Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bergeijk

Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk 2019-2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBergeijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieverordening duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk 2019-2021
CiteertitelSubsidieverordening duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk 2019-2021
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201901-01-2020Nieuwe verordening

22-11-2018

gmb-2018-264828

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk 2019-2021

De raad der gemeente Bergeijk;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 oktober 2018;

 

gezien het advies van de commissie GZ d.d. 06 november 2018.

 

besluit:

 • 1.

  Financiële middelen beschikbaar te stellen ter grootte van €200.000,- per jaar, in de jaren 2019, 2020, 2021, ten laste van de bestemmingsreserve duurzaamheid en klimaat;

 • 2.

  De Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk 2018 in te trekken;

 • 3.

  De Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk 2019-2021 vast te stellen.

Toelichting

In de gemeente Bergeijk wordt subsidie beschikbaar gesteld voor woningisolatie en energieopwekkende installaties in de bestaande woningbouw. Het doel van deze verordening is om woningeigenaren te stimuleren om woningen in Bergeijk beter te isoleren en om duurzame energie op te wekken. Hierdoor wordt de energierekening lager en ontstaat meer comfort in de woning. Dit zorgt ook voor een lagere CO2 uitstoot.

Voor welke maatregelen is subsidie mogelijk?

Een particuliere eigenaar van een bestaande woning kan subsidie aanvragen voor de volgende duurzame maatregelen:

 • 1.

  Zonnepanelen

 • 2.

  Warmtepomp

 • 3.

  Zonneboiler

 • 4.

  Vloerisolatie

 • 5.

  Muurisolatie / gevelisolatie

 • 6.

  Dakisolatie

 • 7.

  HR++-glas  

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de investering die u doet. Per kalenderjaar kunt u voor maximaal twee (verschillende) duurzame maatregelen subsidie aanvragen. Een subsidie wordt per adres per aangeschafte en gerealiseerde duurzame maatregel eenmalig verstrekt. U kunt dus niet voor dezelfde voorziening twee keer subsidie aanvragen. 

De subsidie bedraagt een maximum percentage van het factuurbedrag met een maximum subsidiebedrag. Onderstaande tabel geeft de maximum percentages en subsidiebedragen per duurzame maatregel weer.

Maatregel

2019

2020

2021

Dakisolatie,

Muurisolatie,

Vloerisolatie,

HR++-glas,

Zonneboiler

20%

€750,-

20%

€750,-

20%

€750,-

Zonnepanelen

20%

€750,-

20%

€500,-

20%

€250,-

Warmtepomp

20%

€1000,-

20%

€1000,-

20%

€1000,-

Wanneer kan ik subsidie aanvragen?

In de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2021 kunt u subsidie aanvragen voor maatregelen die u toe wilt gaan passen. U kunt geen subsidie aanvragen voor maatregelen die al eerder uitgevoerd zijn. De Verordening werkt dus niet met terugwerkende kracht.

Welke voorwaarden zijn er?

 • U bent eigenaar van een woning in de gemeente Bergeijk of u vertegenwoordigd woningeigenaren in Bergeijk doordat u bent gemachtigd door een Vereniging van Eigenaren.

 • Uw woning is ouder dan 1 januari 2015. Als datum wordt de datum van afgifte van de bouwvergunning/ omgevingsvergunning bouw gehanteerd.

 • De werkzaamheden voor de te treffen maatregelen zijn nog niet uitgevoerd of gestart. U start pas met de uitvoering van de duurzame maatregelen nadat u een positieve beslissing hebt gekregen op uw subsidieaanvraag.

 • Er is nog niet eerder een aanvraag ingediend voor dit type duurzame maatregel voor de betreffende woning;

 • De duurzame maatregelen worden gerealiseerd door een daarvoor gespecialiseerd en erkend bedrijf;

 • De aanleg of installatie van de duurzame maatregel wordt gerealiseerd

 • De volgende kosten, voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van deze verordening, komen voor subsidie in aanmerking:

  • a.

   Materiaalkosten.

  • b.

   Installatiekosten.

