtschelding op de rechten die we heffen vanwege dienstverlening aan derden.

Artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 9 Overgangsrecht

De “Verordening dienstverlening aan derden Beesel” van 7 december 2015, trekken we in met ingang van 1 januari 2017, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2017.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening dienstverlening aan derden Beesel”.

Aldus vastgesteld door de raad van Beesel in zijn openbare vergadering van 12 december 2016.

griffier,

E.Apeldoorn-Feijts

voorzitter,

P. Dassen - Housen