Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beesel

VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE GRIFFIE GEMEENTE BEESEL 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeesel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE GRIFFIE GEMEENTE BEESEL 2018
CiteertitelVerordening werkgeverscommissie griffie gemeente Beesel 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpWerkgeverscommissie Griffie Beesel 2018

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de Verordening Werkgeverscommissie griffie gemeente Beesel 2016.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 83 van de Gemeentewet
 2. artikel 107 van de Gemeentewet
 3. artikel 107a van de Gemeentewet
 4. artikel 107b van de Gemeentewet
 5. artikel 107d van de Gemeentewet
 6. artikel 107e van de Gemeentewet
 7. artikel 156 van de Gemeentewet
 8. afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-07-2018nieuwe regeling

04-06-2018

gmb-2018-138108

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE GRIFFIE GEMEENTE BEESEL 2018

De raad van de gemeente Beesel;

• Gelet op het bepaalde in de Gemeentewet art. 83, eerste lid, artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de Gemeentewet en afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht

besluit vast te stellen de volgende regeling:

Artikel 1. Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie

 • 1.

  De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier en de overige op de griffie werkzame ambtenaren, zoals die door de raad aan haar zijn gedelegeerd;

 • 2.

  Tot de taken van de commissie behoort ook het voeren van functionerings-en beoordelingsgesprekken met de griffier volgens de daartoe vastgestelde verordening;

 • 3.

  Tot de bevoegdheid van de werkgeverscommissie behoren ook de voorbereiding en uitvoering van de overige tot het werkgeverschap van de raad behorende besluiten en regelingen;

 • 4.

  De werkgeverscommissie kan de aan haar overgedragen bevoegdheden ten aanzien van het griffiepersoneel mandateren aan de griffier.

Artikel 2. Samenstelling werkgeverscommissie

 • 1.

  De werkgeverscommissie bestaat uit een voorzitter en drie leden, bij voorkeur afkomstig uit de coalitie en de oppositie. De commissie wijst uit haar midden een voorzitter c.q. plaatsvervangend voorzitter aan;

 • 2.

  De leden van de werkgeverscommissie worden door de raad uit zijn midden benoemd voor de duur van de zittingsperiode van de raad;

 • 3.

  Het lidmaatschap van de werkgeverscommissie eindigt:

  • a.

   op eigen verzoek; het lid doet daarvan schriftelijk mededeling aan de raad; het ontslag gaat in als de opvolger door de raad is benoemd;

  • b.

   indien het lid aftreedt als lid van de raad;

  • c.

   indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de werkgeverscommissie te vervullen;

 • 4.

  De vaststelling van regelingen blijft bij de raad, de te nemen personele besluiten en dergelijke worden gedelegeerd met uitzondering van benoeming, schorsing en ontslag van de griffier, vaststelling van de instructie voor de griffier en vervanging van de griffier;

 • 5.

  De voorzitter van de raad kan in voorkomende gevallen worden uitgenodigd om in de vergadering van de werkgeverscommissie aanwezig te zijn en eventueel op te treden als informant.

Artikel 3. Taken voorzitter

 • 1.

  De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor:

  • a.

   het tijdig en periodiek bijeenroepen van de werkgeverscommissie;

  • b.

   het leiden van de vergaderingen;

  • c.

   het doen naleven van deze verordening;

  • d.

   het ondertekenen van de stukken en de besluiten die van deze commissie uitgaan,

  • e.

   alsmede het zorg dragen voor de uitvoering van de besluiten van de werkgeverscommissie,

  • f.

   het fungeren als schakel tussen de werkgeverscommissie en de griffier als eerstverantwoordelijke voor de personele en organisatorische zaken van de griffie;

 • 2.

  Bij afwezigheid van de voorzitter wordt hij vervangen door één van de zittende leden van de commissie; die worden op hun beurt vervangen door de door de raad benoemde plaatsvervangers.

Artikel 4. Ondersteuning van de commissie

De werkgeverscommissie wordt ambtelijk ondersteund door de griffier of medewerker van de afdeling HRM. De voorzitter van de werkgeverscommissie maakt met de secretaris afspraken over de gewenste ondersteuning door de afdeling HRM.

Artikel 5. Besluitvorming

 • 1.

  Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, uitgebracht door de leden zoals bedoeld in artikel 2.

 • 2.

  Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

 • 3.

  Bij het staken van de stemmen is de stem van de voorzitter, dan wel bij diens afwezigheid de plaatsvervangend voorzitter, doorslaggevend.

Artikel 6. Verslaglegging

De ambtelijk ondersteuner draagt zorg voor het opstellen van een besluitenlijst van elke vergadering. De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering van de werkgeverscommissie definitief vastgesteld.

Artikel 7. Beslotenheid van vergaderingen

 • 1.

  De vergaderingen van de werkgeverscommissie worden in het belang als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder e of f van de Wet openbaarheid van bestuur in beslotenheid gehouden.

 • 2.

  De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn openbaar, tenzij de werkgeverscommissie beslist dat op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, hierop of een deel daarvan geheimhouding moet worden gelegd.

 • 3.

  Indien een raadslid de stukken als bedoeld in het tweede lid wil inzien, kan hij daartoe een verzoek indienen bij de voorzitter van de werkgeverscommissie. De voorzitter weigert een dergelijk verzoek slechts als sprake is van strijd met het openbaar belang. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8. Vergaderfrequentie

De werkgeverscommissie vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als door de voorzitter of één van de leden nodig wordt geacht.

Artikel 9. Verantwoording

De werkgeverscommissie brengt met inachtneming van het bepaalde in artikel 7, jaarlijks schriftelijk verslag uit aan de raad van haar werkzaamheden en bevindingen.

