Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beesel

Verordening op de heffing en invordering van leges Beesel 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeesel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van leges Beesel 2019
CiteertitelLegesverordening Beesel 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpLegesverordening 2019

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Legesverordening Beesel, vastgesteld op 12 december 2016.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 156, tweede lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
 3. artikel 7 van de Paspoortwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019nieuwe regeling

17-12-2018

gmb-2018-279007

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges Beesel 2019

De raad van de gemeente Beesel;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 november 2018;

 

gelet op de artikelen 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h, en artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en artikel 2, tweede lid, en artikel 7 van de Paspoortwet;

 

b e s l u i t :

 

1. Vast te stellen de: Verordening op de heffing en de invordering van leges Beesel 2019.

2. In te trekken de: Verordening op de heffing en de invordering van leges Beesel (Legesverordening Beesel), welke is vastgesteld door de Raad van de gemeente Beesel op 12 december 2016.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij we een gedeelte van een dag als een hele dag aanmerken;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van de eerste tot en met de laatste dag in een kalendermaand;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de eerste tot en met de laatste dag in een kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam 'leges' heffen we rechten voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten:

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument.

Een specificatie van het belastbaar feit hebben we opgenomen in de verordening tarieven leges.

Artikel 3 Belastingplicht

Degene die de dienst of het reisdocument heeft aangevraagd, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend, is belastingplichtig.

Artikel 4 Vrijstellingen

We heffen geen leges voor:

 • 1.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • 2.

  de volgende diensten met betrekking tot omgevingsvergunning:

  • a.

   een aanvraag tot verlening

  • b.

   een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking

  • c.

   een aanvraag tot wijziging van voorschriften

 • Deze bepalingen gelden alleen voor zover de aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 • 3.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets).

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De tarieven hebben we opgenomen in de “verordening tarieven leges Beesel”.

 • 2.

  Indien de in de tarieventabel vermelde tarieven afwijken van de landelijk verplichte normtarieven dan treden deze landelijke normtarieven hiervoor in de plaats.

Artikel 6 Wijze van heffing

We heffen de leges door mondeling of schriftelijke kennisgeving nadat het besluit of de beslissing is genomen. De datum van ontvangst van de aanvraag is bepalend voor de hoogte van de leges.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 hanteren we de volgende betalingstermijnen:

  • a.

   bij mondelinge kennisgeving betaalt de belastingplichtige de leges op het moment van kennisgeving;

  • b.

   bij schriftelijke kennisgeving betaalt de belastingplichtige de leges binnen veertien dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges verlenen we geen kwijtschelding.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

We verlenen alleen gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges als de mogelijkheid hiertoe in de verordening tarieven leges bij de desbetreffende leges is opgenomen.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college mag deze verordening en de verordening tarieven leges wijzigen, als de wijzigingen:

 • a.

  Van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  Een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de verordening tarieven leges betreft:

  • 1.

   Titel 1, hoofdstuk 1 (onderdeel 1.1.1.8 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   Titel 1, hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 3.

   Titel 1, hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   Titel 1, hoofdstuk 4 (papieren verstrekkingen uit de BRP)

  • 5.

   Titel 1, hoofdstuk 9 (onderdeel 1.9 1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 6.

   Titel 1, hoofdstuk 16 (kansspelen).

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht

De “Legesverordening Beesel” van 12 december 2016, trekken we in met ingang van 1 januari 2019, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2019.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Legesverordening Beesel 2019”.

 

Aldus vastgesteld door de raad van Beesel in zijn openbare vergadering van 17 december 2018.

E. Apeldoorn-Feijts,

griffier

P. Dassen-Housen,

voorzitter