Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beesel

Verordening "Subsidies evenementen in de gemeente Beesel"

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeesel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening "Subsidies evenementen in de gemeente Beesel"
CiteertitelVerordening subsidies evenementen gemeente Beesel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpsubsidies evenementen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-11-200801-04-200801-01-2019nieuwe regeling

15-09-2008

't Gazetje, 19 november 2008

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING “SUBSIDIES EVENEMENTEN IN DE GEMEENTE BEESEL”

 

 

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder

 • a.

  een evenement:

 • een in de openbare ruimte, voor een relatief groot aantal bezoekers vrij en gratis toegankelijke gebeurtenis, manifestatie of een (thema)dag met een voor Beesel promotionele meerwaarde voor de gemeente, met minimaal een bovengemeentelijke schaalgrootte of uitstraling, waarvoor een evenementenvergunning is verstrekt,

 • b.

  subsidie:

 • de aanspraak op financiële middelen door het college verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvragende rechtspersoon;

 • c.

  subsidieplafond:

 • het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies;

Artikel 2 Toepassingsgebied

Deze verordening is slechts van toepassing op evenementen met:

 • -

  een toeristisch recreatief karakter;

 • -

  een promotionele meerwaarde voor de gemeente;

 • -

  een bovengemeentelijke schaalgrootte en/of uitstraling cq karakter

en die:

 • -

  plaatsvinden in de openbare ruimte;

 • -

  gratis en vrij toegankelijk zijn en;

 • -

  waarvoor een vergunning wordt verstrekt.

Artikel 3 Algemene voorwaarden

Het college van B & W kan subsidie verstrekken aan de organisatie van een evenement indien daarvoor door de raad in de gemeentebegroting voldoende middelen in enig jaar beschikbaar zijn gesteld. Het subsidieplafond in enig jaar is gelijk aan het bedrag uit de gemeentebegroting van dat jaar. Afhandeling van de aanvragen geschiedt op basis van ontvangst.

Artikel 4 Specifieke voorwaarden

 

Artikel 4.1 Doelen

Het college van B & W kan incidenteel subsidie verstrekken aan de organisatie van een evenement in de openbare ruimte.

Doel van subsidieverstrekking is om de navolgende activiteiten/initiatieven incidenteel te stimuleren, behoudens als de organisatie ook zonder subsidieverstrekking over eigen middelen beschikt of over middelen van derden om de kosten van het evenement te dekken:

 • a.

  het geven van een impuls aan bestaande evenementen (uitbreiding, kwalitatieve verbetering) of

 • b.

  het stimuleren van nieuwe evenementen.

Artikel 4.2 Subsidieplafonds

De toe te kennen subsidie als bedoeld in artikel 4.1 bedraagt 25% van de evenementkosten met een maximum van € 2.000 in één jaar.

Artikel 4.3

In één kalenderjaar kan een organisatie slechts eenmaal aanspraak maken op een evenementensubsidie.

Artikel 4.4 Procedures

De organisatie van een evenement dient om in aanmerking te komen voor de subsidie als bedoeld in artikel 4.1 uiterlijk 3 maanden voor de aanvang van het evenement een subsidieverzoek in bij het college van B & W met een plan waarin wordt aangegeven welke activiteiten/initiatieven worden ontplooid die passen binnen de in artikel 4.1 genoemde activiteiten en initiatieven inclusief een begroting van de hiermee gemoeide kosten.

Artikel 4.5 Uitsluitingen aanspraak subsidie

Evenementen waarvoor reeds op grond van een andere gemeentelijke subsidieregeling subsidie wordt verstrekt zijn op grond van deze verordening uitgesloten van subsidie.

Artikel 4.6 Uitvoeringsregeling

Het college van B & W kan binnen de kaders van deze verordening nadere uitvoeringsregels vaststellen.

Het college van B&W kan in bijzondere gevallen van deze verordening afwijken.

Artikel 5 Overgangs- en slotbepaling

Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking per 1 april 2008.

Artikel 6 Citeerartikel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening subsidies evenementen gemeente Beesel”.