 • Uitsluitend duurzame maatregelen die in bestaande woningen in de gemeente Bergeijk worden gerealiseerd, komen in aanmerking voor subsidie. 

Hoe werkt de subsidieprocedure?

De subsidieaanvraag wordt getoetst aan de hand van een ingevuld aanvraagformulier dat u indient bij de gemeente Bergeijk.  

U kunt uw aanvraag digitaal indienen via www.bergeijk.nl. U heeft hiervoor een DigiD-code nodig. Ook kunt u het aanvraagformulier downloaden via de website www.bergeijk.nl of aanvragen bij de balie van het gemeentehuis.  

Binnen vier weken neemt het college van burgemeester en wethouders een beslissing op uw aanvraag. In deze beschikking staat in elk geval de maximale hoogte van de subsidie die wordt toegekend aan u. Ook de voorschriften en verplichtingen worden hierin opgenomen. Nadat een subsidiebeschikking is toegekend, dient u de maatregel binnen zes maanden te realiseren. 

U moet er rekening mee houden dat u de facturen van de installateur of aannemer zelf moet betalen. Binnen twaalf weken nadat de factuur van de leverancier is betaald, moet u het gereedmeldingsformulier met alle bijlagen indienen bij de gemeente Bergeijk. De benodigde gegevens staan vermeld in dit formulier.

Wanneer alle duurzame maatregelen conform afspraken zijn gerealiseerd, ontvangt u van de gemeente een beschikking tot subsidievaststelling. Daarna wordt het subsidiebedrag uitgekeerd. Er wordt geen voorschot verleend. 

Vragen?

Indien u vragen heeft over deze subsidieverordening, kunt u contact opnemen met de specialist duurzaamheid van de gemeente Bergeijk via telefoonnummer; 0497-551455.

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

 

Aanvraag:

Een door een aanvrager ingevuld aanvraagformulier voor het verkrijgen van een subsidie voor het plaatsen van een duurzame maatregel. Een ontvankelijke aanvraag bestaat uit:

 • een ondertekend aanvraagformulier

 • een kopie legitimatiebewijs van de aanvrager

 • een offerte óf beschrijving van de duurzame maatregel

  Desgevraagd moet een tekening/situatieschets overhandigd worden, om te bepalen of aan de voorwaarden van de subsidie wordt voldaan

 

Aanvraagformulier:

Een door het college beschikbaar gesteld aanvraagformulier voor subsidie duurzame maatregelen

 

Aanvrager:

Een meerderjarig natuurlijk persoon, die:

 • eigenaar is van een in de gemeente Bergeijk gelegen woning;

 • door een Vereniging van Eigenaren gemachtigd is.

 

Bestaande woning:

Woning ouder dan 1 januari 2015. Als datum wordt de datum van afgifte van de bouwvergunning/ omgevingsvergunning bouw gehanteerd

 

Betalingsbewijs:

Een kopie bankafschrift dat aantoont dat de betaling is overgemaakt aan het bedrijf dat de duurzame maatregel geïnstalleerd heeft. Dit bankafschrift moet voorzien zijn van de originele datum, naam en IBAN-nummer van de aanvrager. De overige gegevens die niet van belang zijn voor de behandeling van deze aanvraag kunnen onzichtbaar gemaakt worden

 

Dakisolatie:

Door een specialist aangebracht materiaal ter verhoging van de warmte-isolatiewaarde van het dak van een woning met een minimale Rd-waarde van 3,5 (m2K/W). Alleen dakisolatie dat op de woonruimte van de woning aangebracht wordt, komt in aanmerking voor subsidie. Dakisolatie op bijgebouwen zoals schuren en garages alsmede bij nieuwe aan- of uitbouw komt niet in aanmerking voor subsidie

 

Duurzame maatregel:

Een verandering/aanpassing aan een woning of complex die het energieverbruik reduceert en/of duurzame energie opwekt, afkomstig van een schone energiebron

 

Eigenaar:

Een natuurlijk persoon die het volledig eigendomsrecht van de woning bezit

 

Factuur:

