Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Best

Nadere regeling Subsidieregeling muziek,- dans en dramaonderwijs en culturele samenwerking, innovatie en reuring gemeente Best

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBest
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regeling Subsidieregeling muziek,- dans en dramaonderwijs en culturele samenwerking, innovatie en reuring gemeente Best
CiteertitelNadere regeling Subsidieregeling muziek,- dans en dramaonderwijs en culturele samenwerking, innovatie en reuring gemeente Best 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpsubsidie, cultuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, titel 4.2
 2. Gemeentewet, artikelen 149 en 156
 3. Algemene subsidieverordening 2013

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-06-201727-06-2017Onbekend

27-06-2017

Gemeenteblad, 2017-07-04

IN17-02465

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regeling Subsidieregeling muziek,- dans en dramaonderwijs en culturele samenwerking, innovatie en reuring gemeente Best

 

 

 

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Best;

 

Gelet op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening 2013, titel 4.2

van de Algemene wet bestuursrecht, de artikelen 149 en 156 van de

Gemeentewet en het raadsbesluit muziek- en dansonderwijs van 2-2-2015;

overwegende dat de gemeente Best muziek- en dansonderwijs wil subsidiëren;

overwegende dat het van belang is een afwegingskader te formuleren voor de

behandeling van aanvragen voor subsidies;

 

besluit vast te stellen de volgende:

 

Nadere regeling Subsidieregeling muziek-, dans en dramaonderwijs en culturele samenwerking, innovatie en reuring Gemeente Best

 

 

A. Muziek-, dans- en dramaonderwijs

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Cultuureducatie: onderwijs aan de jeugd van Best onder de 18 jaar op het terrein van muziek, dans en drama.

 • b.

  Cultuurparticipatie: deelname van de jeugd van Best onder de 18 jaar aan activiteiten op het terrein van muziek, dans en drama.

c.Muziekonderwijs: les voor de jeugd van Best onder de 18 jaar in het bespelen van muziekinstrumenten en zang of het volgen van theorielessen ten behoeve van zang of muziek gedurende een cursusjaar.

d.Dansonderwijs: les voor de jeugd van Best onder de 18 jaar in dansvormen gedurende een cursusjaar.

e.Dramaonderwijs: les voor de jeugd van Best onder de 18 jaar in drama gedurende een cursusjaar.

f.Cursusjaar: de periode augustus tot en met juli in twee aaneengesloten kalenderjaren waarin een cyclus van muziek-, dans- en dramaonderwijs wordt uitgevoerd.

g.Culturele Hotspot: het pand Raadhuisplein 30/32.

Artikel 2. Doel(-groepen)

De gemeente Best hecht waarde aan cultuureducatie voor en cultuurparticipatie door de jeugd. Cultuureducatie en –participatie levert een bijdrage aan de ontwikkeling en ontplooiing van talenten en vaardigheden van de jeugd. Het laat hen kennismaken met en zich verdiepen in verschillende culturele disciplines. Meer specifiek wenst de gemeente dat de jeugd van Best (jonger dan 18 jaar) muziek-, dans- en dramaonderwijs kan volgen. Dit levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de jeugd.

Artikel 3. Subsidieaanvrager

 • 1.

  De aanvrager is een natuurlijk persoon, een rechtspersoon of een rechtspersoon in oprichting.

 • 2.

  De aanvrager is gevestigd, met zijn hoofdvestiging, in Best.

 • 3.

  Een natuurlijk persoon wordt als aanbieder erkend indien hij/zij:

  • a.

   beschikt over een diploma van het conservatorium, dansacademie of theateropleiding op minstens

HBO-niveau;

 • b.

  een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) bezit;

 • c.

  staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en over een BTW-nummer beschikt, of in loondienst

is bij een rechtspersoon.

 • d.

  lesgeeft in de Culturele Hotspot.

  • 4.

   Een rechtspersoon wordt als aanbieder erkend indien zij werkt met personeel dat aan de bovenstaande

voorwaarden voldoet.

5.Indien activiteiten van de aanvrager volgens de nadere regeling subsidieverstrekking

vrijwilligersorganisaties cultuur in aanmerking kunnen komen voor subsidie, is een beroep op de nadere

regeling Subsidieregeling muziek-, dans en dramaonderwijs voor deze activiteiten uitgesloten.

Artikel 4. De te subsidiëren activiteiten

1.Subsidie kan worden verleend voor:

a.activiteiten die plaatsvinden in de Culturele Hotspot op het gebied van muziekonderwijs;

b.activiteiten die plaatsvinden in de Culturele Hotspot op het gebied van dansonderwijs;

 • c.

  activiteiten die plaatsvinden in de Culturele Hotspot op het gebied van dramaonderwijs;

  • 2.

