Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Best

Nadere regeling stimuleringsregeling recreatie en toerisme

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBest
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regeling stimuleringsregeling recreatie en toerisme
CiteertitelNadere regeling stimuleringsregeling recreatie en toerisme
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerprecreatie en toerisme

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening 2013

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-11-2014Nieuwe regeling

04-11-2014

Gemeenteblad, 2014-11-10

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Best;

Gelet op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening 2013 en,

titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

besluit vast te stellen de volgende:

Nadere regeling stimuleringsregeling recreatie en toerisme

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • a.

  Initiatief: Een aanvraag voor één activiteit of meerdere samenhangende activiteiten.

 • b.

  Toerisme: Een vorm van recreatie gericht op het reizen en verblijven buiten de eigen woonomgeving.

 • c.

  Recreatie: Alle vormen van vrijetijdsbesteding gericht op ontspanning en plezier voor zowel binnen als buiten de eigen woonomgeving.

Artikel 2. Doelstelling

Op grond van deze nadere regels kan het college per initiatief een eenmalige subsidie verlenen. Het initiatief moet een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de gemeente Best als toeristisch-recreatieve verblijfplaats en recreatieve bestemming, zodat inwoners van de gemeente in Best en mensen van buiten de gemeente Best hier voor langere duur of kortere duur willen verblijven. Dit kan door vernieuwing, kwaliteitsverbetering en uitbreiding van de sector recreatie en toerisme. Belangrijk is hierbij de samenwerking tussen ondernemers, instellingen, verenigingen en/of stichtingen.

Artikel 3. Subsidieaanvrager

De aanvrager is een ondernemer, instelling, vereniging of stichting.

Artikel 4. De te subsidiëren initiatieven

 • 1.

  Subsidie kan verleend worden voor:

  • a.

   initiatieven op het gebied van recreatie en toerisme en,

  • b.

   die plaats vinden in de gemeente Best of betrekking hebben op het grondgebied van de gemeente.

 • 2.

  Deze subsidieregeling is niet bedoeld voor:

  • a.

   De marketing van Best als woonlocatie en vestigingsplaats voor bedrijven;

  • b.

   Bestaande activiteiten of producten waarbij geen sprake is van vernieuwing, kwaliteitsverbetering of uitbreiding van de sector recreatie en toerisme;

  • c.

   Reguliere activiteiten van ondernemingen, instellingen, verenigingen of stichtingen;

  • d.

   Bouw, verwerving of verbetering van onroerende goederen;

  • e.

   Bedrijfsfinanciering;

  • f.

   Activiteiten die de samenwerking of afstemming in de toeristische sector of gemeentelijke belangen in de weg staan.

 • 3.

  Deze regeling is niet van toepassing op initiatieven die op andere wijze een subsidie van de gemeente ontvangen.

Artikel 5. Subsidievereisten

Om in aanmerking te komen voor een subsidie zoals bedoeld in artikel 4, eerste lid onderdeel a tot en met b moet worden voldaan aan de volgende vereisten:

 • -

  het initiatief heeft een toegevoegde waarde voor de recreatie en toerisme in de gemeente Best;

 • -

  er is samenwerking tussen ondernemers, instellingen, verenigingen en/of stichtingen.

Artikel 6. Subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond voor het subsidiëren van initiatieven,zoals bedoeld in deze nadere regels wordt jaarlijks door het college vastgesteld.

 • 2.

  Indien het bedrag waarvoor op basis van deze nadere regels een subsidie kan worden verleend, aan degenen die daartoe tijdig een volledige aanvraag hebben ingediend en die aan de vereisten voldoet, groter is dan het op grond van het eerste lid vastgestelde plafond, worden de betreffende subsidies naar evenredigheid verminderd.

Artikel 7. Subsidiehoogte en verdeling

 • 1.

  De subsidie dient een aanvullende bijdrage te zijn in de kosten, die per initiatief eenmalig wordt verleend. De hoogte van de subsidie wordt per aanvraag bepaald.

 • 2.

  Het maximum te verstrekken subsidiebedrag bedraagt € 5.000,00 per aanvraag.

 • 3.

