Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bronckhorst

Verordening op de raadscommissies 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBronckhorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de raadscommissies 2014
CiteertitelVerordening op de raadscommissies 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 82

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-12-2014Nieuwe regeling

27-11-2014

Gemeenteblad, 2014, 73627 (10 december 2014)

Z660902 (141127/11)

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de raadscommissies 2014

Raadsbesluit

 

Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 141127/11

 

De raad van de gemeente Bronckhorst;

 

gelezen het voorstel van 1 oktober 2014;

 

Gelet op de bespreking in de commissievergadering van 13 november 2014;

 

gelet op artikel 82 Gemeentewet;

 

besluit:

 • 1.

  in te trekken de 'Verordening raadscommissies 2011', vastgesteld op 28 april 2011;

 • 2.

  vast te stellen de 'Verordening op de raadscommissies 2014'.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  commissiegriffier: griffier van een raadscommissie of diens plaatsvervanger;

 • -

  commissielid: raadslid of een commissielid, niet zijnde raadslid;

 • -

  commissievoorzitter: voorzitter van een raadscommissie of diens plaatsvervanger;

 • -

  raadsgriffier: de griffier of diens plaatsvervanger;

 • -

  voorstel van orde: voorstel betreffende de orde van de vergadering;

 • -

  fractie: groep van één of meerdere raadsleden, behorende tot dezelfde politieke groepering, als bedoeld in artikel 1 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad 2014.

Artikel 2 De commissievoorzitter

 • 1.

  De commissievoorzitter is belast met:

  a. het leiden van de vergadering;

  b. het handhaven van de orde;

  c. het doen naleven van de Verordening op de raadscommissies 2014.

 • 2.

  De raad benoemt uit zijn midden maximaal zes commissievoorzitters.

 • 3.

  De agendacommissie bepaalt welke commissievoorzitter de leiding van de commissievergadering heeft.

Artikel 3 De commissiegriffier

 • 1.

  Als commissiegriffier treedt op de raadsgriffier of een door hem aangewezen commissiegriffier.

 • 2.

  Een commissiegriffier is aanwezig in vergaderingen van de commissie. De raadsgriffier regelt de vervanging van de commissiegriffier.

 • 3.

  Een commissiegriffier kan op uitnodiging van de commissievoorzitter aan de beraadslagingen in vergaderingen deelnemen.

Artikel 4 Instelling raadscommissies

 • 1.

  De raad besluit aan het begin van een nieuwe raadsperiode tot het al dan niet instellen van commissies. Desgewenst kan dit besluit gedurende de raadsperiode worden herzien.

 • 2.

  De raad kan gedurende een raadsperiode besluiten een extra commissie in te stellen dan wel één of meer commissies op te heffen of samen te voegen.

Artikel 5 Taken

Een raadscommissie:

 • a.

  bereidt de besluitvorming van de raad voor door op hoofdlijnen de hiervoor noodzakelijke informatievoorziening te bespreken;

 • b.

  kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de raad.

Artikel 6 Samenstelling

 • 1.

  Alle raadsleden van de fractie mogen deelnemen aan vergaderingen van raadscommissies.

 • 2.

  Leden van de commissie, niet zijnde raadsleden, worden op voordracht van de fracties door de raad benoemd of ontslagen.

 • 3.

  De artikelen 10, 11, 12, 13 en 15 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing op een commissielid, niet zijnde raadslid.

 • 4.

  Per onderwerp mogen maximaal twee personen per fractie deelnemen aan een vergadering van een raadscommissie.

Artikel 7 Zittingsduur en vacatures

 • 1.

  De zittingsperiode van een commissielid en commissievoorzitter eindigt in ieder geval met het einde van de zittingsperiode van de raad.

 • 2.

  Een commissielid, niet zijnde raadslid, houdt op lid te zijn als niet meer wordt voldaan aan de in artikel 6, derde lid gestelde eisen.

 • 3.

  De raad kan een commissielid, niet zijnde raadslid, ontslaan op voorstel van de fractie die het lid voor benoeming heeft voorgedragen. De fractie heeft het recht na een dergelijk ontslag een ander voor benoeming tot commissielid, niet zijnde raadslid, bij de raad voor te dragen.

