Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Brielle

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Brielle 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBrielle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Adviesraad Sociaal Domein Brielle 2016
CiteertitelVerordening Adviesraad Sociaal Domein Brielle 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpsector samenleving

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet maatschappelijke ondersteuning, art. 2.1.3, lid 3
 2. de Jeugdwet, art. 2.10
 3. Gemeentewet, art. 84

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016Nieuwe regelgeving

01-12-2015

Gemeenteblad

sector samenleving

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Brielle 2016

Burgemeester en wethouder van de gemeente Brielle;

 

overwegende, dat het gewenst is een regeling te treffen voor de wijze waarop de Adviesraad Sociaal Domein Brielle wordt betrokken bij het gemeentelijk beleid;

 

dat de Adviesraad Sociaal Domein Brielle wordt aangemerkt als vaste gesprekspartner op het terrein van cliëntenparticipatie voor de beleidsontwikkeling van de Wmo en Jeugd;

 

dat het gewenst is de Adviesraad Sociaal Domein Brielle aan te wijzen als vaste adviescommissie voor het college op het terrein van Wmo en Jeugd;

 

gelezen het voorstel van de afdeling Beleid van november 2015;

 

Gelet op de artikelen 2.1.3, lid 3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet (artikel 2.10,) en artikel 84 van de Gemeentewet

 

B e s l u i t:

 

vast te stellen de navolgende

“Verordening Adviesraad Sociaal Domein Brielle 2016".  

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   Cliëntenparticipatie Wmo en Jeugd: de gestructureerde wijze waarop de gemeente individuen, de zelforganisaties en/of vertegenwoordigende organisaties van belanghebbenden betrekt bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het Wmo en Jeugdbeleid.

  • b.

   College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brielle;

  • c.

   Wmo: de Wet maatschappelijke ondersteuning;

  • d.

   Jeugdwet: de gemeente is verantwoordelijk is voor jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.

  • e.

   Adviesraad Sociaal Domein :de door het college als zodanig aangewezen en in deze gemeente actief zijnde individuen. De Adviesraad Sociaal Domein adviseert het college op de terreinen Wmo en Jeugd.

  • f.

   Ambtelijk ondersteuner: ambtenaar die namens het college als aanspeekpunt fungeert voor de Adviesraad Sociaal Domein.

 • 2.

  Voor zover niet anders is bepaald, worden begrippen in deze verordening gebruikt in dezelfde betekenis als in de Wmo en Jeugd.

Artikel 2 Doelstellingen Adviesraad Sociaal Domein

 • 1.

  De Adviesraad Sociaal Domein bevordert een goede uitvoering en voortgang van de Wmo en Jeugd en adviseert het college in deze.

 • 2.

  De Adviesraad Sociaal Domein behartigt de belangen van Brielse inwoners die behoren bij de domeinen Jeugd en Wmo.

 • 3.

  De Adviesraad Sociaal Domein zorgt er voor dat inwoners en organisaties worden betrokken bij de totstandkoming van beleid.

Artikel 3 Taken en bevoegdheden Adviesraad Sociaal Domein

 • 1.

  De Adviesraad Sociaal Domein adviseert het college gevraagd en ongevraagd over onderwerpen met betrekking tot de voorbereiding, vaststelling, uitvoering, verbetering, controle en evaluatie van het gemeentelijk beleid ten aanzien van actuele onderwerpen binnen alle relevante domeinen van de Wmo en Jeugd.

 • 2.

  Het college reageert altijd op de adviezen van de Adviesraad Sociaal Domein.

 • 3.

  De Adviesraad Sociaal Domein is alert op overige ontwikkelingen en knelpunten binnen de voor de gemeente relevante sociale domeinen. De Adviesraad Sociaal Domein geeft hierover signalen af aan het college. De leden van de Adviesraad Sociaal Domein verrichten hun werkzaamheden zonder last, maar voeren wel ruggenspraak met de inwoners en organisaties van de gemeente Brielle.

Artikel 4 Waartoe is de Adviesraad Sociaal Domein niet bevoegd

 • 1.

  De Adviesraad Sociaal Domein is niet bevoegd te adviseren over klachten, bezwaarschriften en andere zaken, voor zover die op individuele cliënten betrekking hebben, met uitzondering van de hierbij gehanteerde regels en procedures.