   Indien van het vastgestelde budget voor muziek-, dans- en dramaonderwijs in de Culturele Hotspot

budget overblijft, dan kunnen aanbieders die geen lessen geven in de Culturele Hotspot in aanmerking

komen voor subsidie. Zie hiervoor artikel 6, lid 4.

Artikel 5. Subsidievereisten

1.Om in aanmerking te komen voor een subsidie zoals bedoeld in artikel 4, eerste lid onderdeel a tot en met

c, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

a.De activiteiten zijn gericht op de jeugd jonger dan 18 jaar (peildatum 1 september) woonachtig in Best.

b.De subsidie dient direct ten goede te komen aan de leerlingen.

c.Voor de activiteiten geldt dat de leerling lessen volgt gedurende een cursusjaar. Naast lessen gedurende een heel cursusjaar, komen tevens modules/workshops met een duur van minimaal vijf lessen in aanmerking voor subsidie.

d.De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd op het gebied van muziek-, dans en dramaonderwijs vinden plaats in de Culturele Hotspot. Subsidie wordt alleen verstrekt voor leerlingen die in de Culturele Hotspot muziek-, dans- of dramaonderwijs volgen.

Artikel 6. Subsidieplafond/verdeling van de subsidie

1.Het subsidieplafond voor het subsidiëren van activiteiten per cursusjaar, zoals bedoeld in deze nadere

regeling, wordt jaarlijks vastgesteld.

 • 2.

  Het beschikbare subsidiebudget kent de volgende verdeling:

  • a.

   70% van het budget is voor muziek-, dans- en dramaonderwijs in de Culturele Hotspot.

 • 3.

  Hierbij wordt de 70% als volgt verdeeld:

  • a.

   voor muziekactiviteiten en zangactiviteiten 50% van het cursusgeld met een maximum van € 370,-

   per deelnemer. Gelet op het bepaalde in dit artikel lid 5, kan dit bedrag/percentage lager zijn;

  • b.

   voor dansactiviteiten en drama-activiteiten 50% van het cursusgeld met een maximum van € 100,-

   per deelnemer. Gelet op het bepaalde in dit artikel lid 5, kan dit bedrag/percentage lager zijn.

 • 4.

  Indien van het vastgestelde budget van 70% voor muziek-, dans- en dramaonderwijs in de Culturele

Hotspot budget overblijft, dan:

 • a.

  kunnen aanbieders die geen lessen geven in de Culturele Hotspot in aanmerking komen voor subsidie, indien zij voldoen aan de in deze regeling opgenomen voorwaarden en verplichtingen. De verdeling is als volgt:

 • i.

  voor muziekactiviteiten en zangactiviteiten 50% van het cursusgeld met een maximum van € 150,- per deelnemer. Gelet op het bepaalde in dit artikel lid 5, kan dit bedrag/percentage lager zijn; ii. voor dansactiviteiten en drama-activiteiten 50% van het cursusgeld met een maximum van € 50,- per deelnemer. Gelet op het bepaalde in dit artikel lid 5, kan dit bedrag/percentage lager zijn.

5.Indien het bedrag waarvoor op basis van deze nadere regeling een subsidie per cursusjaar moet worden

verleend, aan diegenen die daartoe tijdig een aanvraag hebben ingediend en die aan de vereisten voldoen, groter is dan het op grond van het in het eerste lid vastgestelde plafond, worden de betrokken subsidies naar rato verlaagd.

 

6.Indien na toetsing van alle aanvragen muziek-, dans- en dramaonderwijs van aanbieders in de Culturele Hotspot en buiten de Culturele Hotspot nog budget overblijft, dan wordt dit budget toegevoegd aan de onder B Culturele samenwerking, innovatie en reuring genoemde 30%. Hierbij vindt gelijke verdeling over de drie categorieën (culturele activiteiten die een innovatief karakter hebben, culturele activiteiten die reuring veroorzaken in het centrum van Best en activiteiten die samenwerking tussen culturele organisaties of kunstuitingen in Best bevorderen) plaats.

 

Artikel 7. Subsidiehoogte

1.Het college bepaalt de hoogte van de subsidie op basis van de door het college noodzakelijk geachte

subsidiabele kosten, met in achtneming van de onder lid 2 van dit artikel genoemde wegingscriteria.

2.Bij de beoordeling van de subsidieaanvragen voor muziek-, dans- en dramaonderwijs worden de volgende

wegingscriteria in acht genomen:

a.Beleidsdoelstellingen

De activiteiten dienen bij te dragen aan de gemeentelijke doelstellingen.