 • 4.

  De raad kan de commissievoorzitter ontslaan.

 • 5.

  Een commissielid, niet zijnde raadslid, en de commissievoorzitter kunnen als zodanig te allen tijde ontslag nemen. Zij doen daarvan schriftelijk mededeling aan de raad.

 • 6.

  Als een fractie niet langer vertegenwoordigd is in de raad, vervalt het lidmaatschap van commissieleden die op voordracht van die fractie zijn benoemd van rechtswege.

Artikel 8 Anderen

De commissie kan anderen uitnodigen om als adviseur bij een vergadering van de commissie aanwezig te zijn.

Hoofdstuk 2 Vergaderingen

Paragraaf 1 Voorbereiding

Artikel 9 Vergaderfrequentie

De commissie vergadert zo dikwijls als de agendacommissie of de raadsvoorzitter dit nodig oordelen.

Artikel 10 Voorlopige agenda en oproep

 • 1.

  Voordat de schriftelijke oproep om te vergaderen wordt verzonden, stelt de agendacommissie de agenda van de commissievergadering voorlopig vast.

 • 2.

  De commissievoorzitter roept ten minste zeven dagen voor een vergadering de commissieleden op voor de vergadering onder vermelding van de dag, de tijd en de plaats van de vergadering.

 • 3.

  Bij de oproep worden de voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken, met uitzondering van de in artikel 86, eerste en tweede lid van de Gemeentewet bedoelde stukken digitaal beschikbaar gesteld.

Artikel 11 Aanvullende agenda; vaststellen agenda

 • 1.

  In spoedeisende gevallen kan de commissievoorzitter na het verzenden van een schriftelijke oproep een aanvullende voorlopige agenda opstellen. De daarbij behorende stukken worden digitaal beschikbaar gesteld.

 • 2.

  Als omtrent de inhoud van stukken op grond van artikel 86 eerste en tweede lid van de Gemeentewet geheimhouding is opgelegd, blijven deze stukken in afwijking van het eerste lid onder berusting van de griffier en verleent deze de commissieleden op verzoek inzage.

 • 3.

  Een agenda wordt bij aanvang van een vergadering door de raadscommissie vastgesteld.

Artikel 12 Ter inzage leggen van stukken

 • 1.

  Stukken die ter toelichting van de onderwerpen of voorstellen op een voorlopige agenda dienen, worden gelijktijdig met het verzenden van de oproep ter inzage gelegd. Als na het verzenden van de oproep stukken ter inzage worden gelegd, wordt hiervan mededeling gedaan aan de leden van de raadscommissie en zo mogelijk door middel van openbare kennisgeving.

 • 2.

  Stukken die digitaal beschikbaar zijn, worden via de website van de gemeente beschikbaar gesteld.

 • 3.

  Stukken waaromtrent geheimhouding geldt, berusten - in afwijking van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel - bij de commissiegriffier, die de commissieleden en overige leden van de raad inzage verleent.

Artikel 13 Openbare kennisgeving

Commissievergaderingen worden ten openbare kennis gebracht door aankondiging in één of meerdere huis-aan-huisbladen die het volledige grondgebied van de gemeente bestrijken en door plaatsing op de website van de gemeente.

Paragraaf 2 Ter vergadering

Artikel 14 Presentielijst

 • 1.

  De commissiegriffier draagt zorgt voor het bijhouden van de presentielijst van de commissievergadering.

 • 2.

  Bij binnenkomst in de vergaderzaal tekenen commissieleden de presentielijst. Aan het einde van elke commissievergadering wordt die lijst door de commissievoorzitter en de commissiegriffier door ondertekening vastgesteld.

Artikel 15 Opening vergadering; quorum

 • 1.

  De vergadering wordt niet geopend voordat meer dan de helft van het aantal fracties is vertegenwoordigd.

 • 2.

  Indien ingevolge het eerste lid de vergadering niet kan worden geopend, belegt de commissievoorzitter opnieuw een vergadering tegen een tijdstip dat ten minste 24 uur na het bezorgen van de oproeping is gelegen. De nieuwe vergadering wordt gehouden binnen een week na de oorspronkelijke vergaderdatum.

 • 3.

