Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Borger-Odoorn

Algemene legesverordening 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBorger-Odoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAlgemene legesverordening 2016
CiteertitelAlgemene legesverordening 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeelb, van de Gemeentewet
 2. Artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-01-201601-01-201601-01-2017Nieuwe regeling

17-12-2015

Gemeenteblad 22 januari 2016, nr. 7472

15.27045

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING op de heffing en invordering van leges 2016

GEMEENTERAAD

De raad van de gemeente Borger-Odoorn,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders met corsanr. 15.27029;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

B E S L U I T :

vast te stellen de volgende verordening:

VERORDENING op de heffing en invordering van leges 2016

Algemene legesverordening 2016

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

 • 1.

  “dag”: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • 2.

  “week”: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • 3.

  “maand”: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • 4.

  “jaar”: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • 5.

  “kalenderjaar”: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam “leges” worden rechten geheven voor:

 • 1.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • 2.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • 1.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • 2.

  de agenda’s voor de vergaderingen van de raad, zowel met als zonder bijbehorende voorstellen, wanneer deze worden gevraagd ten behoeve van de publiciteitsmedia.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990  moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • 1.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • 2.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • a.

   onderdeel 1.1.4 (akten burgerlijke stand);

  • b.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • c.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • d.

   hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

  • e.

   onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht

De Algemene legesverordening 2015 van 20 november 2014, laatstelijk gewijzigd bij besluit van het college van burgemeester en wethouders van 9 december 2014, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: “Algemene legesverordening 2016”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Borger-Odoorn op 17 december 2015.

De raad voornoemd,

de griffier

H.J.van Olst

de voorzitter

mr. J.Seton

Bijlage “Tarieventabel 2016-01”

 

 

 

 

 

TARIEVENTABEL 2016-01

 

 

 

 

 

behorende bij de Algemene legesverordening 2016

 

 

 

 

 

Indeling tarieventabel

 

 

 

 

 

Titel

1

Algemene dienstverlening

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk

1

Burgerlijke stand

 

 

Hoofdstuk

2

Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 

 

Hoofdstuk

3

Rijbewijzen

 

 

Hoofdstuk

4

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

 

 

Hoofdstuk

5

Verstrekkingen uit het Kiezersregister

 

 

Hoofdstuk

6

Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

 

 

Hoofdstuk

7

Bestuursstukken

 

 

Hoofdstuk

8

Vastgoedinformatie

 

 

Hoofdstuk

9

Overige publiekszaken

 

 

Hoofdstuk

10

Gemeentearchief

 

 

Hoofdstuk

11

Gereserveerd

 

 

Hoofdstuk

12

Leegstandwet

 

 

Hoofdstuk

13

Kansspelen

 

 

Hoofdstuk

14

Verkeer en vervoer

 

 

Hoofdstuk

15

Diversen

 

 

Hoofdstuk

16

Aansluiting riolering

 

 

 

 

 

 

 

Titel

2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning is met ingang van 1 januari 2014 in een afzonderlijke verordening geregeld

 

 

 

 

 

 

 

Titel

3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk

1

Horeca

 

 

Hoofdstuk

2

Organiseren evenementen of markten

 

 

Hoofdstuk

3

Prostitutiebedrijven

 

 

 

 

 

 

 

Titel

1

Algemene dienstverlening

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk

1

Burgerlijke stand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUWELIJKSVOLTREKKINGEN EN PARTNERSCHAPREGISTRATIES

 

 

1.1.1

 

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap alsmede voor de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op een andere tijd en wijze dan op grond van artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand voor kosteloze huwelijksvoltrekkingen is bepaald:

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.1

 

in het gemeentehuis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

met buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (hierna babs) van de gemeente

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.1.1

 

op maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 22.00 uur

344,20

 

 

 

 

 

1.1.1.1.2

 

op maandag tot en met vrijdag tussen 22.00 en 07.00 uur

416,15

 

 

 

 

 

1.1.1.1.3

 

op zaterdag

503,50

 

 

 

 

 

1.1.1.1.4

 

op zon- en feestdagen

544,60

 

 

 

 

 

 

