Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beesel

Verordening tarieven dienstverlening aan derden Beesel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeesel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tarieven dienstverlening aan derden Beesel
CiteertitelVerordening tarieven dienstverlening aan derden Beesel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerptarieven dienstverlening aan derden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017nieuwe regeling

12-12-2016

Gemeenteblad 2016, nr. 179096

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tarieven dienstverlening aan derden Beesel

De raad van de gemeente Beesel;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 november 2016;

gelet op artikel 229 van de Gemeentewet en de Verordening op de heffing en de invordering van rechten wegens dienstverlening aan derden Beesel;

b e s l u i t :

vast te stellen de:

Verordening tarieven dienstverlening aan derden Beesel

Artikel 1 Belastingtarief vanaf 2017

 • 1.

  De bedragen genoemd in deze tabel zijn exclusief omzetbelasting.

 • 2.

  De bedragen genoemd in deze tabel zijn exclusief de eventueel verschuldigde leges.

 • 3.

  De tarieven hebben we opgenomen in onderstaande tabel

   

  a.

  het maken van een verlaagde inrit

  € 552,15

  b.

  het aanwijzen van een rioolaansluiting

  € 39,65

  c.

  het herstellen of aanleggen van plantsoenen, bestratingen of verhardingen

  Vooraf door ons begrote kosten

  d.

  het herstellen of het opnieuw stellen van trottoirbanden, per meter trottoirband

  € 15,95

  e.

  het inrichten van een invalidenparkeerplaats

  € 117,20

  f.

  transport (vrachtauto incl. bediening) per uur

  € 55,10

  g.

  Tractor, werktuig en bediening per uur 

  (waaronder prikken, bemesten, walsen en bladvegen)

  € 47,90

  h.

  Een mensuur buitendienst

  DAR-tarief

  i.

  Een mensuur binnendienst

  DAR-tarief

Artikel 2 Nadere bepalingen

 • 1.

  Bij gebruikmaking van het DAR-tarief van het Ministerie van Financiën berekenen we de totale kosten op basis van het begrote aantal uren. Deze kosten maken we vooraf aan de aanvrager bekend.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges merken we een gedeelte van een eenheid aan als een volledige eenheid.

 • 3.

  De leges zijn exclusief de kosten van eventuele materialen.

Artikel 3 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2017.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

Aldus vastgesteld door de raad van Beesel in zijn openbare vergadering van 12 december 2016.

E.Apeldoorn-Feijts

griffier

P. Dassen - Housen

voorzitter