Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Brielle

Verordening Museumcommissie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBrielle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Museumcommissie
CiteertitelVerordening Museumcommissie
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art 19

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-03-2004Nieuwe regelgeving

09-03-2004

Briels Nieuwsland,

II

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Museumcommissie

De raad, onderscheidenlijk het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brielle;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Brielle van 27 februari 2004,

volgnummer 19;

gelet op artikel 84 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t e n:

 

 • 1.

  in te stellen een commissie van advies als bedoeld in artikel 84 van de Gemeentewet ten behoeve van gemeentelijk museaal beleid in het algemeen en het "Historisch Museum Den Briel" in het bijzonder;

 • 2.

  vast te stellen de navolgende verordening:Verordening Museumcommissie

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  museum: het Historisch Museum Den Briel "Maarten Harpertszoon Tromp";

 • b.

  afdelingshoofd: het hoofd van de afdeling Historisch Museum Den Briel;

 • c.

  het college: het college van burgemeester en wethouders;

 • d.

  portefeuillehouder: het lid van het college, dat in het bijzonder belast is met het cultuurbeleid.

Artikel 2 Taken en bevoegdheden

De commissie heeft tot taak:

 • a.

  het gevraagd en ongevraagd adviseren van de gemeenteraad, het college en het afdelingshoofd over het beleid inzake het museum.

 • b.

  in elk geval te adviseren over beleidsplannen van of over het museum, de begroting en het jaarverslag en de samenstelling van de commissie.De gemeenteraad, onderscheidenlijk het college van burgemeester en wethouders, stelt de commissie tijdig in de gelegenheid advies uit te brengen, zal daarbij alle benodigde informatie aanleveren die nodig is om het advies uit te brengen en informeert de commissie binnen een redelijke termijn naar aanleiding van het uitgebrachte advies.

Artikel 3 Samenstelling

 • 1.

  De commissie bestaat uit:

  • a.

   4 leden, op grond van deskundigheid in en interesse voor het museaal beleid, te benoemen door de gemeenteraad op aanbeveling van het college, gehoord de commissie,

  • b.

   2 leden, te benoemen door de Vereniging Vrienden van het Historisch MuseumDen Briel;

  • c.

   1 lid, te benoemen door de Historische Vereniging Zwartewaal.

 • 2.

  De Vereniging en Werkgroep, als bedoeld onder lid 1b en 1c, kunnen per door hen benoemd lid een plaatsvervangend lid aanwijzen.

 • 3.

  De commissie kiest uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

 • 4.

  De commissie wordt bijgestaan door een secretaris in de persoon van het afdelingshoofd. De waarneming van de secretaris wordt geregeld door het college.

Artikel 4 Overleg portefeuillehouder

 • 1.

  De commissie kan de portefeuillehouder uitnodigen een vergadering of een deel ervan bij te wonen.

 • 2.

  De portefeuillehouder kan de commissie verzoeken een vergadering of een deel ervan te mogen bijwonen. Dit verzoek wordt ingewilligd, tenzij zwaarwegende redenen zich daartegen verzetten. In dat geval deelt de commissie dat onverwijld schriftelijk en met redenen omkleed aan de portefeuillehouder mede.

 • 3.

  De commissie kan zich laten bijstaan door een adviseur.

Artikel 5 Zittingsduur en beëindiging lidmaatschap

 • 1.

  De benoeming van de leden van de commissie geschiedt steeds binnen een jaar na de aanvang van de zittingsperiode van de gemeenteraad voor de duur van vier jaar.

 • 2.

  Aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

 • 3.

  Het lidmaatschap van de commissie eindigt tussentijds:

  • a.

   op eigen verzoek;

  • b.

   bij verlies van de hoedanigheid, waarin de benoeming plaatsvond;

 • 4.

  Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap op eigen verzoek, eindigt het lidmaatschap op het moment dat in de opvolging is voorzien.

 • 5.

  In een tussentijdse vacature wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

 • 6.

  Bij een tussentijdse benoeming heeft het nieuw benoemde lid zitting tot het einde van de zittingsperiode van de gemeenteraad.

Artikel 6 Werkwijze

 • 1.

  De commissie vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter of tenminste twee leden van de commissie dit nodig oordelen. De leden doen dit verzoek schriftelijk met redenen omkleed aan de voorzitter. Deze vergadering wordt zo spoedig mogelijk na het verzoek, doch uiterlijk binnen twee weken belegd.

 • 2.

  De voorzitter bepaalt dag, plaats en uur van de vergadering. 

 • 3.
  • a.

   De vergaderingen van de commissie zijn openbaar.

  • b.

   De deuren worden gesloten, waneer tenminste de helft van het aantal aanwezige leden daarom verzoekt of de voorzitter het nodig oordeelt;

  • c.

   de commissie beslist vervolgens of met gesloten deuren zal worden vergaderd.

 • 4.

  De leden van de commissie ontvangen tenminste een week voor elke vergadering een agenda met de op de desbetreffende vergadering te behandelen onderwerpen.

 • 5.

  De leden van de commissie ontvangen binnen drie weken na een vergadering een verslag.

Artikel 7 Besluitvorming

 • 1.

  De commissie neemt slechts besluiten, wanneer tenminste de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

 • 2.

  Indien een vergadering krachtens het bepaalde in lid 1 van dit artikel geen doorgang kan vinden, wordt een nieuwe vergadering belegd.In deze vergadering kunnen besluiten worden genomen, ongeacht het aantal aanwezige leden, maar alleen over onderwerpen, die in de oproeping voor de vergadering als bedoeld in dit lid waren vermeld.

 • 3.

  Besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

 • 4.

  Bij het staken van de stemmen is artikel 32 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

 • 5.

  Wanneer een besluit niet met algemene stemmen is genomen, wordt in het verslag van de vergadering, c.q. in het eventueel uitgebrachte advies melding gemaakt van de bij de bespreking naar voren gebrachte afwijkende meningen.

Artikel 8 Uitbrengen van een advies

 • 1.

  1.De commissie brengt een gevraagd advies uit binnen 8 weken nadat dit is gevraagd.

 • 2.

  Indien de commissie van oordeel is dat een langere termijn noodzakelijk is kan de commissie het uitbrengen van het advies verdagen. De commissie doet hiervan met redenen omkleed mededeling aan het orgaan, dat het advies heeft gevraagd.

Artikel 9 Taken secretaris

De secretaris

 • 1.

  verstrekt de commissie alle informatie, die nodig is voor de uitvoering van de taken van de commissie;

 • 2.

  ondersteunt de voorzitter;

 • 3.

  zorgt voor de verzending van de agenda;

 • 4.

  verzorgt het verslag van de vergaderingen;

 • 5.

  redigeert zo nodig de door de commissie uitgebrachte adviezen.

Artikel 10 Ondertekening stukken

Alle stukken, die van de commissie uitgaan, worden door de voorzitter en secretaris ondertekend dan wel –bij hun afwezigheid- door de plaatsvervangers.

Artikel 11 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening Museumcommissie”.

 • 2.

  Zij treedt in werking op ...................

 • 3.

  Met ingang van de datum van inwerkingtreding vervalt de “Verordening Museumcommissie”, vastgesteld bij raadsbesluit van 7 april 1998.

Aldus besloten door de gemeenteraad van Brielle

in de openbare vergadering van 9 maart 2004,

 

de griffier,                                      de voorzitter,

 

J.J H. Verloop                                mw. G.W.M. van Viegen.

 

 

 

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders

van Brielle in zijn vergadering van ………………

 

de secretaris,                               de burgemeester,

 

W. van Noord                                mw. G.W.M. van Viegen.