De gemeente Best hecht waarde aan cultuureducatie voor en cultuurparticipatie door de jeugd. Cultuureducatie en –participatie levert een bijdrage aan de ontwikkeling en ontplooiing van talenten en vaardigheden van de jeugd. Het laat hen kennismaken met en zich verdiepen in verschillende culturele disciplines. Meer specifiek wenst de gemeente dat de jeugd van Best (jonger dan 18 jaar) muziek-, dans- en dramaonderwijs kan volgen. Dit levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de jeugd.

b.Toegankelijkheid

De gemeente hecht sterk aan een toegankelijk aanbod van muziek-, dans-, en dramaonderwijs voor de jeugd van Best. Het is daarbij van belang dat de aanbieder een bijdrage levert aan laagdrempelig aanbod op deze terreinen. Ze dient daarbij open te staan voor kwetsbare jeugd, jeugd met een beperking of van een andere culturele achtergrond (denk o.a. aan vergunninghouders). Het uitgangspunt is dat deze groepen zo veel mogelijk in staat worden gesteld deel te nemen aan het reguliere aanbod van activiteiten en voorzieningen.

Artikel 8. Aanvraag

 • 1.

  De aanvraag bevat ten minste:

  • a.

   voor welk onder artikel 4 genoemde activiteiten subsidie wordt aangevraagd;

  • b.

   een beschrijving per activiteit inclusief doelstelling;

  • c.

   een kosten- en batenoverzicht per activiteit;

  • d.

   de gevraagde subsidie per activiteit;

  • e.

   een overzicht van de jeugdige leerlingen uit Best (naam, geboortedatum en de te volgen cursus);

  • f.

   een kopie van de diploma’s van de docenten;

  • g.

   een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) bezit;

  • h.

   het nummer van de Kamer van Koophandel en het BTW-nummer.

 • 2.

  In afwijking van de Algemene Subsidieverordening dient de subsidieaanvraag uiterlijk 1 augustus, in hetcursusjaar voorafgaand aan het cursusjaar waarin de activiteiten worden uitgevoerd, te worden ingediend.

3.Indien alle aanvragers op 1 augustus een volledige aanvraag hebben ingediend, beslissen burgemeester en wethouders in afwijking van de Algemene Subsidieverordening gemeente Best op een aanvraag om

subsidie binnen 6 weken na 1 augustus.

Artikel 9. Verantwoording

In afwijking van de Algemene Subsidieverordening gemeente Best dient de subsidieontvanger een aanvraag tot vaststelling in uiterlijk op 30 november volgend op het betreffende cursusjaar.

 

B. Culturele samenwerking, innovatie en reuring

Artikel 10. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a.Het centrum: het stimuleringsgebied Best (Oirschotseweg, Stationsplein, Hoofdstraat, Kerkstraat, Boterhoek, Nazarethstraat, Nieuwstraat, Dorpsplein, Raadhuisplein en Kap. J.A. Heerenstraat)

b.Culturele activiteit: een openbare activiteit of evenement gericht op theater, dans, muziek, zang, letteren, fotografie, film, beeldende kunst, moderne media, volkscultuur (Sinterklaas, Carnaval, Koningsdag en herdenkingen 4 en 5 mei en 24 oktober) of cultuurparticipatie.

c.Culturele partij: een organisatie op het gebied van de onder lid b van dit artikel genoemde discipline.

d.Cursusjaar: de periode augustus tot en met juli in twee aaneengesloten kalenderjaren.

Artikel 11 Doel(-groepen)

De gemeente Best hecht waarde aan culturele activiteiten in Best. Een aantrekkelijk kunst- en cultuurklimaat is van belang omdat het de inwoners de mogelijkheid geeft zich te verrijken, talenten te ontwikkelen en te genieten van cultuur. Daarnaast geeft het uitdrukking aan de identiteit van de gemeente en haar inwoners. Specifiek vindt het belangrijk dat er in het centrum van Best reuring is en er daardoor mensen op de been gebracht worden in het centrum van Best. Nieuwe initiatieven en extra activiteiten zorgen voor meer gezelligheid en levendigheid. Verder wil de gemeente ruimte bieden voor experimenten en vernieuwing waardoor kunst en cultuur aansluiten bij de manier waarop mensen kunst beleven. Daarnaast wil de gemeente de samenwerking tussen culturele partijen vergroten. Kortom de gemeente wenst culturele activiteiten die of een innovatief karakter hebben, of reuring veroorzaken in het centrum of waarmee samenwerking tussen partijen/kunstuitingen te bevorderen.