Een kopie van een door een erkend installatiebedrijf opgestelde rekening van de duurzame maatregel waarvoor subsidie wordt aangevraagd, voorzien van het bedrag en het type duurzame maatregel en een datum waarop de duurzame maatregel is gerealiseerd. In de factuur moet een specifiek onderscheid zijn gemaakt tussen de verschillende kostenposten

 

Gereedmeldingsformulier:

Een door het college beschikbaar gesteld gereedmeldingsformulier voor subsidie duurzame maatregelen

 

HR++-glas:

Isolerend dubbelglas, bestaande uit ten minste twee glasplaten die door een afstandhouder (zoals een metalen kader) aan de rand van het glas uit elkaar worden gehouden. De ruimte tussen het glas wordt gevuld met edelgas en is het glas aan één zijde gecoat waardoor het extra isoleert. Het glas geeft een U-waarde van maximaal 1,2 W/m2K volgens de norm EN 1279. Alleen HR++glas dat bij de woonruimte van de woning aangebracht wordt, komt in aanmerking voor subsidie. HR++glas op bijgebouwen zoals schuren en garages alsmede bij nieuwe aan- of uitbouw komt niet in aanmerking voor subsidie

 

Muurisolatie:

Door een specialist aangebracht materiaal ter verhoging van de warmte-isolatiewaarde van de gevel van een woning met een minimale Rd waarde van 1,1 (m2K/W). Alleen muurisolatie dat bij de woonruimte van de woning aangebracht wordt, komt in aanmerking voor subsidie. Muurisolatie bij bijgebouwen zoals schuren en garages alsmede bij nieuwe aan- of uitbouw komt niet in aanmerking voor subsidie

 

Offerte:

Een kopie van een door een erkend installatiebedrijf opgestelde offerte, die een duidelijke beschrijving geeft van het type duurzame maatregel waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 

Rd-waarde:

Een Rd-waarde (ook wel aangeduid met R-waarde) is de warmteweerstand van een isolatiemateriaal

 

Uitkering:

Een door het college uit te keren bedrag. Het bedrag wordt uitgekeerd op het moment dat de volgende documenten door gemeente Bergeijk zijn ontvangen:

 • een gespecificeerde factuur

 • een betalingsbewijs

 

Vloerisolatie:

Door een specialist aangebracht materiaal ter verhoging van de warmte-isolatiewaarde van de vloer van een woning met een minimale Rd waarde 3,5 m2k/W. Alleen vloerisolatie dat bij de woonruimte van de woning aangebracht wordt, komt in aanmerking voor subsidie. Vloerisolatie bij bijgebouwen zoals schuren en garages alsmede bij nieuwe aan- of uitbouw komt niet in aanmerking voor subsidie

 

Vereniging van Eigenaren:

De vereniging van eigenaren van de appartementsrechten van de woningen die tot een appartementencomplex behoren

 

Warmtepomp:

Een installatie voor het opwekken van energie ten behoeven van het verwarmen van een woning, afkomstig uit een schone energiebron en die nagelvast in of aan een woning en/of bijgebouw is bevestigd

 

Zonneboiler:

Een installatie voor het verwarmen van tapwater, waarvoor de opgewekte energie afkomstig is van een schone energiebron en die nagelvast is bevestigd op, aan of in de woning en/of bijgebouw

 

Zonnepanelen:

Een installatie in de vorm van zonnepanelen voor het opwekken van elektriciteit, afkomstig uit een schone energiebron en die nagelvast is bevestigd op of aan de woning en/of bijgebouw

Artikel 2 Doel van de Verordening en doelgroep

Deze Subsidieverordening is bedoeld voor het verstrekken van subsidie voor maatregelen die in opdracht van de aanvrager aan een bestaande woning wordt getroffen, met de bedoeling om het verbruik van energie in deze woningen te verminderen om daarmee te komen tot vermindering van de uitstoot van CO2.

Er wordt ingezet op maatregelen die leiden tot energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. Dit leidt tot een bijdrage aan de mondiale, landelijke, provinciale en gemeentelijke doelstellingen om te komen tot een reductie van de emissie van CO2.

Artikel 3 Inhoud van de aanvraag

 • 1.