Artikel 5 Samenstelling en omvang

 • 1.

  In de Adviesraad Sociaal Domein hebben personen zitting die geacht worden deskundig te zijn of affiniteit hebben op het gebied van de Wmo en Jeugd. De Adviesraad Sociaal Domein bestaat tenminste uit zes leden en een voorzitter.

 • 2.

  Het lidmaatschap van de Adviesraad Sociaal Domein is onverenigbaar met:

  • -

   het lidmaatschap van de gemeenteraad dan wel het college dan wel lid of plaatsvervangend lid van een raadscommissie of een ambtenaar in dienst van de gemeente Brielle.

  • -

   personen die bestuurlijk betrokken zijn bij een professionele organisatie in het sociaal domein waarmee de gemeente contracten heeft afgesloten.

  • -

   Het college maakt hierin een eigen afweging.

 • 3.

  De Adviesraad Sociaal Domein kiest uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter.

 • 4.

  De Adviesraad Sociaal Domein kan besluiten tot een taakverdeling van de leden.

 • 5.

  Deskundigen of vertegenwoordigers van groepen, zowel gemeentelijk als extern, kunnen per onderwerp worden uitgenodigd in de Adviesraad Sociaal Domein.

 • 6.

  De leden van de Adviesraad Sociaal Domein dragen zorg voor de communicatie met de eigen achterban. De wijze waarop dit gebeurt wordt opgenomen in het huishoudelijke reglement.

 • 7.

  De leden van de Adviesraad Sociaal Domein hebben affiniteit bij één of meer van de volgende doelgroepen:

  • a.

   mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking;

  • b.

   mensen met een psychische stoornis;

  • c.

   geestelijke gezondheidszorg/maatschappelijke opvang;

  • d.

   jeugd en jongeren;

  • e.

   senioren;

  • f.

   mantelzorgers;

  • g.

   vrijwilligers.

Artikel 6 Voordracht en zittingsduur

 • 1.

  De leden van de Adviesraad Sociaal Domein worden via een wervingsadvertentie geworven door een publicatie van een oproep op de gemeentepagina.

 • 2.

  De selectiegesprekken worden gehouden door een op advies van de Adviesraad Sociaal Domein samengestelde selectiecommissie.

 • 3.

  De Adviesraad Sociaal Domein doet het college een voordracht voor de (her) benoeming van de voorzitter en een lid van de Adviesraad Sociaal Domein.

 • 4.

  De voorzitter en de leden van de Adviesraad Sociaal Domein worden (respectievelijk als voorzitter en leden) door het college, op basis van het profiel zoals opgenomen in de bijlage bij deze regeling, benoemd voor een periode van maximaal 4 jaar.

 • 5.

  Benoemingen kunnen één keer met eenzelfde periode worden verlengd.

 • 6.

  De leden kunnen ten hoogste maximaal acht jaar zitting hebben in de Adviesraad Sociaal Domein.

 • 7.

  De Adviesraad Sociaal Domein stelt een rooster van aftreden op, waarbij telkens twee en maximaal vier leden aftreden op 1 september van een kalenderjaar.

 • 8.

  Bij tussentijdse vacatures geschiedt de benoeming voor de duur van de resterende zittingsperiode.

Artikel 7 Beëindiging van het lidmaatschap

 • 1.

  De leden van de Adviesraad Sociaal Domein kunnen schriftelijk hun ontslag indienen bij het college.

 • 2.

  Als de (plv)voorzitter dan wel een lid op jaarbasis meer dan de helft van het aantal bijeenkomsten verzuimt, kan het college hem/haar uit zijn functie ontheffen.

 • 3.

  Het lidmaatschap van de Adviesraad Sociaal Domein eindigt bovendien door:

  • a.

   overlijden;

  • b.

   door vertrek uit de gemeente Brielle;

  • c.

   het niet naar behoren functioneren van een lid of (plv)voorzitter of niet passen in de Adviesraad Sociaal Domein. De (plv)voorzitter dient een voorstel tot ontheffing in bij het college. Het college verricht vervolgens onderzoek. Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek kan het college maatregelen treffen.

  • d.

   het college informeert het lid of (plv-voorzitter) en de Adviesraad Sociaal Domein over de genomen maatregelen.

Artikel 8 Huishoudelijk reglement

 • 1.