Artikel 12. Subsidieaanvrager

 • 1.

  De aanvrager is een natuurlijk persoon, een rechtspersoon of een rechtspersoon in oprichting.

 • 2.

  Indien voor activiteiten reeds subsidie ontvangen is van de gemeente Best, is een beroep op de nadere Subsidieregeling muziek-, dans- en dramaonderwijs voor deze activiteiten uitgesloten.

Artikel 13. De te subsidiëren activiteiten

 • 1.

  Subsidie kan worden verleend voor:

  • a.

   culturele activiteiten die een innovatief karakter hebben;

  • b.

   culturele activiteiten die reuring veroorzaken in het centrum van Best;

  • c.

   activiteiten die samenwerking tussen culturele organisaties of kunstuitingen in Best bevorderen.

 • 2.

  De subsidie, zoals bedoeld in het eerste lid, wordt in afwijking van de Algemene Subsidieverordening als een subsidie per cursusjaar verleend.

Artikel 14. Subsidievereisten

Om in aanmerking te komen voor een subsidie zoals bedoeld in artikel 13, eerste lid onderdeel a tot en met c, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

1.Er kan voor een activiteit slechts binnen één van de in artikel 13 genoemde categorieën onder lid a tot en met c subsidie worden aangevraagd.

2.Indien voor een culturele activiteit met een innovatief karakter in voorgaande jaren een subsidie is toegekend, kan in de daaropvolgende jaren niet voor dezelfde activiteit opnieuw subsidie worden aangevraagd. De activiteit moet vernieuwend zijn.

3.Activiteiten op het gebied van reuring dienen in het centrum van Best plaats te vinden.

4.Organisaties waarvan het organiseren en uitvoeren van culturele activiteiten niet tot diens reguliere activiteiten behoort, komen niet in aanmerking voor subsidie.

5.Bij een activiteit op het gebied van samenwerking dient er ten minste met drie culturele partijen samen gewerkt te worden, waarvan er twee op het gebied van muziek-, dans- en dramaonderwijs actief zijn. Slechts één van de betrokken partijen kan subsidie aanvragen voor een samenwerkingsactiviteit.

 

Artikel 15. Subsidieplafond/verdeling van de subsidie

1.Het subsidieplafond voor het subsidiëren van activiteiten per cursusjaar, zoals bedoeld in deze nadereregeling, wordt jaarlijks vastgesteld.

2.Het beschikbare subsidiebudget kent de volgende verdeling:

30% Van het totale budget is voor culturele activiteiten die of een innovatief karakter hebben, of reuring veroorzaken in het centrum of waarmee samenwerking tussen partijen/kunstuitingen wordt bevorderd.

Hierbij wordt de 30% als volgt verdeeld:

i.10% voor culturele activiteiten die een innovatief karakter hebben;

 • ii.

  10% voor culturele activiteiten die reuring veroorzaken in het centrum;

 • iii.

  10% voor culturele activiteiten waarmee samenwerking tussen partijen/kunstuitingen wordt bevorderd.

  • 3.

   Indien het bedrag waarvoor op basis van deze nadere regeling een subsidie per cursusjaar moet worden verleend, aan diegenen die daartoe tijdig een aanvraag hebben ingediend en die aan de vereisten voldoen, groter is dan het op grond van het in het eerste lid vastgestelde plafond, worden de betrokken subsidies naar rato verlaagd.

 

Artikel 16. Subsidiehoogte

1.Het college bepaalt de hoogte van de subsidie op basis van de door het college noodzakelijk geachte subsidiabele kosten, met in achtneming van de onder lid 2, 3 en 4 van dit artikel genoemde wegingscriteria.

2.De gemeente streeft naar een evenwichtige verdeling van het beschikbare subsidiebudget, daarom kan per activiteit kan maximaal € 5.000,- subsidie worden aangevraagd.

3.Bij de beoordeling van de subsidieaanvragen voor culturele activiteiten die een innovatief karakter hebben worden de volgende wegingscriteria in acht genomen:

a.Vernieuwing

Het culturele landschap verandert continu door maatschappelijke, technologische, economische en culturele trends. De op cultuur georiënteerde activiteiten dienen hierop in te spelen en daarmee een vernieuwend karakter te hebben ten opzichte van het bestaande aanbod. De vernieuwing van het aanbod, niet zijnde het reguliere muziek-, dans- en/of dramaonderwijs, dient plaats te vinden op een breder sociaal-maatschappelijk terrein. Het gaat hierbij onder andere om het inspelen op de manier waarop mensen kunst beleven, het creëren van nieuwe manieren om nieuwe doelgroepen aan te trekken en vast te houden. Door ruimte te creëren voor experimenten, pilots en broedplaatsen kunnen nieuwe activiteiten en kan nieuw aanbod ontstaan.

