Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beesel

Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting Beesel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeesel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting Beesel
CiteertitelVerordening toeristenbelasting Beesel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerptoeristenbelasting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de “Verordening toeristenbelasting Beesel”, zoals vastgesteld op 7 december 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 224

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017nieuwe regeling

12-12-2016

Gemeenteblad, 20-16, nr. 179083

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting Beesel

De raad van de gemeente Beesel;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 november 2016;

gelet op artikel 224 van de Gemeentewet;

b e s l u i t:

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting Beesel

(Verordening toeristenbelasting Beesel)

Artikel 1 Belastbaar feit

We heffen toeristenbelasting bij accommodaties in de gemeente die tegen een vergoeding een verblijf met overnachting aanbieden aan personen die niet als ingezetene van de gemeente zijn ingeschreven in de basisregistratie personen.

Artikel 2 Belastingplicht

 • 1.

  Degene die de gelegenheid tot overnachten aanbiedt (als bedoeld in artikel 1), is belastingplichtig.

 • 2.

  De belastingplichtige mag de toeristenbelasting verhalen op degene die in zijn accommodatie overnacht.

 • 3.

  Als er geen persoon is aan te wijzen die gelegenheid biedt tot verblijf, is degene belastingplichtig die verblijf houdt als bedoeld in artikel 1.

Artikel 3 Vrijstellingen

In de volgende gevallen heffen we geen toeristenbelasting:

 • 1.

  Indien iemand verblijft in een toegelaten instelling als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet Toelating Zorginstellingen;

 • 2.

  Indien iemand wordt aangemerkt als vreemdeling (als bedoeld in de Vreemdelingenwet 2000), die rechtmatig in Nederland verblijft (in de zin van voornoemde wet), en voor zover deze persoon verblijft onder verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers;

 • 3.

  Indien degene die verblijft in een gemeubileerde woning waarvoor forensenbelasting is verschuldigd.

Artikel 4 Maatstaf van heffing

We heffen de belasting op basis van het aantal overnachtingen per persoon in het kalenderjaar.

Artikel 5 Belastingtarief

Het tarief hebben we opgenomen in de verordening tarief toeristenbelasting Beesel.

Artikel 6 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7 Wijze van heffing

De belasting wordt door middel van aanslag geheven.

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1.

  De belastingplichtige betaalt de voorlopige aanslag in zoveel gelijke termijnen als het aantal resterende volledige maanden in het kalenderjaar. Hierbij bedraagt het aantal termijnen minimaal twee en maximaal 10.

 • 2.

  De overige aanslagen moeten worden betaald binnen een maand na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste en tweede lid gestelde termijnen.

Artikel 9 Aanmeldingsplicht en accountantsverklaring

 • 1.

  De belastingplichtige moet BsGW schriftelijk berichten dat hij een verblijf gaat aanbieden als bedoeld in artikel 1. De belastingplichtige doet dit voordat hij voor de eerste maal een verblijf heeft aangeboden.

 • 2.

  Indien de belastingplichtige op jaarbasis meer dan honderdduizend overnachtingen registreert, dan is deze verplicht om na afloop van het kalenderjaar een accountantsverklaring over het aantal overnachtingen te overleggen.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de toeristenbelasting.

Artikel 11 Overgangsrecht

De “Verordening toeristenbelasting Beesel” van 7 december 2015 trekken we in met ingang van 1 januari 2017. Deze verordening blijft wel van toepassing op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2017.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening toeristenbelasting Beesel”.

Aldus vastgesteld door de raad van Beesel in zijn openbare vergadering van 12 december 2016.

E.Apeldoorn-Feijts

griffier

P. Dassen - Housen

voorzitter