Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beesel

Verordening tarieven reinigingsheffingen Beesel 2018 e.v.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeesel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tarieven reinigingsheffingen Beesel 2018 e.v.
CiteertitelVerordening tarieven reinigingsheffingen Beesel 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerptarieven reinigingsheffingen Beesel 2018

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de Verordening tarieven reinigingsheffingen Beesel, vastgesteld op 12 december 2016.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 15.33 van de Wet milieubeheer
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018nieuwe regeling

18-12-2017

gmb-2017-230835

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tarieven reinigingsheffingen Beesel 2018 e.v.

De raad van de gemeente Beesel;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 november 2017

gelet op de artikelen 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet en artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer en de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Beesel;

b e s l u i t :

 • 1.

  vast te stellen de: Verordening tarieven reinigingsheffingen Beesel 2018 e.v.;

 • 2.

  in te trekken de Verordening tarieven reinigingsheffingen Beesel, vastgesteld door de Raad van de gemeente Beesel op 12 december 2016.

Artikel 1 Belastingtarieven vanaf 2018

De bedragen genoemd in deze tarieventabel zijn inclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is.

HOOFDSTUK 1

1.1

Tarieven afvalstoffenheffing

Euro

1.1.1

De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar

86,00

1.2

Maatstaven en overige tarieven afvalstoffenheffing

 

 

Onverminderd het bepaalde in 1.1 bedraagt de belasting per aanbieding van:

 

1.2.1

Rest afval emmer van 25 liter

1,25

1.2.2

Rest afval container van 60 liter

3,00

1.2.3

Rest afval container van 140 liter

7,00

1.2.4

Rest afval container van 240 liter

12,00

1.2.5

GFT afval emmer van 25 liter

0,15

1.2.6

GFT afval container van 60 liter

0,40

1.2.7

GFT afval container van 140 liter

1,00

1.2.8

GFT afval container van 240 liter

1,70

 

Onverminderd het bepaalde in 1.1. bedraagt de belasting per inworp bij een ondergrondse voorziening:

 

1.2.9

Rest afval met een volume van 40 liter

2,00

1.2.10

Rest afval met een volume van 60 liter

3,00

1.2.11

GFT afval met een volume van 20 liter

0,10

1.2.12

Onverminderd het bepaalde in 1.1:

Indien we gedurende het jaar andere volumes introduceren voor de inzameling van rest afval, dan gaan we uit van een literprijs van:

 

 

€ 0,05

1.2.13

Onverminderd het bepaalde in 1.1:

Indien we gedurende het jaar andere volumes introduceren voor de inzameling van GFT afval, dan gaan we uit van een literprijs van:

 

 

€ 0,007

 

HOOFDSTUK 2

2.1

Tarieven reinigingsheffingen

Euro

2.1.1

Voor het periodiek verwijderen van bedrijfsafval van beperkte omvang of hoeveelheid tot een maximum van één container van 240 liter, bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval en één container van 240 liter, bestemd voor de overige huishoudelijke afvalstoffen bedraagt het recht per belastingjaar:

86,00

2.2

Maatstaven en overige tarieven reinigingsheffingen

 

 

Onverminderd het bepaalde in 2.1 bedraagt de belasting per aanbieding van:

 

2.2.1

Rest afval emmer van 25 liter

1,25

2.2.2

Rest afval container van 60 liter

3,00

2.2.3

Rest afval container van 140 liter

7,00

2.2.4

Rest afval container van 240 liter

12,00

2.2.5

GFT afval emmer van 25 liter

0,15

2.2.6

GFT afval container van 60 liter

0,40

2.2.7

GFT afval container van 140 liter

1,00

2.2.8

GFT afval container van 240 liter

1,70

 

Onverminderd het bepaalde in 2.1. bedraagt de belasting per inworp bij een ondergrondse voorziening:

 

2.2.9

Rest afval met een volume van 40 liter

2,00

2.2.10

Rest afval met een volume van 60 liter

3,00

2.2.11

GFT afval met een volume van 20 liter

0,10

2.2.12

Onverminderd het bepaalde in 2.1:

Indien we gedurende het jaar andere volumes introduceren voor de inzameling van rest afval, dan gaan we uit van een literprijs van:

 

 

€ 0,05

2.2.13

Onverminderd het bepaalde in 2.1:

Indien we gedurende het jaar andere volumes introduceren voor de inzameling van GFT afval, dan gaan we uit van een literprijs van:

 

 

€ 0,007

 

HOOFDSTUK 3

3.1

Het op verzoek verwijderen van grof huisvuil en wit-/bruingoed tot maximaal twee m3 dan wel 300 kg, per 2m3 /300 kg

25,00

3.2

Het instaptarief voor het milieupark bedraagt

1,50

3.2.1

Het tarief bedraagt ingeval bezoekers aan het milieupark hun barcodeticket kwijtraken en de medewerkers op het milieupark niet meer kunnen vaststellen hoeveel afval ze geleverd hebben

15,00

3.2.1.1

De werkleider buitendienst of zijn vervanger schat aan de hand van de camera beelden de daadwerkelijk gestorte hoeveelheid en hiermee samenhangende stortkosten in waarmee duidelijk wordt of de onder 3.2.1. vermelde 15,00 euro de stortkosten al dan niet dekken. De definitieve afrekening vindt achteraf plaats doormiddel van een credit- of debetnota

 

3.3.1

De stortkosten op het milieupark bedragen per kg

0,15

3.3.2

Indien de aanbieder de onder 3.3.1. vermelde kosten niet per pin kan betalen, dan ontvangt hij een nota van de stortkosten verhoogd met administratieve kosten

14,00

3.4

Voor het aannemen van asbesthoudend materiaal van particulieren tot 5 kg

1,50

3.5

Voor het verstrekken van een nieuw afvalpasje voor de ondergrondse afvalcontainers bij verlies, diefstal of kwijt geraakt zijn van het oude pasje bedraagt het tarief

10,00

 

Artikel 2 Overgangsrecht

De Verordening tarieven reinigingsheffingen Beesel van 12 december 2016, trekken we in met ingang van 1 januari 2018, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 3 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2018.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

Artikel 4 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening tarieven reinigingsheffingen Beesel 2018.

 

Aldus vastgesteld door de raad van Beesel in zijn openbare vergadering van 18 december 2017.

E. Apeldoorn-Feijts

griffier

P. Dassen-Housen

voorzitter