Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Bladel

Verordening op de heffing en de invordering van de afvalstoffenheffing 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Bladel
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van de afvalstoffenheffing 2016
CiteertitelVerordening afvalstoffenheffing 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De Verordening afvalstoffenheffing 2015 wordt ingetrokken

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet milieubeheer, art. 15.33

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201601-01-2017Nieuwe regeling

05-11-2015

Gemeenteblad, 9 december 2015, nr. 116896

R2015.107u

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van de afvalstoffenheffing 2016

De raad van de gemeente Bladel;

gelezen het voorstel R2015.107 van burgemeester en wethouders van 18 september 2015;

overwegende dat in 2012 een manifest voor een afvalloze samenleving is getekend door de portefeuillehouders “Afval” binnen de SRE;

dat het voorgaande voor belastingjaar 2015 heeft geleid tot een verschil in tarief voor een restcontainer en gft-container om tot een verhouding van 10:1 te kunnen komen;

dat uit de evaluatie van de eerste 6 maanden van 2015 is gebleken dat de resultaten achterblijven ten opzichte van de verwachtingen ten aanzien van opbrengsten, kosten en aantal ledigingen;

dat de in de Najaarsnota 2015 geactualiseerde ramingen met betrekking tot vuilophaal en -afvoer de basis vormen voor de tarieven afvalstoffenheffing 2016;

dat de totale lasten rondom vuilophaal en -afvoer € 1.748.966,00 bedragen en de baten € 527.987,00;

dat de geraamde omvang van de egalisatiereserve afvalstoffenheffing de maximumomvang van € 50.000,00 overschrijdt met € 180.876,00 en dat deze overschrijding met een bedrag van € 160.292,00 wordt verminderd teneinde de lastendruk voor de burger te verlagen;

gelet op artikel 15.33 van de Wet milieubeheer;

besluit:

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van de afvalstoffenheffing 2016

Artikel 1

Begripsomschrijving.

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  container: een vanwege de gemeente uitgezette container met een bepaald volume;

 • 2.

  gft-afval: groente, fruit- en tuinafval;

 • 3.

  restafval: huishoudelijk afval niet zijnde gft-afval;

 • 4.

  verbruiksperiode: de periode waarop de afrekening van Brabant Water voor de levering van water betrekking heeft.

Artikel 2

Aard van de belasting en belastbaar feit.

 • 1.

  Onder de naam “afvalstoffenheffing” wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer.

 • 2.

  De afvalstoffenheffing bedoeld in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel wordt naar afzonderlijke grondslagen geheven ter zake van het feitelijk gebruik van een perceel ten aanzien waarvan krachtens de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 3

Belastingplicht.

 • 1.

  De afvalstoffenheffing wordt geheven van degene die in de gemeente feitelijk gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

 • 2.

  Voor de toepassing van het eerste lid wordt als gebruiker aangemerkt:

  • a.

   degene die naar de omstandigheden beoordeeld al dan niet krachtens eigendom, bezit of beperkt recht of persoonlijk recht feitelijk gebruik maakt van het perceel;

  • b.

   ingeval een gedeelte van een perceel ten gebruike is afgestaan: degene die dat gedeelte ten gebruike heeft afgestaan.

Artikel 4

Maatstaf van heffing en belastingtarief.

De afvalstoffenheffing wordt geheven aan de hand van en naar de maatstaven en tarieven, zoals opgenomen in hoofdstuk 1 van de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 5

Belastingtijdvak.

 • 1.

  Het belastingtijdvak is in de gevallen waarin de heffing door middel van afrekeningen van Brabant Water plaatsvindt de verbruiksperiode zoals die voor de betrokken belastingplichtige voor het desbetreffende belastingobject geldt.

 • 2.

  In andere gevallen dan in het eerste lid bedoeld is het belastingtijdvak gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6

Wijze van heffing.

De belasting wordt geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving. Deze kan worden gesteld op de afrekening van Brabant Water. Als dagtekening van de kennisgeving geldt in dat geval de dagtekening van de afrekening. Als kennisgeving van voorlopig gevorderde bedragen wordt aangemerkt de voorschotnota of de kennisgeving op andere wijze van betaling van voorschotbedragen.

Artikel 7

Termijnen van betaling.

 • 1.

  Ingeval het belastingtijdvak de verbruiksperiode is, moet het voorlopig gevorderde bedrag, alsmede het definitief gevorderde bedrag worden betaald tegelijk met en op dezelfde wijze als die waarop het voorschotbedrag, onderscheidenlijk het definitieve bedrag van de afrekening van Brabant Water moet worden betaald.