 

met een te benoemen babs van eigen keuze uit andere gemeente

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.1.5

 

op maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 22.00 uur

308,25

 

 

 

 

 

1.1.1.1.6

 

op maandag tot en met vrijdag tussen 22.00 en 07.00 uur

369,90

 

 

 

 

 

1.1.1.1.7

 

op zaterdag

385,30

 

 

 

 

 

1.1.1.1.8

 

op zon- en feestdagen

395,60

 

 

 

 

 

 

 

met een te benoemen en te beëdigen babs van eigen keuze

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.1.9

 

op maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 22.00 uur

498,35

 

 

 

 

 

1.1.1.1.10

 

op maandag tot en met vrijdag tussen 22.00 en 07.00 uur

539,45

 

 

 

 

 

1.1.1.1.11

 

op zaterdag

611,35

 

 

 

 

 

1.1.1.1.12

 

op zon- en feestdagen

637,05

 

 

 

 

 

 

 

zonder babs van de gemeente

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.1.13

 

bij een bescheiden ceremonie (toespraakloos)

220,90

 

 

 

 

 

1.1.1.2

 

op een door de gemeente aangewezen vaste trouwlocatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

met babs van de gemeente

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.2.1

 

op maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 22.00 uur

318,55

 

 

 

 

 

1.1.1.2.2

 

op maandag tot en met vrijdag tussen 22.00 en 07.00 uur

375,05

 

 

 

 

 

1.1.1.2.3

 

op zaterdag

400,75

 

 

 

 

 

1.1.1.2.4

 

op zon- en feestdagen

431,55

 

 

 

 

 

 

 

met een te benoemen babs van eigen keuze uit andere gemeente

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.2.5

 

op maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 22.00 uur

282,55

 

 

 

 

 

1.1.1.2.6

 

op maandag tot en met vrijdag tussen 22.00 en 07.00 uur

282,55

 

 

 

 

 

1.1.1.2.7

 

op zaterdag

282,55

 

 

 

 

 

1.1.1.2.8

 

op zon- en feestdagen

282,55

 

 

 

 

 

 

 

met een te benoemen en te beëdigen babs van eigen keuze

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.2.9

 

op maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 22.00 uur

477,80

 

 

 

 

 

1.1.1.2.10

 

op maandag tot en met vrijdag tussen 22.00 en 07.00 uur

498,35

 

 

 

 

 

1.1.1.2.11

 

op zaterdag

513,75

 

 

 

 

 

1.1.1.2.12

 

op zon- en feestdagen

524,05

 

 

 

 

 

1.1.1.3

 

op een door de gemeente aangewezen éénmalige locatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

met babs van de gemeente

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.3.1

 

op maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 22.00 uur

416,15

 

 

 

 

 

1.1.1.3.2

 

op maandag tot en met vrijdag tussen 22.00 en 07.00 uur

472,65

 

 

 

 

 

1.1.1.3.3

 

op zaterdag

498,35

 

 

 

 

 

1.1.1.3.4

 

op zon- en feestdagen

529,15

 

 

 

 

 

 

 

met een te benoemen babs van eigen keuze uit andere gemeente

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.3.5

 

op maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 22.00 uur

380,20

 

 

 

 

 

1.1.1.3.6

 

op maandag tot en met vrijdag tussen 22.00 en 07.00 uur

380,20

 

 

 

 

 

1.1.1.3.7

 

op zaterdag

380,20

 

 

 

 

 

1.1.1.3.8

 

op zon- en feestdagen

380,20

 

 

 

 

 

 

 

met een te benoemen en te beëdigen babs van eigen keuze

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.3.9

 

op maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 22.00 uur

570,25

 

 

 

 

 

1.1.1.3.10

 

op maandag tot en met vrijdag tussen 22.00 en 07.00 uur

590,80

 

 

 

 

 

1.1.1.3.11

 

op zaterdag

606,25

 

 

 

 

 

1.1.1.3.12

 

op zon- en feestdagen

621,65

 

 

 

 

 

 

 

GETUIGEN

 

 

1.1.1.4

 

Voor het van gemeentewege beschikbaar stellen van getuigen, bedragen de daarvoor verschuldigde leges per getuige

