Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beesel

Verordening rechtspositie raadsleden, fractievertegenwoordigers en wethouders 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeesel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening rechtspositie raadsleden, fractievertegenwoordigers en wethouders 2017
CiteertitelVerordening rechtspositie raadsleden, fractievertegenwoordigers en wethouders 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de Verordening rechtspositie raadsleden, fractievertegenwoordigers en wethouders 2017, zoals vastgesteld op 7 december 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 147

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-04-201701-01-2019nieuwe regeling

27-03-2017

Gemeenteblad, 2015, 55000

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening rechtspositie raadsleden, fractievertegenwoordigers en wethouders 2017

De raad van de gemeente Beesel;

gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet;

gelet op het Rechtspositiebesluit wethouders en het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden, besluit:

 • 1.

  in te trekken de ‘Verordening rechtspositie raadsleden, fractievertegenwoordigers en wethouders gemeente Beesel 2015’’;

 • 2.

  vast te stellen de volgende verordening

Verordening rechtspositie raadsleden, fractievertegenwoordigers en wethouders gemeente Beesel 2017

Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  Commissie: commissie ingesteld op grond van de artikelen 82, 83 of 84 van de Gemeentewet.

 • -

  Raadslid: lid van de gemeenteraad, niet zijnde demissionair wethouder;

 • -

  Fractievertegenwoordiger: lid van een commissie, bedoeld in artikel 1, onderdeel e van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.

 • -

  Griffier: de griffier, bedoeld in artikel 107 van de Gemeentewet;

 • -

  Gemeentesecretaris: de secretaris, bedoeld in artikel 102 van de Gemeentewet.

Hoofdstuk I Voorzieningen voor raadsleden

1. Reiskosten

 • 1.

  Aan het raadslid worden de ten behoeve van de gemeente gemaakte kosten in verband met reizen buiten het grondgebied van de gemeente ter uitvoering van een beslissing van het gemeentebestuur vergoed.

 • 2.

  De vergoeding als bedoeld in het eerste lid betreft:

  • a.

   bij gebruik van openbare middelen van vervoer en van een taxi: een volledige vergoeding van de in redelijkheid gemaakte noodzakelijke reiskosten;

  • b.

   bij gebruik van een eigen vervoermiddel: een vergoeding van de in redelijkheid gemaakte noodzakelijke reiskosten overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, onderdeel b, van de Regeling rechtspositie wethouders.

2. Verblijfkosten

Ter zake van reizen buiten het grondgebied van de gemeente worden aan het raadslid vergoed de noodzakelijke en redelijkerwijs gemaakte werkelijke verblijfskosten.

3. Buitenlandse excursie of reis

 • 1.

  De gemeenteraad kan een afvaardiging uit de gemeenteraad toestemming verlenen voor een excursie of reis naar het buitenland. De gemeenteraad kan aan de toestemming voorwaarden verbinden.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde excursie of reis wordt door of vanwege de gemeente georganiseerd.

 • 3.

  De in redelijkheid gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van de gemeente.

 • 4.

  Toestemming als bedoeld in lid 1 is niet vereist voor een excursie of reis binnen de Euregio (de grensregio Rijn-Maas-noord). Dit gebied omvat Noord- en Midden Limburg, Mönchengladbach, Krefeld, de Kreis, Viersen, de Rhein-Kreis Neuss en de zuidelijke Kreis Kleve.

4. Cursus, congres, seminar of symposium

 • 1.

  De kosten van deelname van een raadslid aan cursussen, congressen, seminars en symposia die in het gemeentelijk belang door of namens de gemeente worden aangeboden of verzorgd komen voor rekening van de gemeente.

 • 2.

  Het raadslid dat wil deelnemen aan een cursus, congres, seminar of symposium dat niet door of namens de gemeente wordt aangeboden of verzorgd, dient daartoe een gemotiveerde aanvraag in bij de griffier. De aanvraag gaat vergezeld van inhoudelijke informatie en een kostenspecificatie. Indien de aard dan wel de kosten van de aanvraag daartoe aanleiding geven, bespreekt de griffier de aanvraag met het presidium. De kosten komen voor rekening van de gemeente als deelname van algemeen belang is in verband met de vervulling van het raadslidmaatschap.

 • 3.

  Aanvragen die niet overeenkomstig de bepalingen in deze verordening worden ingediend komen niet voor vergoeding in aanmerking.

 • 4.

  In voorkomende gevallen beslist het presidium.

5. Bruikleen iPad

 • 1.

  Het raadslid wordt in het kader van papierloos vergaderen een iPad met een internet-abonnement in bruikleen ter beschikking gesteld.

 • 2.

  Het raadslid ondertekent voor de bruikleen een bruikleenovereenkomst met de gemeente.

 • 3.

  Het college stelt het model bruikleenovereenkomst vast.

Hoofdstuk II Voorzieningen voor fractievertegenwoordigers

6. Vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen

 • 1.

  Fractievertegenwoordigers ontvangen een vergoeding voor het bijwonen van de commissievergaderingen die gelijk is aan het voor de van toepassing zijnde inwonerklasse vastgestelde bedrag in tabel IV van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.