  Op de vergadering, bedoeld in het tweede lid, is het eerste lid niet van toepassing. Een raadscommissie kan echter over andere aangelegenheden dan die waarvoor de ingevolge het eerste lid niet geopende vergadering was belegd alleen beraadslagen, als meer dan de helft van het fracties is vertegenwoordigd.

Artikel 16 Informatie

Voor onderwerpen, die voor een raadsvergadering worden voorbereid, winnen de leden alle informatie in, die van belang is om het debat in de raadsvergadering op hoofdlijnen te kunnen voeren ten behoeve van besluitvorming door de raad.

Artikel 17 Audiovisuele registratie

 • 1.

  De commissiegriffier draagt zorg voor het bijhouden van de audiovisuele registratie van de commissievergadering.

 • 2.

  De audiovisuele registratie:

  • a.

   omvat de volledige vergadering;

  • b.

   wordt geïndexeerd naar de onderwerpen die besproken zijn en de sprekers die het woord hebben gevoerd;

  • c.

   wordt zo spoedig mogelijk via de website van de gemeente toegankelijk gemaakt.

Artikel 18 Volgorde sprekers; voorstellen van orde

 • 1.

  Een commissielid voert het woord na het aan de commissievoorzitter gevraagd en van hem verkregen te hebben.

 • 2.

  De volgorde van sprekers kan worden gewijzigd, waneer een commissielid het woord vraagt over de orde van de vergadering.

 • 3.

  Een voorstel van orde kan door de commissievoorzitter of een commissielid mondeling worden gedaan. Over een voorstel van orde beslist de raadscommissie terstond.

Artikel 19 Aantal spreektermijnen

 • 1.

  Beraadslaging over onderwerpen geschiedt in ten hoogste twee termijnen tenzij de raadscommissie anders beslist.

 • 2.

  Spreektermijnen worden door de commissievoorzitter afgesloten.

 • 3.

  Commissieleden mogen in een termijn niet meer dan éénmaal het woord voeren over hetzelfde onderwerp of voorstel.

 • 4.

  Bij de bepaling hoeveel malen een commissielid over hetzelfde onderwerp of voorstel het woord heeft gevoerd, wordt niet meegerekend het spreken over een voorstel van orde.

Artikel 20 Deelname aan beraadslaging door anderen

Een raadscommissie kan besluiten dat anderen mogen deelnemen aan de beraadslaging.

Artikel 21 Handhaving orde en schorsing

 • 1.

  De commissievoorzitter zorgt voor de handhaving van de orde in de vergadering.

 • 2.

  De commissievoorzitter kan de raadscommissie voorstellen een commissielid dat door zijn gedragingen de geregelde gang van zaken belemmert, het verdere verblijf in de vergadering te ontzeggen. Over het voorstel wordt niet beraadslaagd. Na aanneming daarvan verlaat het commissielid de vergadering onmiddellijk. Zo nodig doet de commissievoorzitter hem verwijderen. Bij herhaling van zijn gedrag kan het commissielid bovendien voor ten hoogste drie maanden de toegang tot de vergadering worden ontzegd.

 • 3.

  De commissievoorzitter kan ter handhaving van de orde de vergadering voor een door hem te bepalen tijd schorsen en, als na de heropening de orde opnieuw wordt verstoord, de vergadering sluiten.

 • 4.

  De commissievoorzitter roept sprekers tot de orde als deze zich in beledigende of onbetamelijke uitdrukkingen uitlaten, afwijken van het in behandeling zijnde onderwerp, andere sprekers herhaaldelijk interrumperen, dan wel anderszins de orde verstoren. Sprekers die hieraan geen gevolg geven, kunnen door de commissievoorzitter het woord ontnomen worden over het aanhangige onderwerp.

Artikel 22 Spreekrecht

 • 1.

  Insprekers kunnen in een commissievergadering gezamenlijk gedurende maximaal dertig minuten het woord voeren over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen. De agendacommissie beslist tijdens welke commissievergadering het woord gevoerd kan worden over niet-geagendeerde onderwerpen.

 • 2.