  Alle in het aanvraagformulier gevraagde gegevens dienen bij de indiening van de aanvraag te worden verstrekt. Een aanvraag wordt pas in behandeling genomen als de aanvraag ontvankelijk is.

 • 2.

  Ontvankelijke aanvragen worden op volgorde van datum en tijdstip binnenkomst afgehandeld. Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, wordt het tijdstip van binnenkomst bepaald door het moment waarop de aanvraag wel volledig is.

 • 3.

  Het college beslist op een aanvraag binnen 4 weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

 • 4.

  Het college kan de beslistermijn met 4 weken verdagen.

Artikel 4 Subsidiecriteria voor eigenaren van woningen en hoogte van de subsidie

 • 1.

  Een woningeigenaar van een bestaande woning in Bergeijk of een door een Vereniging van Eigenaren gemachtigde persoon kan subsidie aanvragen voor de volgende maatregelen:

  • a.

   Zonnepanelen;

  • b.

   Warmtepomp;

  • c.

   Zonneboiler;

  • d.

   Vloerisolatie;

  • e.

   Muurisolatie/gevelisolatie;

  • f.

   Dakisolatie;

  • g.

   HR++-glas

 • 2.

  Om voor een subsidie in aanmerking te komen moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden en verplichtingen:

  • a.

   in het kalenderjaar waarin de aanvraag is ingediend, is nog niet eerder een aanvraag ingediend voor dit type duurzame maatregel op dit adres;

  • b.

   de duurzame maatregel wordt gerealiseerd door een daarvoor gespecialiseerd en erkend bedrijf;

  • c.

   de aanleg of installatie van de duurzame maatregel is uitgevoerd conform de, op het moment van aanleg, geldende (bouw)regelgeving, geldende normen, beleid en/of overige wet- en regelgeving.

 • 3.

  De subsidie voor een duurzame maatregel als bedoeld in het eerste lid van dit artikel onder a bedraagt 20% van het factuurbedrag, met een maximum van € 750,- per installatie in het kalenderjaar 2019, een maximum van € 500,- per installatie in het kalenderjaar 2020 en een maximum van € 250,- in het kalenderjaar 2021.

 • 4.

  De subsidie voor een duurzame maatregel als bedoeld in het eerste lid van dit artikel onder b bedraagt 20% van het factuurbedrag, met een maximum van € 1000,- per installatie.

 • 5.

  De subsidie voor een duurzame maatregel als bedoeld in het eerste lid van dit artikel onder c tot en met g bedraagt 20% van het factuurbedrag, met een maximum van € 750,- per installatie of maatregel.

 • 6.

  Bij de subsidie voor duurzame maatregelen zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel onder d tot en met g geldt de voorwaarde een isolatiemateriaal wordt toegepast met een minimale Rd-waarde (m2W/K) van 1,1 voor muurisolatie, 3,5 voor dakisolatie en 3,5 voor vloerisolatie. Het aan te brengen dubbel HR++ glas heeft maximale een U-waarde van 1,2 W/m2K volgens de norm EN 1279.

 • 7.

  De volgende kosten, voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van deze verordening, komen voor subsidie in aanmerking:

  • a.

   materiaalkosten;

  • b.

   installatiekosten.

 • 8.

  Een subsidie voor de aanschaf van duurzame maatregelen kan worden aangevraagd na het in werking treden van deze Subsidieverordening. De subsidie geldt niet met terugwerkende kracht; voor reeds gerealiseerde maatregelen wordt geen subsidie verleend.

 • 9.

  Een eigenaar kan per kalenderjaar subsidie aanvragen voor twee typen duurzame maatregelen.

 • 10.

  Een subsidie wordt per aangeschafte en gerealiseerde duurzame maatregel eenmalig verstrekt.

 • 11

  Uitsluitend duurzame maatregelen die in bestaande woningen in de gemeente Bergeijk worden gerealiseerd na het in werking treden van deze verordening, na het aanvragen van de subsidie, komen in aanmerking voor subsidie.

Artikel 5 Weigeringsgronden

Het college kan een aanvraag voor subsidie weigeren indien:

 • a.