Aldus vastgesteld door de raad van Beesel in zijn openbare vergadering van 15 september 2008.

Toelichting

Toelichting bij de verordening ‘subsidies evenementen in de gemeente Beesel’

 

Algemene toelichting

 

In de begroting 2007 was voor de jaren 2008 en 2009 een bedrag opgenomen voor het Filmfestival. Aangezien dit festival enkele keren niet is doorgegaan, wil de gemeente Beesel dit geld breder inzetten. Dat wil zeggen voor evenementen met een bovengemeentelijk  karakter. Initiatiefnemers kunnen een beroep doen op deze gelden.

 

In deze nieuwe verordening ‘subsidies evenementen in de gemeente Beesel’ zijn de specifieke bepalingen voor de subsidiering van evenementen opgenomen.

 

Artikel 1:          Definities

In dit artikel worden definitiebepalingen omschreven van de begrippen subsidie, subsidieplafond en evenement. Bij evenementen ligt de nadruk op evenementen met een voor Beesel relatief groot aantal bezoekers, met een bovengemeentelijke uitstraling, die vrij en gratis toegankelijk zijn, plaatsvinden in de openbare ruimte en een promotionele meerwaarde hebben voor de gemeente.

 

Artikel 2:          Toepassingsgebied

In dit artikel worden voorwaarden genoemd waaraan een evenement moet voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie. Wanneer een evenement niet voldoet aan deze voorwaarden komt het niet in aanmerking voor een subsidie.

 

Artikel 3:          Algemene voorwaarden

Het college kan alleen dan subsidie verstrekken wanneer in de gemeentebegroting  in enig jaar voldoende middelen beschikbaar zijn. Bij de aanvragen wordt het principe ‘wie het eerst komt het eerst maalt’ toegepast. Aanvragen die in enig jaar niet zijn toegekend in verband met de overschrijding van het subsidieplafond worden niet meegenomen naar hetdaaropvolgende jaar.

 

Artikel 4:          Specifieke voorwaarden

 

Lid 4.1 Doelen

Het subsidiedoel van deze verordening is om incidenteel bestaande evenementen een impuls te geven en om nieuwe evenementen te stimuleren. Subsidie kan alleen worden verstrekt als aanvulling op andere bronnen van inkomsten. De aanvrager is als eerste verantwoordelijk voor het vinden van voldoende financiële middelen (eigen middelen of sponsoren e.d.) om een evenement mogelijk te maken.

 

Lid 4.2 Subsidieplafonds

Een subsidieplafond is een  bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies. Een subsidieplafond kan alleen krachtens een wettelijk voorschrift worden vastgesteld. De raad stelt de subsidieplafonds gelijktijdig met de begrotingsvaststelling vast. Als een subsidieplafond is vastgesteld moet de subsidie bij overschrijding van het plafond worden geweigerd. Er is sprake van een ‘dwingende’ weigeringsgrond. Dit ontslaat het college van een motivatieplicht.

 

Lid 4.3 

In dit lid wordt beschreven dat een organisatie per kalenderjaar slechts één maal aanspraak kan maken op subsidie.

 

Lid 4.4  Procedures

Hier wordt beschreven dat de aanvraag uiterlijk drie maanden voor de aanvang van het evenement moet worden ingediend voorzien van een uitgewerkt plan van het evenement en een financiële onderbouwing.

 

Lid 4.5  Uitsluitingen aanspraak subsidie

Dit artikel/lid voorkomt een cumulatie van gemeentelijke subsidies

 

Lid 4.6  Uitvoeringsregeling

Het college is bevoegd om nadere voorwaarden vast te stellen. Deze voorwaarden treden na bekendmaking in werking. De vangnetbepaling is bedoeld voor incidentele gevallen waardin de verordening niet of onvoldoende voorziet. Het college heeft de beleidsvrijheid om in deze situatie een oplossing te vinden.

 

Artikel 5 en 6

In deze artikelen is de citeertitel en de inwerkingtreding vastgelegd.