18,10

 

 

 

 

 

 

 

TROUWBOEKJE / PARTNERSCHAPSBOEKJE

 

 

1.1.1.5

 

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje, duplicaat trouwboekje, partnerschapsboekje of duplicaat partnerschapsboekje

17,15

 

 

 

 

 

 

 

NASPEURINGEN REGISTERS BURGERLIJKE STAND

 

 

1.1.2

 

Het tarief bedraagt voor het van gemeentewege doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand zonder dat van het resultaat een authentiek uittreksel uit de registers of een bewijs van inschrijving wordt verlangd:

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2.1

 

voor iedere persoon over wie de naspeuring loopt, per geraadpleegd register

8,20

 

 

 

 

 

 

 

of, wanneer deze naspeuringen meer dan een kwartier in beslag nemen, per kwartier

20,05

 

 

 

 

 

1.1.2.2

 

De tarieven voor de naspeuringen als bedoeld in de artikelen 1.1.2 en 1.1.2.1 bedragen de helft, wanneer die naspeuringen worden verricht voor een wetenschappelijk of filantropisch doel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WET RECHTEN BURGERLIJKE STAND

 

 

1.1.3

 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk

2

Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1

 

van een nationaal paspoort:

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.1

 

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

64,40

 

 

 

 

 

1.2.1.2

 

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

51,20

 

 

 

 

 

1.2.2

 

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.1

 

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

64,40

 

 

 

 

 

1.2.2.2

 

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

51,20

 

 

 

 

 

1.2.3

 

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3.1

 

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

64,40

 

 

 

 

 

1.2.3.2

 

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

51,20

 

 

 

 

 

1.2.4

 

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

51,20

 

 

 

 

 

1.2.5

 

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5.1

 

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

50,40

 

 

 

 

 

1.2.5.2

 

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

28,45

 

 

 

 

 

1.2.6

 

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

47,30

 

 

 

 

 

Hoofdstuk

3

Rijbewijzen

 

 

 

 

 

 

 

1.3

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1

 

tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

38,80

 

 

 

 

 

1.3.2

 

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

34,10

 

 

 

 

 

Hoofdstuk

4

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

 

 

 

 

 

1.4.1.1

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking:

8,20

 

 

 

 

 

1.4.1.2

 

Indien ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens de inschriftelijke instemming van de geregistreerde noodzakelijk is, bedraagt het tarief

25,70

 

 

 

 

 

1.4.1.3

 

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het laten verrichten van genealogisch onderzoek bij Burgerzaken bedraagt, ongeacht het resultaat van het onderzoek, per kwartier

10,80

 

 

 

 

 

1.4.1.4

 

Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van papieren verstrekkingen als bedoeld in artikel 3.17 lid 1 juncto artikel 1.14 van de wet basisregistratie personen geldt het tarief zoals dat door de Minister van Binnenlandse Zaken is of wordt vastgesteld.

 

 

 

 

Voor de toepassing van dit artikel wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk

5

Verstrekkingen uit het Kiezersregister

 

 

 

 

 

 

 

1.5.1

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer, bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

5,90

 

 

 

 

 

Hoofdstuk

6

Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

 

 

 

 

 

1.6.1

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet Bescherming persoonsgegevens (de wet), per pagina

0,25

 

 

met een maximum, per bericht, van

4,60

 

 

 

 

 

1.6.2

 

De vergoeding voor het bericht dat op een andere gegevensdrager wordt verstrekt dan papier bedraagt

4,60

 

 

 

 

 

1.6.3

 

De vergoeding voor het bericht, bestaande uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking moeilijk toegankelijke gegevensverwerking, bedraagt in afwijking van de bovenstaande artikelleden

21,60

 

 

 

 

 

1.6.4

 

De vergoeding voor het bericht dat uit meer dan honderd pagina's bestaat bedraagt in afwijking van de bovenstaande artikelleden

21,60

 

 

 

 

 

1.6.5

 

De vergoeding voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de wet bedraagt

4,60

 

 

 

 

 

1.6.6

 

Indien voor hetzelfde bericht op grond van het eerste tot en met vierde lid meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk

7

Bestuursstukken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WET OPENBAARHEID VAN BESTUUR

 

 

1.7.1

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een kopie van schriftelijke stukken:

 

 

 

 

-voor minder dan 6 kopieën:

0,00

 

 

-voor 6 tot 15 kopieën:

5,35

 

 

-voor 15 of meer kopieën, per kopie:

0,40

 

 

 

 

 

1.7.2

 

BEGROTING

 

 

 

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een exemplaar van de concernbegroting, een dienstbegroting, een bijlage bij de begroting, deelnota's, concern- en dienstrekening, beleidsplan of beleidsprogramma, de voorjaarsnota, de najaarsnota, een MARAP, voor een exemplaar met:

 

 

 

 

1 tot 25 bladzijden

6,40

 

 

25 tot 50 bladzijden

10,00

 

 

50 tot 75 bladzijden

13,60

 

 

75 tot 100 bladzijden

16,65

 

 

100 tot 150 bladzijden

22,95

 

 

150 tot 200 bladzijden

28,75

 

 

200 tot 300 bladzijden

39,85

 

 

300 tot meer bladzijden

48,60

 

 

 

 

 

Hoofdstuk

8

Vastgoedinformatie

 

 

 

 

 

 

 

1.8.1

 

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van nasporingen in het gemeentelijk kadaster voor elk perceel, inclusief kopie op papier van A4/A3-formaat

14,05

 

 

inclusief kopie op papier van een ander formaat

37,90

 

 

 

 

 

1.8.2

 

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van nasporingen in het gemeentelijk kadaster voor ieder daaraan besteed kwartier

13,60

 

 

 

 

 

1.8.3

 

Het tarief bedraagt voor het op verzoek verstrekken van een digitaal bestand voor één perceel, per bestand

13,50

 

 

 

 

 

1.8.4

 

Het tarief bedraagt voor het op verzoek verstrekken van een digitaal bestand voor vijf of meer percelen, per bestand

69,60

 

 

 

 

 

Hoofdstuk

9

Overige publiekszaken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERKLARING OMTRENT HET GEDRAG

 

 

1.9.1.

 

Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag geldt het tarief zoals dat in artikel 39 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens voor dit document is vastgesteld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESTATIE DE VITA, OPNEMING IN DE BASISREGISTRATIE PERSONEN EN BEWIJS VAN NEDERLANDERSCHAP

 

 

1.9.2

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een bewijs van in leven zijn, een bewijs van inschrijving in de gemeente of een bewijs van Nederlanderschap

8,20

 

 

 

 

 

 

 

LEGALISATIE HANDTEKENING

 

 

1.9.3

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het legaliseren van een handtekening

7,05

 

 

 

 

 

Hoofdstuk

10

Gemeentearchief

 

 

 

 

 

 

 

1.10.1

 

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

20,10

 

 

 

 

 

1.10.2

 

Het tarief bedraagt voor het op verzoek verstrekken van een digitaal fotobestand, per foto

3,45

 

 

 

 

 

Hoofdstuk

11

Gereserveerd

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk

12

Leegstandwet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERGUNNING TIJDELIJKE VERHUUR

 

 

1.12.1

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

70,55

 

 

 

 

 

1.12.2

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de Leegstandwet

32,55

 

 

 

 

 

Hoofdstuk

13

Kansspelen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERGUNNING VOOR KANSSPELEN

 

 

1.13.1

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het houden van een kansspel als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

24,75

 

 

 

 

 

1.13.2

 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een aanwezigheidsvergunning op basis van artikel 30b van de Wet op de kansspelen gelden de tarieven zoals die zijn opgenomen in het speelautomatenbesluit.