 • 2.

  In andere gevallen dan bedoeld in het eerste lid moet het voorlopig gevorderde bedrag, alsmede het definitief gevorderde bedrag worden betaald op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel ingeval van toezending daarvan, uiterlijk op de laatste dag van de maand die in de dagtekening van de kennisgeving is vermeld.

Artikel 8

Ontstaan van de belastingschuld voor de heffing terzake van de niet met de periodieke inzameldienst ingezamelde stoffen.

De belasting als bedoeld in hoofdstuk 1.2 van de tarieventabel is verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening.

Artikel 9

Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders.

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing.

Artikel 10

Inwerkingtreding en citeertitel.

 • 1.

  De “Verordening afvalstoffenheffing 2015”, vastgesteld door de raad van de gemeente Bladel bij besluit van 18 december 2014, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voordien hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

 • 4.

  Indien het belastingtijdvak een verbruiksperiode is en deze niet gelijk is aan het kalenderjaar vangt, in afwijking in zoverre van artikel 5, eerste lid, het eerste belastingtijdvak waarvoor deze verordening geldt aan op 1 januari 2016 en eindigt dat belastingtijdvak op het moment dat de op 1 januari 2016 lopende verbruiksperiode eindigt.

 • 5.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening afvalstoffenheffing 2016”.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 5 november 2015.

De raad voornoemd,

de griffier, L.A.J. Dirks

de voorzitter, mr. A.H.J.M. Swachten

TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE VERORDENING AFVALSTOFFENHEFFING 2016

Hoofdstuk 1 Maatstaven en tarieven afvalstoffenheffing

Paragraaf 1.1 Maatstaven en tarieven afvalstoffenheffing voor het periodiek inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen

1.1.1 De belasting bedraagt per perceel per maand van het belastingtijdvak

€ 5,09

1.1.2 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 1.1.1 bedraagt de belasting per

lediging van een:

1.1.2.1 25-liter container, bestemd voor restafval € 4,51

1.1.2.2 80-liter container, bestemd voor restafval € 8,73

1.1.2.3 140-liter container, bestemd voor restafval € 13,32

1.1.2.4 240-liter container, bestemd voor restafval € 20,97

1.1.2.5 25-liter container, bestemd voor gft-afval € 0,81

1.1.2.6 80-liter container, bestemd voor gft-afval € 1,01

1.1.2.7 140-liter container, bestemd voor gft-afval € 1,33

1.1.2.8 240-liter container, bestemd voor gft-afval € 1,78

1.1.3 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 1.1.1 bedraagt de belasting per

inworp in een ondergrondse container € 6,66

1.1.4Onverminderd het bepaalde in onderdeel 1.1.1 bedraagt de belasting

voor het ter beschikking stellen van een gemeentelijk restafvalzak:

van 30 liter € 3,33

Paragraaf 1.2

1.2.1 Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1.1 bedraagt de belasting voor het aanbieden van afval in de milieustraat:

Categorie-indelingTarief
Categorie 0: Wit- en bruingoed (tv, koelkast e.d.), kadavers van kleine huisdieren, asbest (max. 35 m²), afgewerkte olie (max. 5 liter), klein chemisch afval, retour glas, papier/karton, bruikbare textiel, kleding, schoeisel en kringloopgoederen      Gratis
Categorie I: Voetganger of fietser  € 5,00
Categorie II: - Blad, gras, snoeihout tot 1 m³  € 6,00
- Blad, gras, snoeihout voor elke m³, of een gedeelte daarvan, meer dan 1 m³€ 10,00
Categorie III: 
- Grof restafval, bouw- en sloopafval tot 1 m³€ 10,00
- Grof restafval, bouw- en sloopafval voor elke m³, of een gedeelte daarvan, meer dan 1 m³€ 15,00
Indien een huishouden meer dan drie keer de milieustraat bezoekt bedragen de tarieven bij een vierde en volgend bezoek: 
- Grof restafval, bouw‐ en sloopafval tot 1 m³€ 15,00
- Grof restafval, bouw‐ en sloopafval voor elke m³, of een gedeelte daarvan, meer dan 1 m³€ 25,00
Aparte regeling voor vuilniszakken per zak van maximaal 60 liter€ 5,00

Behoort bij raadsbesluit van 5 november 2015.

De griffier van de gemeente Bladel.