  De Adviesraad Sociaal Domein stelt een huishoudelijk reglement vast met inachtneming van de bepalingen van deze verordening. Het huishoudelijke reglement wordt ter kennisname aan het college gezonden. In het reglement van orde wordt in ieder geval geregeld:

  • a.

   taken en bevoegdheden van de voorzitter;

  • b.

   plaatsvervanger schap voorzitter;

  • c.

   taken en bevoegdheden van de leden;

  • d.

   hoe om te gaan bij mogelijke belangenverstrengelingen van leden van de Adviesraad Sociaal Domein;

  • e.

   de werkwijze tijdens vergaderingen;

  • f.

   rooster van aftreden;

  • g.

   sollicitatiecommissie;

  • h.

   wijze van communiceren met de achterban.

Artikel 9 De voorzitter

 • 1.

  De Adviesraad Sociaal Domein participeert in de selectieprocedure ter voorbereiding van de benoeming van de voorzitter.

 • 2.

  De (plv)voorzitter heeft de leiding van de vergaderingen en vertegenwoordigt, voor zover mogelijk, de Adviesraad Sociaal Domein extern.

 • 3.

  De (plv)voorzitter is lid van de Adviesraad Sociaal Domein en heeft hetzelfde stemrecht als een gewoon Adviesraad Sociaal Domeinslid.

 • 4.

  De (plv)voorzitter is belast met het onder de aandacht brengen, aanbevelen en uitdragen van door de Adviesraad Sociaal Domein geformuleerde adviezen.

 • 5.

  De voorzitter is verantwoordelijk voor een goede overdracht van zijn werkzaamheden aan de plaatsvervangend voorzitter.

 • 6.

  De (plv)voorzitter is belast met de orde van de vergadering. De orde in een vergadering kan verstoord worden door toehoorders, maar ook door een lid van Adviesraad Sociaal Domein:

  • a.

   In het eerste geval is de (plv)voorzitter bevoegd deze ordeverstoorder - en zo nodig andere toehoorders - uit de vergadering te doen verwijderen;

  • b.

   De (plv)voorzitter is tevens bevoegd een lid van de Adviesraad Sociaal Domein dat de orde verstoort het woord te ontnemen en het lid van de Adviesraad Sociaal Domein zo nodig te laten verwijderen uit de vergadering voor de rest van de vergadering;

  • c.

   De (plv)voorzitter licht het college terstond in. Afhankelijk van de situatie kan het college passende maatregelen nemen.

Artikel 10 Taken ambtelijk ondersteuner voor de Adviesraad Sociaal

 • 1.

  Een door de gemeente Brielle aangewezen ambtelijk ondersteuner draagt zorg voor:

  • a.

   Het kwartier maken binnen de gemeentelijke organisatie;

  • b.

   het bewaken van de termijn, zodat de Adviesraad Sociaal Domein tijdig om advies wordt gevraagd;

  • c.

   het tijdig voorzien van adequate schriftelijke of mondelinge informatie aan de Adviesraad Sociaal Domein;

  • d.

   het bij het college op adequate wijze onder de aandacht brengen van de door de Adviesraad Sociaal Domein schriftelijk uitgebrachte adviezen;

  • e.

   het op adequate wijze informeren aan de Adviesraad Sociaal Domein over de behandeling van de door de Adviesraad Sociaal Domein schriftelijk uitgebrachte adviezen door het college van B en W;

  • f.

   het mede zorg dragen voor de uitvoering van de besluiten;

  • g.

   het in zijn algemeen zorgdragen voor een adequate ondersteuning van de Adviesraad Sociaal Domein, opdat deze zijn taak naar behoren kan uitvoeren;

  • h.

   dat – indien nodig - genoemde taken kan delegeren aan een andere ambtenaar van de gemeente.

Artikel 11 Ambtelijke secretariële ondersteuning

 • 1.

  Een door de gemeente Brielle aangewezen ambtelijk secretaris draagt zorg voor:

  • a.

   de verslaglegging van de formele vergaderingen van de Adviesraad Sociaal Domein;

  • b.

   versturen van de agenda en bijhorende stukken;

  • c.

   het plaatsen van de adviezen van de Adviesraad Sociaal Domein en verslagen van de openbare vergaderingen op de gemeentelijke website;

  • d.

   het toezenden van ingekomen stukken ten behoeve van de Adviesraad Sociaal Domein;

  • e.

   het plaatsen van het vergaderschema van de Adviesraad Sociaal Domein op de website en in de lokale krant.

