Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beesel

Verordening tarieven onroerendezaakbelasting Beesel 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeesel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tarieven onroerendezaakbelasting Beesel 2019
CiteertitelVerordening tarieven OZB Beesel 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerptarieven OZB 2019

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening tarieven OZB Beesel 2018, vastgesteld op 18 december 2017

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 220 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019nieuwe regeling

17-12-2018

gmb-2018-279029

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tarieven onroerendezaakbelasting Beesel 2019

De raad van de gemeente Beesel;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 november 2018;

 

gelet op de artikelen 220 tot en met 220h van de Gemeentewet en de Verordening op de heffing en de invordering van onroerendezaakbelastingen Beesel;

 

b e s l u i t:

 

1. vast te stellen de: Verordening tarieven onroerendezaakbelasting Beesel 2019;

2. in te trekken de Verordening tarieven onroerendezaakbelasting Beesel 2018, welke is vastgesteld door de Raad van de gemeente Beesel op 18 december 2017.

Artikel 1 Belastingtarief 2019

Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Deze percentages hebben we opgenomen in onderstaande tabel.

 

Gebruikersbelasting

0,1814%

Eigenarenbelasting:

 

- voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen

0,1325%

- voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen

0,2337%

 

Artikel 2 Intrekken oude verordening / Overgangsrecht

De “Verordening tarieven OZB Beesel” van 18 december 2017, trekken we in met ingang van 1 januari 2019, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 3 Inwerkingtreding

  • 1.

    Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2019.

  • 2.

    De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

Artikel 4 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening tarieven OZB Beesel 2019.

 

Aldus vastgesteld door de raad van Beesel in zijn openbare vergadering van 17 december 2018.

E. Apeldoorn-Feijts

griffier

P. Dassen-Housen

voorzitter