Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Openbaar lichaam Bonaire

EILANDSBESLUIT HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN van 10 januari 1995, no. 2, ter uitvoering van artikel 76, van het Kiesreglement Staten en Eilandsraden (P.B.1973, no. 27)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieOpenbaar lichaam Bonaire
Officiële naam regelingEILANDSBESLUIT HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN van 10 januari 1995, no. 2, ter uitvoering van artikel 76, van het Kiesreglement Staten en Eilandsraden (P.B.1973, no. 27)
Citeertitel
Vastgesteld doorBestuurscollege
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en in werking getreden vóór 10-10-2010, maar op grond van artikel 7 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Positieve lijst regelgeving Eilandsraad Bonaire (AB 2010, no. 20) dan wel het Eilandsbesluit vaststellen positieve lijst regelgeving Bestuurscollege Bonaire (AB 2010, nr. 19) tevens vastgesteld voor het openbaar lichaam Bonaire en derhalve met ingang van 10-10-2010 in het openbaar lichaam Bonaire van toepassing.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Kiesreglement Staten en Eilandsraden (P.B.1973, no. 27), art. 76, onder d

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-01-199510-10-2010Nieuwe regeling

10-01-1995

A.B. 1995, no. 2

n.v.t.

Tekst van de regeling

Intitulé

EILANDSBESLUIT HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN van 10 januari 1995, no. 2, ter uitvoering van artikel 76, van het Kiesreglement Staten en Eilandsraden (P.B.1973, no. 27)

Artikel 1

Als legitimatiebewijs om tot de stemming van de verkiezing van de leden van de eilandsraad van het eilandgebied Bonaire te worden toegelaten, kan dienen een identiteitspas uitgegeven door de Sociale Verzekeringsbank ten behoeve van degenen die ingevolge de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering (P.B. 1960, no. 83) en de Landsverordening Algemene Weduwen en Wezenverzekering (P.B. 1965, no. 194) gerechtigd zijn, ouderdomspensioen, respektievelijk weduwen- en wezenpensioen te genieten.

Artikel 2

In afwijking van het bepaalde in artikel 1 kan de identiteitspas niet als legitimatiebewijs dienen indien:

  • a.

    deze niet is voorzien van een foto die een duidelijk en goedgelijkend beeld van betrokkene vertoont;

  • b.

    de naam en voornamen (of initialen) van betrokkene niet op de pas zijn vermeld.

Artikel 3

Dit eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen treedt in werking met ingang van de dag na die van zijn afkondiging.