Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Openbaar lichaam Bonaire

EILANDSBESLUIT HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN VAN 06 oktober 2004, no. 2 ter instelling van een coördinatiecommissie ontwikkelingsprojecten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieOpenbaar lichaam Bonaire
Officiële naam regelingEILANDSBESLUIT HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN VAN 06 oktober 2004, no. 2 ter instelling van een coördinatiecommissie ontwikkelingsprojecten
Citeertitel
Vastgesteld doorBestuurscollege
Onderwerppersoneel en organisatie
Eigen onderwerpfinanciën en economie; ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en in werking getreden vóór 10-10-2010, maar op grond van artikel 7 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Positieve lijst regelgeving Eilandsraad Bonaire (AB 2010, no. 20) dan wel het Eilandsbesluit vaststellen positieve lijst regelgeving Bestuurscollege Bonaire (AB 2010, nr. 19) tevens vastgesteld voor het openbaar lichaam Bonaire en derhalve met ingang van 10-10-2010 in het openbaar lichaam Bonaire van toepassing.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-10-200410-10-2010Nieuwe regeling

06-10-2004

A.B. 2004, no. 26

n.v.t.

Tekst van de regeling

Intitulé

EILANDSBESLUIT HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN VAN 06 oktober 2004, no. 2 ter instelling van een coördinatiecommissie ontwikkelingsprojecten

Artikel 1

Met ingang van heden wordt een commissie ingesteld die tot taak heeft:

 • -

  ontwikkelingsprojecten voor te bereiden, te coördineren, uit te werken en de voortgang te bewaken;

 • -

  het bestuurscollege aangaande grote ontwikkelingsprojecten te adviseren en te rapporteren;

 • -

  de projectcoördinator bij te staan bij zijn werkzaamheden.

Artikel 2

Het bestuurscollege kan bij besluit een project als een ontwikkelingsproject aanmerken.

Artikel 3

Indien een project als een ontwikkelingsproject wordt aangemerkt wordt een projectcoördinator, tevens lid van de commissie, benoemd, welke belast wordt met de afstemming en coördinatie tussen de bij het project betrokken organisaties, bedrijven en instanties.

Artikel 4

 • 1. In de stuurgroep worden als deelnemers benoemd:

  • -

   de gedeputeerde van Economische Zaken;

  • -

   de gedeputeerde van Openbare Werken;

  • -

   het hoofd van Dienst Ruimtelijke Ordening en Beheer;

  • -

   het hoofd van Dienst Economische Zaken en Arbeidsaangelegenheden;

  • -

   het hoofd van de afdeling Domeinbeheer;

  • -

   het hoofd van de afdeling Juridische en Algemene Zaken.

 • 2. Alle leden van de stuurgroep en de projectcoördinator wijzen een plaatsvervanger aan.

Artikel 5

 • 1. De commissie vergadert zo dikwijls het in verband met de haar opgedragen taak nodig is.

 • 2. De commissie draagt zorg voor adequate verslaggeving van alle vergaderingen en activiteiten en rapporteert aan het bestuurscollege.

Artikel 6

De commissie en de projectcoördinator zijn, teneinde hun taakstelling te volbrengen, bevoegd om:

 • a.

  zich in verbinding te stellen met personen, instanties en bedrijven en welke zij daartoe dienstig acht;

 • b.

  bedoelde personen en vertegenwoordigers van bedoelde instanties en bedrijven uit te nodigen bijeenkomsten van de stuurgroep en/of met de projectcoördinator bij te wonen, alwaar zij een raadgevende stem hebben;

 • c.

  verschillende deelprojectteams in te stellen.

Artikel 7

De leden van de commissie en/of de projectcoördinator, alsmede de personen en vertegenwoordigers als bedoeld in artikel 6 onder b kunnen zonodig reis- en verblijfskosten declareren, zoals bepaald voor ambtenaren, wanneer vergaderingen en dergelijke dienen te worden bijgewoond buiten de woonplaats van betrokkene.

Artikel 8

De bepalingen van het Landsbesluit Verzekeringen Vliegrisico's (P.B. 1952, no. 10), zoals gewijzigd, zijn van toepassing op de leden van de commissie en de projectcoördinator, alsmede op de personen en vertegenwoordigers als bedoeld in artikel 6 onder b.

Artikel 9

De commissie wordt aangeduid als "coördinatiecommissie ontwikkelingsprojecten".

Artikel 10

Dit eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, treedt in werking met ingang van de dag na die van haar afkondiging.