Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beesel

Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing Beesel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeesel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van rioolheffing Beesel
CiteertitelVerordening rioolheffing Beesel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerprioolheffing

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de “Verordening rioolheffing Beesel”, zoals vastgesteld op 7 december 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 228a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017nieuwe regeling

12-12-2016

Gemeenteblad, 2016, nr. 179089

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing Beesel

De raad van de gemeente Beesel;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 november 2016;

gelet op artikel 228a, van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing Beesel (Verordening rioolheffing Beesel)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  perceel: een onroerende zaak als bedoeld in hoofdstuk III van de Wet waardering onroerende zaken of een roerende zaak of een zelfstandig gedeelte van een roerende zaak in de zin van artikel 4;

 • b.

  gemeentelijk rioolstelsel : een voorziening of combinatie van voorzieningen voor inzameling, verwerking, zuivering of transport van water, die eigendom, in beheer of in onderhoud is bij de gemeente;

 • c.

  water: huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, hemelwater, grondwater of oppervlaktewater.

Artikel 2 Aard van de belasting

Rioolheffing is een directe belasting die we heffen ter dekking van de kosten voor de gemeentelijke riolering. Tot deze kosten rekenen we ook de kosten voor maatregelen om de structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de grond te voorkomen of te beperken.

Artikel 3 Belastbaar feit en belastingplicht

 • 1.

  We heffen de belasting van degene die per 1 januari van het kalenderjaar door middel van eigendom, bezit of beperkt recht het genot heeft van een perceel dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering.

 • 2.

  Met degene die genot heeft door middel van eigendom, bezit of beperkt recht, bedoelen we degene die per 1 januari van het kalenderjaar in de basisregistratie kadaster als zodanig is vermeld. Dit geldt niet als blijkt dat hij op dat moment op 1 januari geen genot heeft door middel van eigendom, bezit of beperkt recht.

Artikel 4 Zelfstandige gedeelten

Indien gedeelten van een roerende zaak op basis van hun indeling bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, heffen we de belasting van elk als zodanig bestemd gedeelte.

Indien twee of meer gedeelten van een onroerende of roerende zaak als één geheel worden gebruikt, merken we deze als één perceel aan.

Artikel 5 Vrijstellingen

We heffen geen belasting van:

 • a.

  percelen waarvan de WOZ-waarde minder bedraagt dan € 20.000;

 • b.

  onbebouwde percelen.

Artikel 6 Maatstaf van heffing

We heffen de belasting naar een vast bedrag per perceel.

Artikel 7 Belastingtarief

Het tarief hebben we opgenomen in de verordening tarief rioolrechten Beesel.

Artikel 8 Wijze van heffing

We heffen de belasting bij wege van aanslag.

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld

De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar.

Artikel 10 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald:

  • a.

   Bij niet-automatische incasso:

  • In twee gelijke termijnen, waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede een maand later.

  • b.

   Bij automatische incasso:

  • In zoveel gelijke termijnen als er na de maand van dagtekening van het aanslagbiljet nog niet geeindigde maanden in het kalenderjaar overblijven, met dien verstande dat het aantal termijnen tenminste vier en maximaal tien bedraagt.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid onder b geldt dat de aanslagen kan worden betaald in twee gelijke betaaltermijnen, ingeval het totaalbedrag van de op het aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar een aanslag bevat, het bedrag van deze aanslag hoger is dan € 20.000,00.

 • 2.

  De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgende op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede termijn een maand later.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in dit artikel gestelde termijnen.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de rioolheffing.

Artikel 12 Overgangsrecht

De “Verordening rioolheffing Beesel ” van 7 december 2015 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2017, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2017.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening rioolheffing Beesel”.

Aldus vastgesteld door de raad van Beesel in zijn openbare vergadering van 12 december 2016.

griffier,

E.Apeldoorn-Feijts

voorzitter,

P. Dassen - Housen