   

Artikel 12 De vergaderingen

 • 1.

  De Adviesraad Sociaal Domein vergadert volgens een jaarlijks opgesteld vergaderschema en verder zo dikwijls de (plv)voorzitter of ten minste twee andere leden het nodig oordelen, dit onder opgave van redenen. In dit laatste geval wordt de vergadering gehouden binnen twee weken na de datum van het daartoe strekkende verzoek.

 • 2.

  De leden kunnen, tot acht werkdagen voor een vergadering, mogelijk te bespreken onderwerpen doorgeven aan de voorzitter of ambtelijke ondersteuning vanuit de gemeente.

 • 3.

  De vergaderingen worden voorbereid door een agendacommissie: de (plv)voorzitter, de ambtelijk ondersteuner en secretariële ondersteuning.

 • 4.

  De vergaderingen worden, spoedeisende gevallen uitgezonderd, tenminste vijf werkdagen van te voren aan de leden per uitnodiging bekend gemaakt.

 • 5.

  De uitnodiging bevat de agenda, evenals dag, uur en plaats van de vergadering. De aangewezen ambtenaar draagt er zorg voor dat de uitnodiging en de onderliggende stukken worden bezorgd of ter inzage liggen.

 • 6.

  Vergaderingen vinden geen doorgang indien volgens de presentielijst niet meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden is gekomen.

 • 7.

  Indien een vergadering krachtens het bepaalde in lid 6 geen doorgang kan vinden, wordt een nieuwe vergadering belegd. Tussen de eerste en tweede vergadering moet een tijdvak van tenminste één week liggen. In deze tweede vergadering kunnen besluiten genomen worden, ongeacht het aantal aanwezige leden, doch alleen over onderwerpen in de oproeping tot de vergadering vermeld.

 • 8.

  Tenminste tweemaal per jaar vindt een overlegvergadering plaats met de verantwoordelijke wethouder.

 • 9.

  De Adviesraad Sociaal Domein kan in overleg met de verantwoordelijke wethouder en/of ambtelijk ondersteuner voor de Adviesraad Sociaal Domein één of meer ambtenaren van de gemeente en/of derden uitnodigen de vergadering (deels) bij te wonen voor het geven van een deskundige voordracht, toelichting of advies.

Artikel 13 Openbaarheid

 • 1.

  De vergaderingen van de Adviesraad Sociaal Domein zijn openbaar.

 • 2.

  Plaats, datum, en aanvangsuur worden aangekondigd.

 • 3.

  De aanwezigen op de publieke tribune kunnen op hun verzoek door de voorzitter in de gelegenheid worden gesteld om in te spreken gedurende vijf minuten.

 • 4.

  De deuren worden gesloten wanneer ten minste drie van de aanwezige leden het vorderen of de voorzitter het nodig acht.

 • 5.

  De Adviesraad Sociaal Domein beslist vervolgens of met gesloten deuren zal worden vergaderd.

Artikel 14 Geheimhouding

 • 1.

  Van het overleg wordt door of namens de ambtelijk secretaris een verslag opgemaakt.

 • 2.

  Het besluit tot geheimhouding, alsmede de duur en de inhoud daarvan dient vooraf kenbaar te zijn gemaakt. De geheimhoudingsplicht vervalt niet door beëindiging van het lidmaatschap van de Adviesraad Sociaal Domein.

Artikel 15 Advisering, besluitvorming

 • 1.

  De Adviesraad Sociaal Domein streeft ernaar zijn adviezen uit te brengen in consensus. Indien dit niet mogelijk is wordt er een verdeeld advies uitgebracht, waarbij wordt toegelicht waarom er geen consensus is bereikt. Dit minderheidsstandpunt wordt aan het advies aan het college toegevoegd. De besluiten van de Adviesraad Sociaal Domein worden bij tenminste twee derde meerderheid van stemmen genomen.

 • 2.

  Bij het staken van de stemmen beslist de (plv)voorzitter waarbij minderheidsstandpunten apart worden vermeld.

 • 3.

  De Adviesraad Sociaal Domein neemt besluiten zonder last of ruggenspraak.

 • 4.