Artikel 10. Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan beslist de

werkgeverscommissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1.

  Met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze verordening wordt de ‘Verordening Werkgeverscommissie griffie gemeente Beesel 2016’ ingetrokken.

 • 2.

  De ‘Verordening Werkgeverscommissie griffie gemeente Beesel 2018 treedt in werking 1 dag na bekendmaking.

Artikel 12 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als 'Verordening werkgeverscommissie griffie gemeente Beesel 2018’.

 

Aldus besloten door de raad van Beesel in zijn openbare vergadering van 4 juni 2018.

P. Dassen-Housen

voorzitter

E.J.C. Apeldoorn-Feijts

griffier

Bijlage TOELICHTING VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE GRIFFIE GEMEENTE BEESEL

Algemeen

De gemeente is de werkgever van de ambtenaren die werkzaam zijn bij deze rechtspersoon. Raad en college vullen dit werkgeverschap in. De raad is daarbij het bevoegd gezag van de griffie en het college voor zijn organisatie. Gelet op de publieke taken, de grootte en de samenstelling van de raad ligt het voor de hand dat hij voor de feitelijke invulling van het werkgeverschap een commissie instelt waaraan hij deze taak delegeert.

Gelet op artikel 83 en artikel 156, eerste lid van de Gemeentewet ligt de instelling van een bestuurscommissie het meest voor de hand. Het gevolg daarvan is dat alleen raadsleden lid mogen zijn van de commissie. Een bestuurscommissie heeft een eigen verordening. De huidige verordening voorziet hierin. Let wel: de delegatie van taken aan de werkgeverscommissie heeft alleen betrekking op het nemen van personele besluiten.

Artikelsgewijs

Artikel 1. Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie

In artikel 1 wordt verwoord dat de werkgeverscommissie alle bij het werkgeverschap horende taken en bevoegdheden vervult. Naast het nemen van personele besluiten, buigt deze commissie zich bijvoorbeeld ook over het te voeren HRM-beleid, integriteitsbeleid (o.a. gedragscode, ambtseed, vertrouwenspersoon) en bereidt zij de voorstellen aan de raad voor die voortvloeien uit het werkgeverschap. Andere voorbeelden die horen tot de werkgeverstaak zijn het voeren van overleg met de griffier over de voortgang van de werkzaamheden van de griffie, het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met de griffier en het doen van voorstellen over de inrichting van de griffie.

Artikel 2. Samenstelling werkgeverscommissie

Uit artikel 83 van de Gemeentewet vloeit voort dat de burgemeester (en de wethouders) geen lid kunnen zijn van de werkgeverscommissie. Dit is volledig in de lijn met het feit dat de raad het bevoegde gezag is van de griffie. De burgemeester is hiervan geen lid. Overigens is de burgemeester wel lid van het college en stuurt zij dus rechtstreeks de secretaris aan, maar niet de griffier. De griffier is niet aan haar ondergeschikt. De burgemeester is echter wel technisch voorzitter van de raad en zal in die hoedanigheid vaak een beroep doen op de griffier. In dat kader kan het zinvol zijn om de burgemeester in voorkomende gevallen uit te nodigen in de vergaderingen van de werkgeverscommissie als informant.

Artikel 3. Taken voorzitter

Gelet op de taken van de voorzitter van de werkgeverscommissie bestaat de mogelijkheid om voor de invulling van dit voorzitterschap een voorzittersprofiel op te stellen, waardoor de raad kan oordelen of de beoogde voorzitter aan dit profiel voldoet. Ook bestaat de mogelijkheid om als raad aan de voorzitter (en de leden) van de werkgeverscommissie scholing aan te bieden op het specifieke terrein waarop deze commissie zich begeeft.

Artikel 4. Ondersteuning van de commissie

De inhoud van dit artikel spreekt voor zich.

Artikelen 5 en 6: Besluitvorming en Verslaglegging

De inhoud van deze artikelen spreekt voor zich.

Artikel 7. Beslotenheid van vergaderingen

Wanneer in vergaderingen van de werkgeverscommissie personele aangelegenheden aan bod komen en hetgeen hier wordt besproken niet bedoeld is om aan derden kenbaar te maken, ligt het voor de hand dat hierover in beslotenheid wordt vergaderd. De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn in beginsel wel openbaar, tenzij de werkgeverscommissie beslist dat op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, hierop of een deel ervan geheimhouding moet worden gelegd. De werkgeverscommissie is op grond van artikel 7, tweede lid van deze verordening en in lijn met artikel 86 van de Gemeentewet, bevoegd de geheimhouding op te heffen.

Vanzelfsprekend kunnen raadsleden wel inzage krijgen in de stukken etc., aangezien de raad het oorspronkelijk bevoegde orgaan is.

Artikel 8. Vergaderfrequentie

De inhoud van dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 9. Verantwoording

De raad heeft sinds de dualisering van het gemeentebestuur een eigen secretaris gekregen, de griffier. Daarnaast heeft de raad ook vaak een griffie ingericht om hem, zijn organen en de griffier te ondersteunen. Daardoor heeft de raad er formeel een taak bij gekregen, de invulling van het erkgeverschap. Het is van belang dat de raad inzicht krijgt en houdt wat hieronder moet worden erstaan. De verantwoording door de werkgeverscommissie van haar werkzaamheden en bevindingen kan hieraan bijdragen. Ook uit het oogpunt dat het de raad is die de arbeidsvoorwaardenregelingen vaststelt, waarop de werkgeverscommissie de personele besluiten baseert, is een belangrijk argument om deze verantwoording te regelen.

Artikelen 10, 11, en 12: Onvoorziene omstandigheden, Inwerkingtreding en Citeertitel

De inhoud van deze artikelen spreekt voor zich.