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk

14

Verkeer en vervoer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONTHEFFING WEGENVERKEERSREGLEMENT EN REGLEMENT VERKEERSREGELS EN VERKEERSTEKENS 1990 (RVV)

 

 

1.14.1

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 of als bedoeld in artikel 7.1 van het Voertuigreglement, voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten, af te geven door het Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW)

37,55

 

 

 

 

 

1.14.2

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 of als bedoeld in artikel 7.1 van het Voertuigreglement, anders dan bedoeld in onderdeel 1.14.1

7,05

 

 

 

 

 

1.14.3

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing als bedoeld in artikel 148 van de Wegenverkeerswet (wedstrijden op de weg)

8,15

 

 

 

 

 

1.14.4

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing van het parkeerverbod als bedoeld in artikel 25 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

19,10

 

 

 

 

 

1.14.5

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing van het verbod als bedoeld in artikel 61b van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

37,55

 

 

 

 

 

1.14.6

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het afgeven van een verklaring van geen bezwaar op verzoek van een andere Drentse gemeente of van de provincie Drenthe, die een aanvraag om ontheffing van het verbod als bedoeld in artikel 61b van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 in behandeling heeft genomen.

0,00

 

 

 

 

 

 

 

GEHANDICAPTENVOORZIENINGEN

 

 

1.14.7

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en/of gehandicaptenparkeerplaats indien een medische keuring noodzakelijk is

171,40

 

 

 

 

 

1.14.8

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en/of gehandicaptenparkeerplaats indien geen medische keuring noodzakelijk is

56,40

 

 

 

 

 

Hoofdstuk

15

Diversen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERGUNNING VOOR HET INNEMEN VAN EEN STANDPLAATS

 

 

1.15.1.1

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het innemen van een standplaats:

 

 

 

 

voor één dag

12,35

 

 

voor één week

20,60

 

 

voor één maand

66,00

 

 

voor onbepaalde tijd

173,45

 

 

 

 

 

 

 

VERGUNNING EXPLOITATIE KAMPEERPLAATS

 

 

1.15.1.2

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het exploiteren van een kampeerplaats

106,10

 

 

 

 

 

 

 

ONTHEFFING PERMANENTE RECLAMEAANDUIDING

 

 

1.15.1.3

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing voor een permanente reclameaanduiding

29,35

 

 

 

 

 

1.15.1.4

 

Indien de aanvraag uit een oogpunt van schoonheid en welstand wordt beoordeeld door een niet-gemeentelijk orgaan, wordt het bedrag genoemd in artikel 1.15.1.3 verhoogd met een bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde advieskosten, blijkend uit een begroting die ter zake door of vanwege burgemeester en wethouders is opgesteld. Voor de toepassing van deze tabel wordt een aanvraag in behandeling genomen op de 5e werkdag na de dag waarop de begroting van de advieskosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

 

 

 

 

 

 

 

1.15.1.5

 

Indien de aanvraag om een ontheffing wordt ingetrokken of geweigerd, wordt op verzoek teruggaaf van 50% van de geheven leges verleend, met dien verstande dat het in artikel 1.15.1.4 bedoelde bedrag niet in de teruggaaf is begrepen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INLICHTINGEN OMGEVINGSASPECTEN

 

 

1.15.2.1

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van schriftelijke inlichtingen met betrekking tot bestaande milieuvergunningen, bodemverontreiniging, boven- en ondergrondse tanks, aanschrijvingen op grond van de Woningwet, bestemmingsplangegevens, Monumentenwet, Wet voorkeursrecht gemeenten

101,60

 

 

 

 

 

 

 

AFSCHRIFTEN, FOTOKOPIEEN, LICHTDRUK

 

 

1.15.3.1

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

4,15

 

 

 

 

 

1.15.3.2

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

0,25

 

 

 

 

 

1.15.3.3

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een lichtdruk van een tekening of plattegrond

7,60

 

 

 

 

 

 

 

BESCHIKKING OP AANVRAAG

 

 

1.15.3.4

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

8,75

 

 

 

 

 

 

 

VERSTREKKEN VAN STUKKEN OF UITTREKSELS

 

 

1.15.3.5

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

2,05

 

 

 

 

 

Hoofdstuk

16

Aansluiting riolering

 

 

 

 

 

 

 

1.16

 

De tarieven bedragen ter zake van het in behandeling nemen van een verzoek als bedoeld in artikel 6 van de aansluitverordening voor het:

 

 

 

 

 

 

 

1.16.1

 

het opnemen en het aanbrengen van bestrating met fundering per m²

54,40

 