  Indien bij het nemen van een besluit over een zaak door geen van de aanwezige leden stemming wordt gevraagd, wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen.

 • 5.

  Over alle zaken wordt mondeling gestemd, over personen schriftelijk. Blanco en niet-geldig uitgebrachte stemmen (ter uitsluitende beoordeling aan de (plv)voorzitter) worden geacht niet te zijn uitgebracht.

 • 6.

  De leden onthouden zich van stemming over keuzen, voordrachten of aanbevelingen die hen persoonlijk aangaan.

 • 7.

  Alleen de leden van de Adviesraad Sociaal Domein hebben stemrecht. Stemmen bij volmacht is uitgesloten.

 • 8.

  Bij spoedeisend karakter kan de Adviesraad Sociaal Domein ook buiten de vergadering besluiten nemen, mits alle leden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, per fax of per e-mail hun mening te uiten en 2/3e van de leden geen bezwaar maakt tegen deze wijze van besluitvorming.

Artikel 16 Verslag overlegvergadering

 • 1.

  Van het overleg wordt door of namens de ambtelijk secretaris een verslag opgemaakt.

 • 2.

  Ingeval een advies niet eenstemmig is uitgebracht of een lid zich van stemming heeft onthouden, wordt hiervan in het verslag melding gemaakt, indien zulks wordt verlangd.

 • 3.

  Van een besloten overleg wordt een afzonderlijk verslag opgemaakt, dat niet openbaar wordt gemaakt, tenzij de Adviesraad Sociaal Domein anders beslist. Het verslag van een besloten overleg ligt vertrouwelijk ter inzage bij de secretaris.

Artikel 17 Jaarverslag

Jaarlijks vóór 1 april maakt de Adviesraad Sociaal Domein een verslag van werkzaamheden over het afgelopen jaar. Dit verslag wordt aangeboden aan het college en wordt tevens ter kennis gebracht aan de raad.

Artikel 18 Faciliteiten en vergoedingen

 • 1.

  Voor het uitvoeren van de taken van de Adviesraad Sociaal Domein stelt het college jaarlijks een budget beschikbaar, waarvan de hoogte wordt bepaald door de gemeenteraad bij vaststelling van de begroting. Het budget bestaat uit:

  • a.

   een vergoeding voor de leden en de voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein. De vergoeding voor de leden en de voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein betreft een vast bedrag per maand conform artikel 96, lid 2 van de gemeentewet, zoals genoemd in het artikel 14, lid 1 van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden. In de overeenkomst met de leden wordt het rechtspositiebesluit raads- en commissieleden uiteengezet en welke inspanningen van de leden worden verwacht;

  • b.

   een vergoeding voor bijkomende kosten, zoals: een vergoeding voor ondersteuning, deskundigheidsbevordering, PR of raadpleging van de achterban.

Artikel 19 Slotbepalingen

 • 1.

  De Adviesraad Sociaal Domein ontvangt van gemeentewege alle informatie die nodig is voor zijn taakvervulling, op een zodanig tijdstip dat er daadwerkelijk invloed mogelijk is op de beleidsvorming en besluitvorming.  

 • 2.

  De Adviesraad Sociaal Domein verstrekt aan het College alle gewenste inlichtingen over zijn werkzaamheden.

 • 3.

  De Adviesraad Sociaal Domein evalueert zijn functioneren eens per twee jaar.

 • 4.

  De samenwerking tussen het college en de Adviesraad Sociaal Domein wordt eens per twee jaar geëvalueerd.

 • 5.

  Aanvullingen en wijzigingen van deze verordening worden vastgesteld door het college.

 • 6.

  Het college beslist over geschillen die voortkomen uit deze verordening en kan ter uitvoering van deze verordening nadere voorschriften en/of regels geven, nadat de Adviesraad Sociaal Domein daarover is gehoord.

 • 7.

  Wijziging of intrekking van deze verordening vindt niet plaats dan nadat de Adviesraad Sociaal Domein daarover is gehoord.

Artikel 20 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.

 • 2.

  Met de inwerkingtreding van deze verordening vervalt het huishoudelijk reglement Wmo raad gemeente Brielle 2011, vastgesteld op 2 augustus 2011.

Artikel 21 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening Adviesraad Sociaal Domein Brielle 2016”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Brielle op 1 december 2015.