 • 2.

  De fractievertegenwoordiger ontvangt een presentievergoeding indien:

  • -

   een fractievertegenwoordiger gedurende de gehele vergadering aanwezig is geweest (het zij aan de vergadertafel, hetzij op de publieke tribune) of;

  • -

   een fractievertegenwoordiger actief heeft deelgenomen aan de inhoudelijke discussie t.a.v. een of meer vergaderpunten.

 • 3.

  Geen vergoeding ontvangt degene die zitting heeft in een commissie:

  • a.

   als raadslid of wethouder;

  • b.

   uit hoofde van dan wel als rechtstreeks uitvloeisel van een ambtelijke of bestuurlijke hoedanigheid dan wel van een functie bij een instelling die grotendeels van overheidswege wordt gesubsidieerd;

  • c.

   als vertegenwoordiger van een belanghebbende instelling, organisatie of groepering, tenzij zijn lidmaatschap van de commissie tevens in belangrijke mate het gemeentelijk belang dient.

7. Cursus, congres, seminar of symposium

 • 1.

  Cursussen, congressen, seminars en symposia die door de fractievertegenwoordigers worden gevolgd en die in het gemeentelijk belang door of namens de gemeente worden aangeboden of verzorgd komen voor rekening van de gemeente.

 • 2.

  De fractievertegenwoordiger die wil deelnemen aan een cursus, congres, seminar of symposium dat niet door of namens de gemeente wordt aangeboden of verzorgd, dient daartoe een gemotiveerde aanvraag in bij de griffier. De aanvraag gaat vergezeld van inhoudelijke informatie en een kostenspecificatie. Indien de aard dan wel de kosten van de aanvraag daartoe aanleiding geven, bespreekt de griffier de aanvraag met het presidium. De kosten komen voor rekening van de gemeente als deelname van algemeen belang is in verband met de vervulling van het fractievertegenwoordigerschap.

 • 3.

  Aanvragen die niet overeenkomstig de bepalingen in deze verordening worden ingediend komen niet voor vergoeding in aanmerking.

 • 4.

  In voorkomende gevallen beslist het presidium.

Artikel 8. Reiskosten

 • 1.

  Aan de fractievertegenwoordiger worden de ten behoeve van de gemeente gemaakte kosten in verband met reizen buiten het grondgebied van de gemeente ter uitvoering van een beslissing van het gemeentebestuur vergoed.

 • 2.

  De vergoeding als bedoeld in het eerste lid betreft:

  • a.

   bij gebruik van openbare middelen van vervoer en van een taxi: een volledige vergoeding van de in redelijkheid gemaakte noodzakelijke reiskosten;

  • b.

   bij gebruik van een eigen vervoermiddel: een vergoeding van de in redelijkheid gemaakte noodzakelijke reiskosten overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, onderdeel b, van de Regeling rechtspositie wethouders.

Hoofdstuk III Voorzieningen voor wethouders

Artikel 9. Reiskosten woon-werkverkeer

 • 1.

  De tegemoetkoming voor het reizen tussen zijn woning en de plaats van tewerkstelling van de wethouder is gelijk aan de vergoeding bedoeld in artikel 3 van de Regeling rechtspositie wethouders.

 • 2.

  De reiskosten bedoeld in lid 1 worden alleen vergoed als deze gedeclareerd worden op basis van de bepalingen in deze verordening.

Artikel 10. Zakelijke reis- en verblijfskosten

 • 1.

  Wethouders hebben aanspraak op een vergoeding van de reis- en verblijfskosten voor reizen gemaakt voor de uitoefening van het ambt, bedoeld in artikel 23, eerste lid, onderdeel b, van het Rechtspositiebesluit wethouders binnen en buiten het grondgebied van de gemeente, overeenkomstig artikel 4 van de Regeling rechtspositie wethouders.

 • 2.

  De reiskosten bedoeld in lid 1 worden alleen vergoed als deze gedeclareerd worden op basis van de bepalingen in deze verordening.

Artikel 11. Bruikleen iPad

 • 1.

  De wethouder wordt in het kader van papierloos vergaderen een iPad met een internetabonnement in bruikleen ter beschikking gesteld.

 • 2.

  De wethouder ondertekent voor de bruikleen een bruikleenovereenkomst met de gemeente.

 • 3.

  Het college stelt het model bruikleenovereenkomst vast.

Artikel 12. Mobiele telefoon

 • 1.

  Op aanvraag wordt de wethouder, voor de uitoefening van zijn ambt, een mobiele telefoon in bruikleen ter beschikking gesteld.

 • 2.

  De wethouder ondertekent voor de bruikleen een bruikleenovereenkomst met de gemeente.

 • 3.

  Het college stelt het model bruikleenovereenkomst vast.

 • 4.

  Voor zover de in bruikleen beschikbaar gestelde mobiele telefoon voor privédoeleinden is gebruikt, vindt maandelijks een verrekening van de gesprekskosten plaats.