  Niet voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden;

 • b.

  een eventuele benodigde bouw- of omgevingsvergunning niet verleend is;

 • c.

  een eigenaar van een woning een subsidie voor dezelfde maatregel aanvraagt die door de gemeente Bergeijk al verstrekt is aan een andere partij;

 • d.

  een subsidie wordt aangevraagd voor hetzelfde type duurzame maatregel(en) waarvoor al eerder door de gemeente een subsidie is verstrekt in het huidige of in een ander kalenderjaar;

 • e.

  het door de raad beschikbaar gestelde subsidiebedrag bij toekenning wordt overschreden.

Artikel 6 Inhoud van de beschikking tot subsidie

 • 1.

  De beschikking tot subsidieverlening vermeldt in ieder geval de maximale hoogte van de subsidie.

 • 2.

  De beschikking tot subsidieverlening vermeldt of aan de voorwaarden en verplichtingen als bedoeld in artikel 4, tweede lid, van deze verordening is voldaan en aan welke voorschriften en verplichtingen moet worden voldaan.

 • 3.

  Het college kan aan de beschikking tot subsidieverlening nadere voorschriften en verplichtingen verbinden.

Artikel 7 Betaling van de subsidie

 • 1.

  Indien een beschikking tot subsidievaststelling wordt gegeven, vindt de betaling van de gehele subsidie in één bedrag plaats.

 • 2.

  Op de subsidie wordt geen voorschot verleend.

 • 3.

  Een subsidie wordt pas uitbetaald als:

  • a.

   de duurzame maatregel gerealiseerd is;

  • b.

   het gereedmeldingsformulier is ingediend bij de gemeente Bergeijk;

  • c.

   een gespecificeerde factuur is overhandigd (hierin moet duidelijk zijn welke maatregel is getroffen);

  • d.

   een betalingsbewijs is overhandigd.

 • 4.

  De subsidie wordt alleen betaald en overgemaakt op het IBAN-nummer van de aanvrager wanneer binnen 6 maanden na de beschikking tot subsidieverlening de duurzame maatregelen zijn gerealiseerd.

Artikel 8 Verplichtingen van de subsidieontvanger en vaststelling van de subsidie

 • 1.

  Aanvrager dient binnen 12 weken na betaling van de eindfactuur een aanvraag om vaststelling van de subsidie in bij het college met behulp van het gereedmeldingsformulier.

 • 2.

  Alle in het gereedmeldingsformulier gevraagde gegevens dienen bij de indiening van de aanvraag om vaststelling van de subsidie te worden verstrekt.

 • 3.

  De beschikking tot subsidievaststelling vermeldt in ieder geval:

  • a.

   of is voldaan aan de voorwaarden en verplichtingen voor de vaststelling van de subsidie zoals opgenomen in de beschikking tot subsidieverlening, de subsidieverordening en de Algemene wet bestuursrecht.

  • b.

   de hoogte van de subsidie uitgedrukt in euro’s.

  • c.

   het bedrag dat als subsidie wordt vastgesteld kan niet hoger zijn dan het bedrag dat in de beschikking tot subsidieverlening is opgenomen.

Artikel 9 Inwerkingtreding en looptijd

 • 1.

  Deze Subsidieverordening treedt in werking per 1 januari 2019, nadat deze is bekend gemaakt.

 • 2.

  De Subsidieverordening eindigt op 31 december 2021.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk 2019-2021.

Artikel 11 Hardheidsclausule

 • 1.

  Als een bij of krachtens deze verordening gestelde termijn voor een subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn tot de daarmee te dienen belangen, kunnen burgemeester en wethouders een andere termijn vaststellen.

 • 2.

  In een nadere regeling kan worden bepaald dat door het college van een of meer bepaalde artikelen of artikelleden van die regeling kan worden afgeweken als daaraan vasthouden voor een subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn tot de daarmee te dienen belangen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Bergeijk van 22 november 2018.

 

De gemeenteraad,

J.M.van Dongen-Hermans

Griffier

A.Callewaert-de Groot

Voorzitter