  Inspreken kan niet over:

  • a.

   een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid van het gemeentebestuur;

  • b.

   schriftelijke mededelingen van het college aan de raad;

  • c.

   een besluit van het gemeentebestuur waartegen een bezwaar- of beroepsprocedure loopt of heeft gelopen;

  • d.

   benoemingen, keuzes, voordrachten of aanbevelingen van personen;

  • e.

   een klacht tegen het gemeentebestuur als bedoeld in artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht;

  • f.

   de ingekomen stukken.

 • 3.

  Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit uiterlijk 48 uur voor de aanvang van de vergadering aan de commissiegriffier onder vermelding van zijn naam en contactgegevens, en het onderwerp waarover het woord gevoerd wenst te worden.

 • 4.

  De commissievoorzitter geeft het woord op volgorde van aanmelding. De commissievoorzitter kan van de volgorde afwijken, als dit in het belang is van de orde van de vergadering.

 • 5.

  Elke spreker krijgt maximaal vijf minuten het woord. De voorzitter verdeelt de totale spreektijd evenredig over de sprekers als er meer dan zes sprekers zijn. De voorzitter kan in bijzondere gevallen afwijken van de maximale lengte van de totale spreektijd.

 • 6.

  De spreker voert het woord, nadat de commissievoorzitter hem dit heeft verleend. De commissievoorzitter kan de deelnemers aan de vergadering toestaan aan insprekers een korte, verhelderende vraag te stellen. Er vindt geen discussie plaats tussen een inspreker en de deelnemers van de vergadering.

 • 7.

  De commissievoorzitter is bevoegd de inspreker het woord te ontnemen indien de inspreker spreekt over onderwerpen genoemd in lid 2.

 • 8.

  De commissievoorzitter kan een voorstel doen voor de behandeling van de inbreng van de burger.

Paragraaf 3 Besloten vergaderingen

Artikel 23 Toepassing verordening op besloten vergaderingen

 • 1.

  Op besloten vergaderingen is deze verordening van overeenkomstige toepassing voor zover dat niet strijdig is met het besloten karakter van de vergadering.

 • 2.

  Artikel 17 en 22 zijn niet van toepassing op besloten vergadering.

Artikel 24 Beknopt verslag besloten vergadering

 • 1.

  De commissiegriffier draagt zorg voor het opstellen van een beknopt verslag van een besloten vergadering. Het beknopte verslag van een besloten vergadering wordt niet verspreid, maar uitsluitend voor de commissieleden ter inzage gelegd bij de commissiegriffier.

 • 2.

  Het beknopte verslag wordt zo spoedig mogelijk in een besloten vergadering ter vaststelling aangeboden. Tijdens deze vergadering neemt de raadscommissie een besluit over het al dan niet openbaar maken van het beknopte verslag.

 • 3.

  Het vastgestelde beknopte verslag wordt door de commissievoorzitter en de commissiegriffier ondertekend.

Paragraaf 4 Toehoorders en pers

Artikel 25 Toehoorders en pers

 • 1.

  Toehoorders en vertegenwoordigers van de pers wonen openbare vergaderingen uitsluitend bij op de voor hen bestemde plaatsen.

 • 2.

  Het blijkgeven van tekenen van goed- of afkeuring op het op andere wijze verstoren van de orde is hen verboden.

 • 3.

  De commissievoorzitter is bevoegd, wanneer de orde in de vergadering op enigerlei wijze door toehoorders wordt verstoord, deze en zo nodig andere toehoorders te doen vertrekken.

 • 4.

  De commissievoorzitter is bevoegd toehoorders die bij herhaling de orde in de vergadering verstoren voor ten hoogste drie maanden de toegang tot de vergadering te ontzeggen.

Artikel 26 Geluid- en beeldregistraties

Degenen die van een openbare vergadering geluid- of beeldregistraties willen maken, doen hiervan mededeling aan de commissievoorzitter en gedragen zich naar zijn aanwijzingen.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 27 Uitleg verordening

In de gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel omtrent de toepassing van de verordening, beslist de commissie op voorstel van de commissievoorzitter.

Artikel 28 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: ‘Verordening op de raadscommissies 2014’.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Bronckhorst in zijn openbare vergadering van 27 november 2014,

de griffier, de voorzitter,

M. van der Leur H.A.J. Aalderink