 • 5.

  Voor zover de wethouder gebruik maakt van zijn privé telefoon kan hij de gesprekskosten gemaakt, in het kader van de uitoefening van zijn ambt, declareren.

Artikrl 13. Verhuis-, reis- en pensionkosten en tegemoetkomen dubbele woonlasten bij benoeming

Wethouders die bij benoeming nog niet over woonruimte in de gemeente beschikken hebben aanspraak op een vergoeding van:

 • 1.

  reis- en pensionkosten, bedoeld in artikel 22, eerste lid, onderdeel a, van Rechtspositiebesluit wethouders, overeenkomstig artikel 1 en 4a van de Regeling rechtspositie wethouders, en

 • 2.

  dubbele woonlasten en verhuiskosten, bedoeld in artikel 22, eerste lid, onderdeel b, van Rechtspositiebesluit wethouders, overeenkomstig artikel 2 en 4a van de Regeling rechtspositie wethouders.

Hoofdstuk IV Procedure van declaratie

Artikel 14. Betaling vaste vergoedingen

De betaling van de vergoeding voor de werkzaamheden, de bezoldiging voor wethouders op grond van het Rechtspositiebesluit wethouders, de onkostenvergoedingen en declaraties geschiedt maandelijks of in maandelijkse termijnen als er sprake is van een vergoeding op jaarbasis, tenzij het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden, het Rechtspositiebesluit wethouders of de Regeling rechtspositie wethouders anders bepalen.

Artikel 15. Betaling van kosten

Betaling van kosten op grond van deze verordening vindt plaats door:

 • 1.

  betaling uit eigen middelen; of

 • 2.

  rechtstreekse toezending van de factuur aan de gemeente; of

 • 3.

  voor wethouders: via een gemeentelijke creditcard.

Artikel 16. Declaratie van vooruit betaalde kosten

 • 1.

  Voor de vergoeding van de kosten, bedoeld in artikelen 1, 2, 3, 9 en 10 wordt gebruik gemaakt van een declaratieformulier, waarvan het model door het college is vastgesteld, indien deze kosten uit eigen middelen vooruit zijn betaald.

 • 2.

  Het declaratieformulier wordt volledig ingevuld en ondertekend. Het raadslid, onderscheidenlijk de wethouder dient het declaratieformulier binnen 3 maanden in bij de griffier, onderscheidenlijk de gemeentesecretaris, onder bijvoeging van de originele bewijsstukken.

Artikel 17. Rechtstreekse facturering bij de gemeente

 • 1.

  De vergoeding van kosten, bedoeld in artikel 8, kan plaatsvinden door rechtstreekse toezending van de door het raadslid, fractievertegenwoordiger of wethouder voor akkoord ondertekende factuur aan de gemeente.

 • 2.

  Verantwoording van deze wijze van vergoeding vindt plaats door het begeleidingsformulier, waarvan het model door het college is vastgesteld, volledig in te vullen en te ondertekenen.

 • 3.

  Het raadslid of fractievertegenwoordiger, onderscheidenlijk de wethouder dient het begeleidingsformulier en de factuur binnen 3 maanden in bij de griffier, onderscheidenlijk de gemeentesecretaris.

Hoofdstuk V Werkkostenregeling

Artikel 18. Werkkostenregeling

Als eindheffing als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f van de Wet op de loonbelasting 1964 worden aangewezen:

 • a.

  de onkostenvergoeding voor wethouders;

 • b.

  de veer- en parkeerkosten op grond van artikel 1;

 • c.

  de veer- en parkeerkosten op grond van artikel 3;

 • d.

  de in bruikleen ter beschikking gestelde iPad inclusief abonnement op grond van artikel 5;

 • e.

  de onkostenvergoeding voor raadsleden;

 • f.

  de veer- en parkeerkosten op grond van artikel 9;

 • g.

  de veer- en parkeerkosten op grond van artikel 11;

 • h.

  de in bruikleen ter beschikking gestelde iPad inclusief abonnement op grond van artikel 12;

 • i.

  de tegemoetkoming voor de ziektekostenverzekering voor raadsleden;

 • j.

  de kosten voor niet-partijpolitiek georiënteerde scholing in verband met de vervulling van de functie van raads- fractievertegenwoordigers en wethouders;

 • k.

  vergoeding contributie beroepsvereniging voor raadsleden en wethouders.

Hoofdstuk VI Citeertitel en inwerkingtreding

Artikel 19. Intrekking oude verordening

De verordening ‘Verordening rechtspositie raadsleden en fractievertegenwoordigers en wethouders gemeente Beesel 2015’ wordt ingetrokken met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze verordening.

Artikel 20. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking 8 dagen na publicatie op de daarvoor bestemde wijze.

Artikel 21. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening rechtspositie raadsleden, fractievertegenwoordigers en wethouders gemeente Beesel 2017.

Aldus vastgesteld door de raad van Beesel in zijn openbare vergadering van 27 maart 2017.

griffier

drs. E. Apeldoorn-Feijts

voorzitter

dr. P. Dassen-Housen