  Initiatieven worden voor maximaal 50% van de totale kosten van de uitvoering van het initiatief gesubsidieerd tot het in artikel 7, lid 2 bepaalde maximumbedrag.

 • 4.

  Bij de beoordeling van de subsidieaanvragen worden de volgende wegingscriteria in acht genomen:

  • -

   To egevoegde waarde

Een initiatief heeft een toegevoegde waarde voor de sector recreatie en toerisme wanneer het initiatief gericht is op het vernieuwen, verbeteren en uitbreiden van de recreatie en toerisme in de gemeente Best. Het is belangrijk dat organisaties oog hebben voor veranderingen in de sector recreatie en toerisme en hierop inspelen. Het initiatief heeft ook een toegevoegde waarde voor de sector wanneer het initiatief voor een groot aantal potentiële toeristen en recreanten geschikt is.

-Samenwerking

Om de samenwerking tussen ondernemers, instellingen, verenigingen en/of stichtingen stimuleren dient het gesubsidieerde initiatief activiteiten van meerdere partijen uit de gemeente Best te bevatten. Wanneer de samenwerking tevens verschillende gebieden in de gemeente Best met elkaar verbindt dan heeft dit onze voorkeur.

-Het Groene Woud

Tien gemeenten, grootschalige aaneengesloten natuurgebieden en authentieke landschappen, gelegen tussen de steden ’s-Hertogenbosch, Eindhoven en Tilburg, vormen samen Het Groene Woud. Het Groene Woud is zo bijzonder dat het is uitgeroepen tot Nationaal Landschap. Het biedt een unieke mix van natuur, cultuur en vermaak. Een initiatief weet de gemeente Best te promoten als onderdeel van Het Groene Woud.

-Toegankelijkheid

De gemeente hecht sterk aan een toegankelijk aanbod van activiteiten. De activiteit moet toegankelijk zijn voor meerdere of nieuwe doelgroepen en deelname aan de activiteit dient laagdrempelig te zijn. We verwachten dat organisaties voldoende bekendheid geven aan het initiatief, tenminste in de regio Zuidoost Brabant.

-Doelmatigheid

Een initiatief moet doelmatig zijn. Daarbij gaat het om de vraag of het subsidiebedrag aanvaardbaar is ten opzichte van wat daarmee bereikt wordt en of de budgetten efficiënt worden ingezet. We verwachten dat organisaties een inzichtelijke en logische kostprijsopbouw van het initiatief aanlevert.

-(Financiële) draagkracht

Bij de subsidieverlening doen we een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van organisaties. Subsidie wordt alleen verleend als financiering door de gemeente noodzakelijk is en de overige mogelijkheden voor het verkrijgen van inkomsten voldoende zijn benut. Subsidieverlening vormt zo het sluitstuk. We verwachten van organisaties dat zij hun draagkracht maximaal benutten door zich voldoende in te spannen om inkomsten te werven uit deelnemersbijdragen, contributie, entreeprijzen, fondsen, donaties, sponsoring et cetera.

Artikel 8. Aanvraag

 • 1.

  De aanvraag wordt ingediend met gebruikmaking van een aanvraagformulier.

 • 2.

  In afwijking van de Algemene Subsidie Verordening (ASV) moet een subsidie uiterlijk 1 oktober in het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de initiatievenworden uitgevoerd worden ingediend.

Artikel 9. Verplichtingen

 • 1.

  De uitvoering van het initiatief vindt plaats in het kalenderjaar waarvoor de bijdrage is verleend;

 • 2.

  Bij de activiteit wordt vermeld dat het initiatief mede mogelijk is gemaakt door een bijdrage van de gemeente Best. Daarbij dient het logo van de gemeente Best en het logo van Het Groene Woud te worden gebruikt.

Artikel 10

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist het college.

Artikel 11. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 11 november 2014 en is van toepassing op aanvragen om subsidie voor de uitvoering van initiatieven vanaf 1 januari 2015.

Artikel 12. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Nadere regeling stimuleringsregeling recreatie en toerisme.

 

 

Aldus vastgesteld in de collegevergadering

van 4 november 2014

Het college van burgemeester en wethouders van Best

de gemeentesecretaris de burgemeester

drs. C.M.M. Noordman drs. A.G.T. van Aert