 

 

 

 

1.16.2

 

het opnemen en het aanbrengen van bestrating per m²

34,00

 

 

 

 

 

1.16.3

 

het uitvoeren van een wegboring per ml

170,00

 

 

 

 

 

1.16.4

 

het opnemen en het herstellen van asfaltverharding per m²

238,05

 

 

 

 

 

1.16.5

 

het aanbrengen van een ontstoppingsstuk

37,65

 

 

 

 

 

1.16.6

 

het aanbrengen van een leiding Ø 125 mm per ml

45,15

 

 

 

 

 

1.16.7

 

het aanbrengen van een leiding Ø 160 mm per ml

52,65

 

 

 

 

 

1.16.8

 

het aanbrengen van een leiding Ø 200 mm per ml

67,65

 

 

 

 

 

1.16.9

 

het aanbrengen van een inspectieput

680,55

 

 

 

 

 

1.16.10

 

het aanbrengen van een persleiding per ml

45,15

 

 

 

 

 

1.16.11

 

het aanbrengen van een afsluiter

544,40

 

 

 

 

 

1.16.12

 

het plaatsen van een rioolgemaal

9.186,60

 

 

 

 

 

1.16.13

 

het nemen van verkeersmaatregelen

272,15

 

 

 

 

 

1.16.14

 

het herstellen van bermen per m²

10,20

 

 

 

 

 

1.16.15

 

het aansluiten op betonriool

327,15

 

 

 

 

 

1.16.16

 

het aansluiten op PVC riool

163,35

 

 

 

 

 

1.16.17

 

het leveren van een IBA klasse IIIA

4.002,55

 

 

 

 

 

1.16.18

 

het leveren en plaatsen van een IBA klasse IIIA

5.228,70

 

 

 

 

 

 

 

Voorafgaand aan het in behandeling nemen van het verzoek als bedoeld in artikel 3 van de aansluitverordening wordt de vergunninghouder op basis van de tarieven als bedoeld in artikel 7 van die verordening de kosten meegedeeld, blijkend uit een begroting die ter zake door of vanwege burgemeester en wethouders is opgesteld. Voor de toepassing van deze tabel wordt een aanvraag in behandeling genomen op de 5e werkdag na de dag waarop de begroting van de advieskosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht. Geen leges als bedoeld in artikel 7 van de aansluitverordening wordt geheven als de in dat artikel genoemde kosten reeds zijn verwerkt in de gronduitgifteprijs.

 

 

 

 

 

 

 

Titel

2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning (met ingang van 1 januari 2014 in een afzonderlijke verordening geregeld)

 

 

 

 

 

 

 

Titel

3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk

1

Horeca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERGUNNING, ONTHEFFING DRANK-EN HORECAWET

 

 

3.1.1.1

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

122,15

 

 

 

 

 

3.1.1.2

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het op de vergunning bijschrijven van de leidinggevende die onmiddellijke leiding geeft aan de uitoefening van het horecabedrijf

78,30

 

 

 

 

 

3.1.1.3

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

6,00

 

 

 

 

 

3.1.2.1

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de Drank- en Horecawet

61,10

 

 

 

 

 

Hoofdstuk

2

Organiseren evenementen of markten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERGUNNING EVENEMENT

 

 

3.2.1

 

Het tarief bedraagt ter zake van het adviseren bij de voorbereiding van een evenement over medische risico’s en het beperken ervan, per uur

147,10

 

 

 

 

 

3.2.2

 

tot het verkrijgen van een vergunning voor het maken van reclame of propaganda met een geluidswagen, per dagdeel

2,65

 

 

 

 

 

Hoofdstuk

3

Prostitutiebedrijven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERGUNNING SEKSINRICHTING OF ESCORTBEDRIJVEN

 

 

3.3.1.1

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het exploiteren van een prostitutiebedrijf of van een escortbedrijf als bedoeld in artikel 3.2.1. van de algemene plaatselijke verordening

631,85

Behorende bij raadsbesluit van de gemeente Borger-Odoorn van 17 december 2015.

De griffier van de gemeente Borger-Odoorn

H.J.van Olst