Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Openbaar lichaam Bonaire

EILANDSBESLUIT HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN van 25 september 1996, no. 14, ter uitvoering van artikel 4, derde lid, van de Leerplichtverordening Bonaire (A.B.1996, no. 12)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieOpenbaar lichaam Bonaire
Officiële naam regelingEILANDSBESLUIT HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN van 25 september 1996, no. 14, ter uitvoering van artikel 4, derde lid, van de Leerplichtverordening Bonaire (A.B.1996, no. 12)
Citeertitel
Vastgesteld doorBestuurscollege
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en in werking getreden vóór 10-10-2010, maar op grond van artikel 7 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Positieve lijst regelgeving Eilandsraad Bonaire (AB 2010, no. 20) dan wel het Eilandsbesluit vaststellen positieve lijst regelgeving Bestuurscollege Bonaire (AB 2010, nr. 19) tevens vastgesteld voor het openbaar lichaam Bonaire en derhalve met ingang van 10-10-2010 in het openbaar lichaam Bonaire van toepassing.

Deze regeling is ingevolge artikel 6 in werking getreden met ingang van de dag waarop de Leerplichtverorde­ning Bonaire in werking trad (zie A.B. 1996, no. 12).

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Leerplichtverordening Bonaire (A.B. 1996, no. 12), art. 4, derde lid

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-09-199610-10-2010Nieuwe regeling

25-09-1996

A.B. 1996, no. 14

n.v.t.

Tekst van de regeling

Intitulé

EILANDSBESLUIT HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN van 25 september 1996, no. 14, ter uitvoering van artikel 4, derde lid, van de Leerplichtverordening Bonaire (A.B.1996, no. 12)

Artikel 1

  • 1. Degene die het gezag over een in het eilandgebied woonachtige minderjarige uitoefent en degene die met de feitelijke verzorging van een zodanige minderjarige is belast, dienen zich, om in aanmerking te komen voor een ontheffing als bedoeld in artikel 4, eerste en tweede lid en artikel 4-A, van de Leerplichtverordening Bonaire, met een schriftelijk verzoek te richten tot de toezichthoudende instantie onderscheidenlijk het bestuurscollege, waarin wordt aangegeven ten aanzien van welke minderjarige ontheffing wordt gevraagd onder aanvoering van de gronden waarop zij aanspraak menen te mogen maken op de verzochte ontheffing.

  • 2. Het verzoekschrift dient ieder jaar telkens vóór 1 mei te worden ingediend.

Artikel 2

  • 1. De toezichthoudende instantie onderscheidenlijk het bestuurscollege dient binnen dertig dagen na indiening van het verzoekschrift een beslissing te nemen terzake de verzochte ontheffing, waarna deze onverwijld aan de verzoekers wordt medegedeeld.

  • 2. Als de dag van de indiening geldt de datum van het ontvangststempel, dat op het verzoekschrift wordt geplaatst.

Artikel 3

  • 1. De toezichthoudende instantie neemt geen beslissing terzake een verzoekschrift tot ontheffing betreffende het bepaalde in artikel 4, eerste lid, van de Leerplichtverordening Bonaire, dan nadat een door het bestuurscollege ingestelde commissie, bestaande uit een arts - niet zijnde de behandelende arts - en een pedagoog of een psycholoog, hieromtrent een advies heeft uitgebracht.

  • 2. In dit advies moet tot uitdrukking worden gebracht de mate van onbekwaamheid van de minderjarige, alsmede de te verwachten duur hiervan.

Artikel 4

Het verzoekschrift terzake de in artikel 4, tweede lid, van de Leerplichtverordening Bonaire bedoelde ontheffing dient aan te geven dat tegen de richting van de binnen het eilandgebied aanwezige scholen waarop de minderjarige de lessen zou kunnen bijwonen overwegende bezwaren bestaan en dient aan te tonen dat de minderjarige op een andere wijze voldoende onderwijs geniet, bij gebreke waarvan de ontheffing door het bestuurscollege wordt geweigerd.

Artikel 5

Het verzoekschrift terzake de in artikel 4-A, eerste lid, van de Leerplichtverordening Bonaire bedoelde ontheffing dient aan te geven welke de bijzondere persoonlijke omstandigheden van de minderjarige zijn, indien mogelijk en desgevraagd gestaafd met deskundigen rapporten, en dient aan te tonen dat hiervoor een onderwijsvoorziening ontbreekt, bij gebreke waarvan de ontheffing door het bestuurscollege wordt geweigerd.

Artikel 6

Dit eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen treedt in werking met ingang van de dag waarop de Leerplichtverordening Bonaire in werking treedt.