b.Financiële draagkracht

Bij de subsidieverlening doen we een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van inwoners en organisaties. Subsidie wordt alleen verleend als financiering door de gemeente noodzakelijk is en de overige mogelijkheden voor het verkrijgen van inkomsten voldoende zijn benut. Subsidieverlening vormt zo het sluitstuk. We verwachten van organisaties dat zij hun draagkracht maximaal benutten door zich voldoende in te spannen om inkomsten te werven uit deelnemersbijdragen, contributie, entreeprijzen, fondsen, donaties, sponsering, et cetera.

4.Bij de beoordeling van de subsidieaanvragen voor culturele activiteiten die reuring veroorzaken in het

centrum worden de volgende wegingscriteria in acht genomen:

a.Betrokkenheid

Van organisaties wordt verwacht dat de activiteit bijdraagt aan het vergroten van de cultuurdeelname van inwoners in het algemeen en meer in het bijzonder aan de levendigheid van het centrum van Best. Dit bevordert sociale samenhang en gemeenschapszin.

b.Financiële draagkracht

Bij de subsidieverlening doen we een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van inwoners en organisaties. Subsidie wordt alleen verleend als financiering door de gemeente noodzakelijk is en de overige mogelijkheden voor het verkrijgen van inkomsten voldoende zijn benut. Subsidieverlening vormt zo het sluitstuk. We verwachten van organisaties dat zij hun draagkracht maximaal benutten door zich voldoende in te spannen om inkomsten te weven uit deelnemersbijdragen, contributie, entreeprijzen, fondsen, donaties, sponsering, et cetera.

5.Bij de beoordeling van de subsidieaanvragen voor activiteiten die samenwerking tussen culturele organisaties of kunstuitingen bevorderen worden de volgende wegingscriteria in acht genomen:

a.Samenwerking

Samenwerking schept kansen voor nieuwe initiatieven en verlaagt drempels om deel te nemen. En door samenwerking ontstaan nieuwe verbindingen of worden bestaande verbindingen verstrekt. Dit komt ten goede aan het gehele culturele netwerk in Best. Dit resulteert in verbetering van de kwaliteit van het aanbod en efficiëntere inzet van financiële middelen.

b.Financiële draagkracht

Bij de subsidieverlening doen we een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van inwoners en organisaties. Subsidie wordt alleen verleend als financiering door de gemeente noodzakelijk is en de overige mogelijkheden voor het verkrijgen van inkomsten voldoende zijn benut. Subsidieverlening vormt zo het sluitstuk. We verwachten van organisaties dat zij hun draagkracht maximaal benutten door zich voldoende in te spannen om inkomsten te weven uit deelnemersbijdragen, contributie, entreeprijzen, fondsen, donaties, sponsoring, et cetera.

Artikel 17. Aanvraag

 • 1.

  De aanvraag bevat ten minste:

  • a.

   voor welk onder artikel 12 genoemde activiteiten subsidie wordt aangevraagd;

  • b.

   een beschrijving per activiteit inclusief doelstelling;

  • c.

   een kosten- en batenoverzicht per activiteit;

  • d.

   de gevraagde subsidie per activiteit;

 • 2.

  In afwijking van de Algemene Subsidieverordening dient de subsidieaanvraag uiterlijk 1 augustus, in het jaar voorafgaand aan het cursusjaar waarin de activiteiten worden uitgevoerd, te worden ingediend.

3.Indien alle aanvragers op 1 augustus een volledige aanvraag hebben ingediend, beslissen burgemeester en wethouders in afwijking van de Algemene Subsidieverordening gemeente Best op een aanvraag om

subsidie binnen 6 weken na 1 augustus.

Artikel 18. Verantwoording

In afwijking van de Algemene Subsidieverordening gemeente Best dient de subsidieontvanger een aanvraag tot vaststelling in uiterlijk op 30 november volgend op het betreffende cursusjaar.

Artikel 19. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 27 juni 2017 en is van toepassing op aanvragen voor subsidie voor de uitvoering van activiteiten vanaf 1 augustus 2017.

Artikel 20. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Nadere regeling Subsidieregeling muziek-, dans- en dramaonderwijs en culturele samenwerking, innovatie en reuring Gemeente Best 2017.

 

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 27 juni 2017.

Burgemeester en wethouders van Best,

Anton van Aert Ceciel Noordman

Burgemeester gemeentesecretaris